Printer Friendly

Engineering-design Services For Industrial Process And Production.

Contract award notice: Engineering-design services for industrial process and production

Voor de sturing en het beheer van de zuiveringstechnische werken is een goede procesautomatisering (PA) van belang. Vanwege veroudering van het huidige systeem gaat Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) de PA van haar Zuiverings Technische Werken (ZTW) vervangen. ZTW bestaan uit RioolWaterZuiveringsInstallaties (RWZI) en de RioolGemalen (RG) vervangen. Een ZuiveringsEenheid (ZE) bestaat uit een RWZI met bijbehorende RG.

Dit is reeds voor 1 (ZE) gedaan: het Prove of Concept Pilot-project ZE Lichtenvoorde, bestaande uit 1 RWZI en 5 RG. Dit project is uitgevoerd met ABB 800 x A platform, ALERT en PGIM en staat maat voor toekomstige uitvoering. Middels deze aanbesteding wil het waterschap de PA van alle ZTW op de overige ZE vernieuwen in de periode 2016 t/m 2020.

Number of tenders received: 3

Contractor name : ENGIE SERVICES ZUID BV

Contractor address : 27133870

Amerikalaan 35

Maastricht-Airport

6199 AE

Country :Netherlands

[c] 2016 Al Bawaba (Albawaba.com) Provided by SyndiGate Media Inc. ( Syndigate.info ).

COPYRIGHT 2016 SyndiGate Media Inc.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2016 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Mena Report
Date:Nov 16, 2016
Words:165
Previous Article:Railway Signalling Works.
Next Article:Architectural, Construction, Engineering And Inspection Services.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters