Printer Friendly

Browse Electroacupuncture topic

Articles

1-32 out of 32 article(s)
Title Author Type Date Words
A randomized pilot study of electro-acupuncture treatment for hysterosalpingography pain relief and related anxiety/Histerosalpingografi iliskili agri ve anksiyetede elektro-akupunktur tedavisi: Randomize pilot calisma. Bakacak, Zeyneb; Demirel, Adnan; Bakacak, Murat; Urfalioglu, Aykut; Yaylali, Asli; Boran, Omer Faruk Report Dec 1, 2020 3966
Combined Effects of Electroacupuncture and Behavioral Training on Learning-Memory Ability and Event-Related Potential P300 in Rats with Mid/Advanced Cerebral Infarction. Yu, Qian; Li, Xiao-Hong; Jiang, Wei; Li, Ya-Mei; Duan, Xiao-Dong; Wei, Wei; Fu, Jing; Huang, Lin Report Sep 20, 2018 5043
Ganglion cyst of the wrist treated with electroacupuncture: a case report. Kissel, Jaclyn A.; Wong, Calvin Brief article Dec 1, 2017 4352
Effects of Intraorbital Electroacupuncture on Diabetic Abducens Nerve Palsy. Zhou, Ling-Yun; Liu, Tie-Juan; Li, Xue-Mei; Su, Chang; Zhou, Jin Report Jul 20, 2017 1153
Thirty-seven years of practice in electrodermal screening (EAV). McWilliams, Charles Jan 1, 2017 2503
Inhibition of the cAMP/PKA/CREB Pathway Contributes to the Analgesic Effects of Electroacupuncture in the Anterior Cingulate Cortex in a Rat Pain Memory Model. Shao, Xiao-Mei; Sun, Jing; Jiang, Yong-Liang; Liu, Bo-Yi; Shen, Zui; Fang, Fang; Du, Jun-Ying; Wu, Y Report Jan 1, 2017 8537
Tail Nerve Electrical Stimulation and Electro-Acupuncture Can Protect Spinal Motor Neurons and Alleviate Muscle Atrophy after Spinal Cord Transection in Rats. Zhang, Yu-Ting; Jin, Hui; Wang, Jun-Hua; Wen, Lan-Yu; Yang, Yang; Ruan, Jing-Wen; Zhang, Shu-Xin; Li Report Jan 1, 2017 7496
Electroacupuncture Regulates Hippocampal Synaptic Plasticity via miR-134-Mediated LIMK1 Function in Rats with Ischemic Stroke. Liu, Weilin; Wu, Jie; Huang, Jia; Zhuo, Peiyuan; Lin, Yunjiao; Wang, Lulu; Lin, Ruhui; Chen, Lidian; Report Jan 1, 2017 6584
Electroacupuncture Improved Hippocampal Neurogenesis following Traumatic Brain Injury in Mice through Inhibition of TLR4 Signaling Pathway. Ye, Yuqin; Yang, Yongxiang; Chen, Chen; Li, Ze; Jia, Yanfeng; Su, Xinhong; Wang, Chaoxian; He, Xiaos Report Jan 1, 2017 9041
Efficacy and Safety of Electroacupuncture on Treating Depression Related Sleep Disorders: Study Protocol of a Randomized Controlled Trial. Yin, Xuan; Xu, Jian; Dong, Bo; Ma, Jie; Chen, Zeqin; Yin, Ping; Wu, Junyi; Zhu, Bochang; Cao, Yan; Z Report Jan 1, 2017 4848
Electroacupuncture for Functional Constipation: A Multicenter, Randomized, Control Trial. Wu, Xiao; Zheng, Cuihong; Xu, Xiaohu; Ding, Pei; Xiong, Fan; Tian, Man; Wang, Ying; Dong, Haoxu; Zha Report Jan 1, 2017 7877
Electroacupuncture is Beneficial for Primary Dysmenorrhea: The Evidence from Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Yu, Si-yi; Lv, Zheng-tao; Zhang, Qing; Yang, Sha; Wu, Xi; Hu, You-ping; Zeng, Fang; Liang, Fan-rong; Report Jan 1, 2017 10231
Electroacupuncture Improves Gastric Emptying in Critically Ill Neurosurgical Patients: A Pilot Study. Kao, Man-Ling; Chen, Yao-Li; Lee, Shu-Ching; Huang, Sung-Yen; Lin, Ping-Yi Report Jan 1, 2017 3167
The Role of MAPK and Dopaminergic Synapse Signaling Pathways in Antidepressant Effect of Electroacupuncture Pretreatment in Chronic Restraint Stress Rats. Yang, Xinjing; Guo, Zhuo; Lu, Jun; Zhao, Bingcong; Fei, Yutong; Li, Jing; Jiang, Huili; Sun, Lan; Wa Report Jan 1, 2017 6080
Clinical Effect of Electroacupuncture on Lung Injury Patients Caused by Severe Acute Pancreatitis. Li, Li; Yu, Jianbo; Mu, Rui; Dong, Shuan Report Jan 1, 2017 4111
