Printer Friendly

Effect of angiotensin converting enzyme genotype on endothelial function in healthy subjects/Saglikli bireylerde endotel fonksiyonlari uzerine anjiyotensin donusturucu enzim genotipinin etkisi.

ABSTRACT

Objective: Endothelial dysfunction is an early marker of atherosclerosis. Angiotensin II and nitric oxide have important roles in maintaining the vascular tone. The existence of the angiotensin converting enzyme (ACE) gene polymorphisms has been known, and deletion (D) of the allele has been associated with coronary artery disease. As ACE genotype affects endothelial functions in the patients with risk factors for coronary artery disease, it may also be a determinant of atherosclerosis. In this study, the relationship between endothelial function and ACE gene polymorphisms was investigated in healthy young subjects.

Methods: Forty-six healthy young subjects were included in this cross-sectional, randomized study. Participants were further divided into three groups according with ACE genotypes: DD genotype--24 subjects, DI genotype--13 subjects and II genotype--9 subjects. All patients underwent brachial artery ultrasonographic examination. We analyzed ACE insertion (I) and D allele frequencies in all subjects. Kruskal-Wallis test was used to compare continuous variables, and the Chi-square test was used to compare proportions among groups.

Results: Demographic features were similar except gender between the groups according to the ACE genotypes. Total cholesterol levels were lower in the DO genotype comparing with the others (p<0.05). High-density lipoprotein cholesterol levels, baseline brachial artery diameter, baseline blood flow and the increase in the blood flow during the reactive hyperemia were also similar. The changes in flow-mediated dilatation (endothelium dependent) were 4.9 {+ or -] 1.3% in DO genotype, 5.5 [+ or -] 1.7% in DI genotype and 5.5 [+ or -] 1.9% in II genotype groups. Flow mediated dilatation was lower in DO genotype group as compared with ID and II genotype groups, however, this result did not reach statistical significance (p>0.05). Endothelium independent dilatations were similar among different ACE genotypes.

Conclusion: Our data showed that ACE genotype has no effect on endothelial functions in patients without risk factors for coronary artery disease.

Key words: Endothelial function, angiotensin converting enzyme, ACE I/D polymorphism, flow mediated dilatation

OZET

Amac: Endotel disfonksiyonu aterosklerozun erken bir bulgusudur. Anjiyotensin donusturucu enzim (ADE) I/D gen polimorfizminin koroner arter hastaligiyla iliskisi bilinmektedir. Delesyon (D) alleli varliginda artmis olan anjiyotensin II duzeyleri endotel fonksiyonlarmi etkileyerek ateroskleroz gelisiminde belirleyici bir rol oynayabilir. Ancak gunumuze kadar yapilan calismalann bircogunda ADE genotipinin endotel fonksiyonlan uzerindeki belirleyici etkisi bilinen kardiyovaskuler risk faktorleri varliginda gosterilmistir. Bu calismadaki amacimiz, bilinen kardiyovaskuler risk faktoru olmayan saglikli genc bireylerde endotel fonksiyonu ile ADE gen polimorfizmi arasindaki iliskiyi arastirmaktir.

Yontemler: Bu kros-seksiyonel, randomize calismaya 46 saglikli genc birey alindi. Bireyler daha sonra ADE genotiplerine gore 3 gruba ayirldi: DD genotip--24 birey, DI genotip--13 birey ve II genotip--9 birey. Tum katilimcilara yuksek cozunurluklu ultrasonografi kullanilarak brakiyal arterden akima bagli ve akimdan bagimsiz vazodilatasyon arastinldi. Calisma populasyonun periferik kan ornekleri PCR yardirmyla analiz edilerek ADE genotipleri belidendi. Genotipler arasi verilerin karsilastirilmasinda Kruskall Wallis ve Ki-kare testleri kullanildi.

Bulgular: Anjiyotensin donusturucu enzim genotipleri arasinda, cinsiyet disindaki demografik verilerin dagilimlari benzerdi. Total kolesterol degerleri, DO genotipinde diger genotiplere oranla daha dusuktu (p<0.05). HDL kolesterol, bazal brakiyal arter capi, bazal kan akimi, reaktif hiperemi sirasinda kan akimindaki artis her uc ADE genotipinde benzerdi (p>0.05). Akima bagli dilatasyon (ABD), DD genotipinde (%4.9 [+ or 0] 1.3), ID genotipinde (%5.5 [+ or -] 1.7) ve II genotipinde (%5.5 {+ or -] 1.9) olarak bulundu. DD genotipinde ABD diger genotiplere gore biraz daha dusuk olmakla birlikte bu farklilik istatistiksel olarak anlamli degildi (p>0.05). Endotelden bagimsiz dilatasyon, ADE genotipleri arasinda benzer olarak bulundu.

Sonuc: Anjiyotensin donusturucu enzim genotipinin, koroner arter hastaligi icin risk faktoru bulunmayan bireylerde, endotel fonksiyonlan uzerinde belirleyici etkisinin olmadigi sonucuna ulasildi.

Anahtar kelimeler: Endotel fonksiyonu, anjiyotensin donusturucu enzim, ADE I/D polimorfizmi, akima bagli dilatasyon

Giris

Damar endoteli, damar tonusunun korunmasi ve kardiyovaskuler dengenin surdurulmesinde onemli rol oynar (1). Endotel disfonksiyonun aterosklerotik damar hastaligiyla iliskisi ve endotel vazodilator fonksiyonundaki azalmanin, aterosklerozun anjiyografik belirtilerinin ortaya cikmasindan daha once gelistigi bilinmektedir (2-4).

Anjiyotensin donusturucu enzim (ADE) polimorfizminde, delesyon (0) ve insersiyon (I) alleli olmak uzere iki allel ve DD, DI ve II olmak uzere 3 tip genotip belirlenmistir. Delesyon allelinin varliginin dolasimda ve dokuda daha yuksek ADE ve anjiyotensin II (Ang II) seviyesi ile birlikteligi saptanmistir (5). Bugune kadar yapilan dalismalarda, ADE geninin endotel disfonksiyonuna sebep olabilecek pek dok gen arasinda en dok arastirilan ve ateroskleroz gelisimi uzerinde en etkili gen oldugu gosterilmistir (6-8). Delesyon alleli varliginda, Ang II etkilerinin artip artmadigina dair literatur bilgileri degisken olsa da (9, 10), artmis Ang II uretimi NADH/NADPH oksidaz aktivitesi uzerinden superoksit seviyelerini artirmakta (11) ve bu yolla nitrik oksidin (NO) biyoaktivitesini azaltmaktadir (12). Dolayisiyla Ang II, damar tonusunun fizyolojik dengesinde onemli rol oynamaktadir. Ancak bugune kadar yapilan dalismalarin birdogunda ateroskleroz gelisimi uzerine bilinen major risk faktorleri varliginda ADE genotipinin etkisi arastirilmistir. Gend saglMi bireylerde yapilan calismalar ise oldukda az sayida ve birbiriyle celiskili sonudlar vermektedir.

Bizim calismamiz ise, kardiyovaskuler hastalik gelisimi icin bilinen major risk faktorlerini tasimayan saglikli genc bireylerde, ADE genotipi ile endotel fonksiyonu arasindaki iliskiyi, yuksek re zolusyonlu ultrasonografi kullanarak, endotel fonksiyonunun bir gostergesi olan brakiyal arterde akima bagli dilatasyon (ABD) olcumleri ile arastirmaktir.

Yontemler

Olgular

Bukros-seksiyonel, randomize calismaya 46 birey (36 erkek ve 10 kadin, ortalama yas 22.5 {+ or -] 1.5 yil) alindi. Calismamizin dislama kriterleri; sigara kullanimi, hipertansiyon, diyabet, bobrek veya karaciger fonksiyon bozuklugu ve ailede koroner arter hastaligi oykusudur. Saglikli genc bireyler ADE genotiplerine gore uc gruba ayrildi DD genotip--24 birey, DI genotip--13 birey ve II genotip--9 birey.

Calisma, kurumumuzun Etik kurulu tarafindan onaylandi ve her bireyden yazili onay alindi.

Calisma populasyonunda brakiyal arter uzerinden ultrasonografi kullanilarak endotel fonksiyonlan degerlendirildi ve venoz kan orneginden ADE genotipleri belirlendi.

Lipid parametreleri ve ADE genotiplemesi

Total kolesterol ve yuksek yogunluklu lipoprotein (HDL) kolesterol seviyelerinin saptanmasi icin standart klinik laboratuvar teknikleri ile aclik serum ornekleri elde edildi.

Tum bireylerden elde edilen toplam 46 periferik kan ornegi, ADE I ve D allel frekanslarinin saptanmasi icin analiz edildi. Insan ADE geni, kromozom 17q23 uzerinde yerlesmistir. 287-bp ID polimorfizmi, ADE geninin 16 introsunda yer almaktadir. Orneklerin genomik DNA'si literaturde bildirilmis olan standart fenol/kloroform ekstraksiyon yontemi ile periferik kandan hazirlandi (13). ADE geni 16. intronunda I ve D allelerinin varligini saptamak icin polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) kullanildi. Bunun icin Rigat ve ark. (14) tarafindan tanimlanan, yukan sirada 5'-CTGGAGACCACTCCCATCCTTTCT-3', asagi sirada ise 5'-GATGT000CATCACATTCGTCAGAT-3' primerlerinin kullanildigi yontem tercih edildi. Amplifikasyon, 94[degrees], 60[degrees] ve 72[degrees] derecelerde denaturasyon, uzama ve birlesmenin gerdeklestigi 35 dongu boyunca yapildi. Amplifiye edilen fragman boyutlan, %2 agaroz jel elektroforezi UVI jel dokumentasyon sistemi kullanilarak tespit edildi.

Brakiyal arter ultrasonografisi ile damar endotel fonksiyonlarinin degerlendirilmesi

Endotele bagimli ve endotelden bagimsiz vazodilatasyonun invazif olmayan yontemlerle degerlendirmesi literaturde ilk kez Celermajer ve ark. tarafindan gosterilmistir (15). Antekubital fossanin proksimalinden 12.0 MHz lineer prob kullanilarak brakiyal arterin longitudinal goruntuleri alindi. Goruntuler buyutulerek derinlik ve gain ayarlan, damar duvan goruntulerinin, ozellikle media-adventisya gecisinin en uygun sekle getirmek icin kullanildi. Yapilan calismalarda, akim artisina bagli damar capi artisinin endotel bagimli, gliseril trinitrata (GTN) bagli genisleme yanitinin ise endotelden bagimsiz oldugu gosterilmistir (16, 17).

Brakiyal arter uzerinden ultrason olcumleri sessiz bir odada yapildi. Ilk olcum alinmadan once olgular en az 10 dakika dinlendirildi ve bazal brakiyal arter olcumleri yapildi. Kola yerlestirilen bir turnike 300 mmHg'ye dek sisirildi ve 4-5 dakika bu sekilde tutuldu. Ikinci olcum sisirilmis kollugun indirilmesinden 45-60 saniye sonra yapildi (reaktif hiperemi). On bes dakikalik bir derlenme suresinden sonra dilalti GTN (0.5 mg) verildi ve 3-4 dakika sonra son olcum yapildi. Reaktif hiperemi ve gliseriltrinitrat verilmesi sonrasi olculen damar caplan (DQ), istirahat caplan ile karsilastirildi. Akima bagli dilatasyon asagidaki formule gore hesaplandi:

FMD(%) = [(DCreaktif hiperemi-DCistirahat) x 100/DCistirahat]; GTN(%) = [(DCGTNsonrasi-DCistirahat) x 100/DCistirahat).

Arteriyel kan akimi, Doppler akim hizi ve kesit alaninin carpimi ile olculdu ([pi] x [r.sup.2]).

Istatistiksel analiz

Tum analizler bilgisayarla SPSS for Windows version 11.5 paket programi (Statistical Package for Social Sciences, SPSS Inc, Cgicago, IL, USA) kullanilarak yapildi. Sonuclar, ortalama [+ or -] standart sapma olarak belirtildi. Ki-kare ve Kruskal Wallis testleri ile ADE genotipleri arasindaki veriler karsilastirildi ve coklu gruplar arasinda farklilik bulunmasi durumunda ise Bonferroni duzeltmeli Mann Whitney-U testi ile ikili gruplar arasi farklilik arastirildi. P degerinin 0.05'in altinda olmasi istatistiksel olarak anlamli kabul edildi.

Bulgular

Calismamiza alinan bireylerin aclik plazma total kolesterol seviyeleri (158.2 [+ or -] 35.9 mg/dl), HDL kolesterol seviyeleri (42.4 [+ or -] 12.4 mg/dl), sistolik kan basinclari (115.4 [+ or -] 7.4 mmHg) olarak bulundu. Brakiyal arter ultrasonografi parametreleri ise; bazal brakiyal arter capi (4.36 [+ or -] 0.65 mm), bazal kan akimi (43.7 [+ or -] 19.3 mL/dk), reaktif hiperemi sirasinda kan akimindaki artis (%424.4 [+ or -] 99.1), ABD (%5.16 [+ or -] 2.5), GTN indukledigi akim artisi (%14.22 [+ or -] 4.11) olarak saptandi.

Anjiyotensin donusturucu enzim genotipine gore, cinsiyet disindaki demografik verilerin dagilimlan acisindan fark yoktu (Tablo 1). Total kolesterol degerleri, DD genotipinde diger genotiplere oranla daha dusuktu (p<0.05). HDL kolesterol, bazal brakiyal arter capi, bazal kan akimi, reaktif hiperemi sirasinda kan akimindaki artis her uc ADE genotipinde benzerdi (p>0.05, Tablo 2). Akima bagli dilatasyon, DD genotipinde diger genotiplere gore biraz daha dusuk olmakla birlikte bu farklfk istatistiksel olarak anlamli degildi (Tablo 2, Sekil 1). Gliseriltrinitratin indukledigi endotel bagimsiz vazodilatasyon, ADE genotipleri arasinda benzerdi (Tablo 2).

Tartisma

Saglikli arterler, kan akimindaki degisikliklere lumen ic caplarini artirarak uyum saglama yetenegindedirler ve bu fenomen akima bagli vazodilatasyon olarak adlandirilir. Yapilan calismalar, olusan fizyolojik damar yanitinin endotele bagimli oldugunu ve nitrik oksitin fizyolojide rol oynadigini ortaya koymustur (18, 19). Akima bagli dilatasyon, hiperemi ile gerceklestirilebilir ve invaziv yontemlerle uyumlu olarak dogru ve tekrarlanabilir bir bicimde brakiyal arter uzerinden yuksek cozunurluklu ultrason yardimiyla invazif olmayan yontemlerle de olculebilir.

Anjiyotensin donusturucu enzim (ADE) geninin insersiyon ve delesyon (I/D) polimorfizmi yakin zamanda, kardiyovaskuler hastaliklar icin risk faktoru olarak tanimlanmistir. Gen, kromozom 17 uzerinde yerlesmistir ve polimorfizm, 287 baz parcasindan olusan alu tekrarinin intron 16 icinde varligi insersiyon veya delesyon ile belirlenir (20). Anjiyotensin donusturucu enzim genotipleri, DD ve II homozigotlari ile ID heterozigotlarini (21) kapsamaktadir. Anjiyotensin donusturucu enzim geninin D ailelinin artmis plazma ADE seviyeleri ile iliskili oldugunu gosteren cok sayida calisma mevcuttur (5, 20, 14, 22).

Anjiyotensin II sentezinin anahtar bileseni olan ADE, damar fonksiyonun onemli bir duzenleyicisidir (23). Anjiyotensin II, AT1 reseptorunun uyarilmasini saglayarak hem dogrudan hem de endotelin salinmasi ve sempatik tonusun artgi ile dolayli olarak vazokonstruksiyon saglar. Ayni zamanda, anjiyotensin II tarafindan olusumu uyarilan serbest radikal uretimi de endotei fonksiyonunun kotulesmesine neden olur (24, 25). Ilaveten, ADE ayni zamanda lokal olarak sentezlenen bradikinini metabolize eder ve bradikinine bagli NO salinimini da azaitarak vazokonstruksiyonu artirir. Bu vazokonstruksiyon, endotelden anjiyotensin II aracili NO salinmasi ile kismen inhibe edilir (26, 27). Bugune kadar yapilan calismalarda, Delesyon alleli varliginin daha yuksek plazma ve doku ADE seviyelerine yol acmasi ve lokal anjiyotensin II uretimini artirip bradikinin aktivitesini azaltarak damar tonusunu degistirebilecegi hipotezi arastirilmistir (5, 28).

Bu calismada, saglikli genc olgularda, benzer calismalarda gosterildigi gibi, ADE genotiplerine gore endotel fonksiyonunda fark saptamadik (29, 30). Tedavi edilmemis primer hipertansiflerden olusan kucuk bir grupta yapilan calismada Perticone ve ark.'i, DD genotipinin endotele bagli vazodilatasyonda belirgin azalma ile iliskili oldugunu saptadilar (31). Ancak saglikli olgularda endotele bagli vazodilatasyonu normal olarak saptamglardi. Hipertansif bireylerde ise, onkolda asetilkoline (ACh) vazodilator yanitin muhtemelen ACh infuzyonuna yanit olarak gelisen endotel bagimli vazodilator yanitin azalmasina veya DD homozigotlarda bir oksijen radikal temizleyicisi molekul tarafindan NO yikiminin artmasina bagli oldugunu one surduler. Potent bir NO salgilatici olan bradikinin yikiminin da bu etkide rol oynamasi muhtemeldir. Daha yakin zamanda, Butler ve ark., D alleli tasiyan saglikli normotansif genc universite ogrencilerinde, II genotipine sahip homozigot bireylerle karsilastirildiginda endotele bagimli vazodilatasyonda bozulma oldugunu tespit ettiler (22). Anjiyotensin donusturucu enzim geninin D allelinin homozigot olmasinin, saglikli kisilerde azalmq asetilkolin bagimli vazodilatasyon ile iliskili oldugunu saptadilar. Ancak bu son dalgmada DD homozigotlarda endotelden bagimsiz vazodilatasyonda da bozulmayla birlikte oldugu saptanmgtir. Bu durum, bozulmus endotele bagli vazodilatasyonun kismen de olsa, disfonksiyonel bir cGMP yolagi veya artmq arteryel yapisal degisikliklerden ya da her ikisinden de kaynaklanabilecegini dusundurmektedir. Bu nedenle damar tonusundaki bir defektin altinda mutlaka endotel disfonksiyonun yatmasi gerekmemektedir.

Bizim verilerimizle de uyumlu bir Sekilde, Rossi ve ark. (32), hafif ve orta hipertansiyonu olanlarda ve normotansif kisilerde endotel bagimli veya bagimsiz vazodilatasyon uzerine I/D genotipinin etkisi olmadigini belirtmektedir. Benzer sekilde, Celermajer ve ark. (30), diyabetik olmayan, sigara idmeyen 184 normotansif kiside, akima bagimli dilatasyon kullanarak yaptMan dalismada, ADE D/I genotiplerinde brakiyal arter yanitlan arasinda fark saptamamistir. Son olarak Van Dijk ve ark, (33) 8 II ve 8 DD genotipli normotansif erkek olgu arasinda, bradikinin aracili vazodilatasyonua fark saptamamistir. Calismalarda gorulen bu farklarin, orneklerin secim kistaslarinin farkliligindan kaynaklanabilecegi dusunulmektedir. Biz, dalismamizda, daha onceden sigara icicisi olgulan disladik. Cunku ADE genotipi ve sigara icimi, endotel fonksiyonu uzerinde aditif olarak kotulestirici etkiye sahiptir. Oysa endotel fonksiyonunda sigara icimine bagli bozulma D alleli ile dozdan bagimsiz bir Sekilde iliskili olarak bulunmustur. Baska bir muhtemel mekanizma ise, yuksek anjiyotensin duzeylerinin damar endoteli uzerindeki olumsuz etkisi, olusmus aterosklerotik plaklarin varliginda artmakta olabilir.

[ILLUSTRATION OMITTED]

Arcaro ve ark.'run (34) yaptiklan calismada endotel fonksiyonlan brakiyal ve femoral arter uzerinden degerlendirilmistir. Brakiyal arter uzerinden degerlendirilen endotel fonksiyonlan ADE genotipleri arasinda benzer bulunmusken, femoral arter uzerinden degerlendirilen endotel fonksiyonlan D alleli varliginda bozulmus olarak bulunmustur. Calismanin bu sonucunu ise femoral arterlerin brakiyal arterlere gore ateroskleroza daha egilimli oldugu ve muhtemelen burada mevcut olan asikar olmayan plaklara bagli olabilecegini ileri surd0ler. Bu sonuclar bizim hipotezimizi desteklemektedir. Calismamizda koroner arter hastaligi icin major risk faktorleri olmayan dolayisiyla endotel hasannin en az duzeyde olabilecegi tahmin edilen grupta D alleli varliginda artmis olabilecek Anjiyotensin II duzeylerinin endotel fonksiyonlan uzerinde belirleyici etkisi bulunmamistir. Muhtemelen artmis Ang II duzeyleri ateroskleroz idin belirgin risk faktorleri olan bireylerde endotel disfonksiyonun daha ciddi olarak bozulmasina yol acmaktadir.

Calisma kisitliliklari

Anjiyotensin donusturucu enzim gen polimorfizmi ile uyumlu Sekilde serum ve doku AIDE-Ang II seviyelerini olcemedik. Ancak Rigatve ark. (14) ile Butler ve ark. (22) tarafindan yapilan calismalarin sonuglari, D allelinin varliginda serum ve doku AIDE-Ang II seviyelerinin arttigmi gostermistir.

Sonuc

Calismamizin sonuclari, koroner arter hastaligi icin risk faktoru tasimayan saglikli genc bireylerde, endotel bagimli ve endotelden bagimsiz vazodilatasyonun, ADE genotipiyle iliskisi olmadigini ortaya koymustur.

Kaynaklar

(1.) Glasser SP, Selwyn AP, Ganz P. Atherosclerosis: risk factors and the vascular endothelium. Am Heart J 1996;131: 379-84.

(2.) Luscher TF, Tanner FC, Tschudi MR, Noll G. Endothelial dysfunction in coronary artery disease. Ann Rev Med 1993; 44: 395-418.

(3.) Mano T, Masuyama T, Yamamoto K, Naito J, Kondo H, Nagano R, et al. Endothelial dysfunction in the early stage of atherosclerosis precedes appearance of intimal lesions assessable with intravascular ultrasound. Am Heart J 1996;131: 231-8.

(4.) Vita JA, Treasure CB, Nabel EG, McLenachan JM, Fish RD, Yeung AC, et al. Coronary vasomotor response to acetylcholine relates to risk factors for coronary artery disease. Circulation 1990; 81: 491-7.

(5.) Rigat B, Hubert C, Alhenc-Gelas F, Cambien F, Corvol P, Soubrier F. An insertion/deletion polymorphism in the angiotensin I-converting enzyme gene accounting for half the variance of serum enzyme levels. J Clin Invest 1990; 86: 1343-6.

(6.) Soubrier F, Wei L, Hubert C, Clauser E, Alhenc-Gelas F, Corvol P. Molecular biology of the angiotensin I converting enzyme: II, structure-function: gene polymorphism and clinical implications. J Hypertens 1993;11: 599-604.

(7.) Arnal JF, Battle T, Rasetti C, Challah M, Costerousse O, Vicaut E, et al. ACE in three tunicae of rat aorta: expression in smooth muscle and effect of renovascular hypertension. Am J Physiol 1994; 267: 1777-84.

(8.) Agerholm-Larsen B, Nordestgaard BG, Tybjaerg-Hansen A. ACE gene polymorphism in cardiovascular disease: meta-analyses of small and large studies in whites. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2000; 20: 484-92.

(9.) Lachurie ML, Azizi M, Guyene TT, Alhenc-Gelas F, Menard J. Angiotensin-converting enzyme gene polymorphism has no influence on the circulating renin-angiotensin-aldosterone system or blood pressure in normotensive subjects. Circulation 1995; 91: 2933-42.

(10.) Ueda S, Elliott HL, Morton JJ, Connell JM. Enhanced pressor response to angiotensin I in normotensive men with the deletion genotype (DD) for angiotensin-converting enzyme. Hypertension 1995; 25: 1266-9.

(11.) Griendling KK, Minieri CA, Ollerenshaw JD, Alexander RW. Angiotensin II stimulates NADH and NADPH oxidase activity in cultured vascular smooth muscle cells. Circ Res. 1994; 74: 1141-8.

(12.) Harrison DG. Endothelial function and oxidant stress. Clin Cardiol 1997; 20: 2-7.

(13.) Ponez M, Solowiejczky D, Harpel B, Mory Y, Schwartz E, Surrey S. Construction of human gene libraries from small amounts of peripheral blood. Hemoglobin 1982; 6: 27-36.

(14.) Rigat B, Tiret L, Visvikis S, Breda C, Corvol P, Cambien F, et al. Evidence, from combined segregation and linkage analysis, that a variant of the angiotensin I-converting enzyme (ACE) gene controls plasma ACE levels. Am J Hum Genet 1992; 51: 197-205.

(15.) Celermajer DS, Sorensen KE, Gooch VM, Spiegelhater DJ, Miller 01, Sullivan ID, et al. Non-invasive detection of endothelial dysfunction in children and adults at risk of atherosclerosis. Lancet 1992, 340:1111-5.

(16.) Pohl U, Holtz J, Busse R, Bassenge E. Crucial role of endothelium in the vasodilator response to increased flow in-vivo. Hypertension 1986; 8: 37-44.

(17.) Ludmer P.L, Selwyn A.P, Shook T.L. Paradoxical vasoconstriction induced by acetylcholine in atherosclerotic coronary arteries. N Engl J Med 1986; 315:1046-51.

(18.) Ross R. The pathogenesis of atherosclerosis: a perspective for the 1990s. Nature 1993; 362: 801-9.

(19.) Zeiher AM, Drexler H, Wollschlager H, Just H. Modulation of coronary vasomotor tone in humans. Progressive endothelial dysfunction with different early stages of coronary atherosclerosis. Circulation 1991; 83: 391-401.

(20.) Tiret L, Rigat B, Visvikis S, Breda C, Corvol P, Cambien F, et al. Evidence, from combined segregation and linkage analysis, that a variant of the angiotensin I-converting enzyme (ACE) gene controls plasma ACE levels. Am J Hum Genet 1992; 51: 197-205.

(21.) Villard E, Soubrier F. Molecular biology and genetics of the angiotensin I-converting enzyme: potential implications in cardiovascular diseases. Cardiovasc Res 1996; 32: 999-1007.

(22.) Butler R, Morris AD, Burchell B, Struthers AD. DD angiotensin-converting enzyme gene polymorphism is associated with endothelial dysfunction in normal humans. Hypertension 1999; 33: 1164-68.

(23.) Rosendorff C. The renin-angiotensin system and vascular hypertrophy. J Am Coll Cardiol 1996; 28: 803-12.

(24.) Dohi Y, Hahn AWA, Boulanger CM, Buhler FR, Luscher TF. Endothelin stimulated by angiotensin II augments contractility of spontaneously hypertensive rat arteries. Hypertension 1992; 19: 131-7.

(25.) Rajagopalan S, Kurz S, Munzel T, Tarpey M, Freeman BA, Griendling KK, et al. Angiotensin II-mediated hypertension in the rat increases vascular superoxide production via membrane NADH/NADPH oxidase activation. J Clin Invest 1996; 97:1916-23.

(26.) Boulanger CM, Caputo L, Levy BI. Endothelial AT1-mediated release of nitric oxide decreases angiotensin II contractions in rat carotid artery. Hypertension 1995; 26: 752-7.

(27.) Saito S, Hirata Y, Emori T, Imai T, Marumo F. Angiotensin II activates endothelial constitutive nitric oxide synthase via AT1 receptors. Hypertens Res 1996;19: 201-6.

(28.) Buikema H, Pinto YM, Rooks G, Grandjean JG, Schunkert H, van Gilst WH. The deletion polymorphism of the angiotensin-converting enzyme gene is related to phenotypic differences in human arteries. Eur Heart J 1996; 17: 787-94.

(29.) Anderson TJ, Elstein E, Haber H, Charbonneau F. Compartive study of ACE inhibition, angiotensin II antagonism, and calcium channel blockade on flow-mediated vasodilation in patients with coronary disease (BANFF study). J Am Coll Cardiol 2000; 35: 60-6.

(30.) Celermajer DS, Sorensen KE, Barley J, Jeffrey S, Carter N, Deanfield J, et al. Angiotensin-converting enzyme genotype is not associated with endothelial dysfunction in subjects without other coronary risk factors. Atherosclerosis 1994; 111: 121-6.

(31.) Perticone F, Ceravolo R, Maio R, Ventura G, Zingone A, Perrotti N, et al. Angiotensin-converting enzyme gene polymorphism is associated with endothelium-dependent vasodilation in never treated hypertensive patients. Hypertension 1998; 31: 900-5.

(32.) Rossi GP, Taddei S, Virdis A, Ghiadoni L, Albertin G, Favilla S, et al. Exclusion of the ACE D/I gene polymorphism as a determinant of endothelial dysfunction. Hypertension 2001; 37: 293.

(33.) Van Dijk MA, Kroon I, Kamper AM, Boomsma F, Danser AH, Chang PC. The angiotensin-converting enzyme gene polymorphism and responses to angiotensins and bradykinin in the human forearm. J Cardiovasc Pharmacol 2000; 35: 484-90.

(34.) Arcaro G, Solini A, Monauni T, Cretti A, Brunato B, Lechi A, et al. ACE genotype and endothelium-dependent vasodilation of conduit arteries and forearm microcirculation in humans. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2001; 21;1313-9.

Halil