Role of Transient Receptor Potential Vanilloid 1 in Electroacupuncture Analgesia on Chronic Inflammatory Pain in Mice. Yang, Jun; Hsieh, Ching-Liang; Lin, Yi-Wen Report Jan 1, 2017 5500
Electroacupuncture Improves Cognitive Deficits through Increasing Regional Cerebral Blood Flow and Alleviating Inflammation in CCI Rats. Han, Dexiong; Liu, Zhe; Wang, Gaimei; Zhang, Ying; Wu, Zemin Report Jan 1, 2017 5248
Effects of Electroacupuncture on Methamphetamine-Induced Behavioral Changes in Mice. Ho, Tsung-Jung; Lee, Chiang-Wen; Lu, Zi-Yun; Lane, Hsien-Yuan; Tsai, Ming- Horng; Ho, Ing-Kang; Huan Report Jan 1, 2017 6901
Role of Cholinergic Anti-Inflammatory Pathway in Treatment of Intestinal Ischemia-Reperfusion Injury by Electroacupuncture at Zusanli. Geng, Yanxia; Chen, Dong; Zhou, Jiang; Jiang, Hua; Zhang, Haidong Report Jan 1, 2017 3094
Neuronal Regeneration after Electroacupuncture Treatment in Ischemia-Reperfusion-Injured Cerebral Infarction Rats. Liao, Shiang-Lin; Lin, Yi-Wen; Hsieh, Ching-Liang Report Jan 1, 2017 6830
BMC Complementary and Alternative Medicine: Effects of electroacupuncture on recovery of the electrophysiological properties of the rabbit gastrocnemius after contusion: an in vivo animal study. Liu, S.; Wang, R.; Luo, D.; Zu, Q.; Cheng, X.; Lin, P.; Yu, Z.; Zhao, Z.; Cai, R.; Ma, J.; Zhang, Q. Brief article Jun 1, 2015 303
BMC Complementary and Alternative Medicine: Electroacupuncture decreases cognitive impairment and promotes neurogenesis in the APP/Psi transgenic mice. Li, X.; Guo, F.; Zhang, Q.; Huo, T.; Liu, L.; Wei, H.; Xiong, L.; Wang, Q. Abstract Mar 1, 2014 231
Effects of chronic electroacupuncture on depression- and anxiety-like behaviors in rats with chronic neuropathic pain. Li, Qian; Yue, Na; Liu, Shen-Bin; Wang, Zhi-Fu; Mi, Wen-Li; Jiang, Jian-Wei; Wu, Gen-Cheng; Yu, Jin; Report Jan 1, 2014 4315
ERK1/2-Egr-1 signaling pathway-mediated protective effects of electroacupuncture in a mouse model of myocardial ischemia-reperfusion. Zhang, Juan; Song, Jiangang; Xu, Jin; Chen, Xuemei; Yin, Peihao; Lv, Xin; Wang, Xiangrui Report Jan 1, 2014 4161
The alterations of IL-1Beta, IL-6, and TGF-beta levels in hippocampal CA3 region of chronic restraint stress rats after electroacupuncture (EA) pretreatment. Guo, Tianwei; Guo, Zhuo; Yang, Xinjing; Sun, Lan; Wang, Sihan; Yingge, A.; He, Xiaotian; Ya, Tu Report Jan 1, 2014 4189
Electrical stimulation at the ST36 acupoint protects against sepsis lethality and reduces serum TNF levels through vagus nerve- and catecholamine- dependent mechanisms. Villegas-Bastida, Albino; Torres-Rosas, Rafael; Arriaga-Pizano, Lourdes Andrea; Flores-Estrada, Javi Report Jan 1, 2014 4279
Electroacupuncture decreases the leukocyte infiltration to white adipose tissue and attenuates inflammatory response in high fat diet-induced obesity rats. Wen, Chorng-Kai; Lee, Tzung-Yan Report Jan 1, 2014 4640
An evaluation of electroacupuncture at the Weizhong acupoint (BL-40) as a means of relieving pain induced by extracorporeal shock wave lithotripsy. Chen, Wei-Ta; Chang, Fang-Chia; Chen, Yi-Hung; Lin, Jaung-Geng Report Jan 1, 2014 5842
Stimulating results. Johnston, S. Laurance Brief article Feb 1, 2013 127
Efficacy of transcutaneous electrical acupoint stimulation compared to electroacupuncture at the main acupoints for weight reduction in obese Thai women. Rerksuppaphol, Lakkana; Rerksuppaphol, Sanguansak Report Nov 1, 2011 3999
Bioenergetic devices and functional medicine. Klotter, Jule Jan 1, 2009 310
Acupuncture can curb musculoskeletal pain. (Training, Liability, Issues). MacReady, Norra Mar 1, 2003 587

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters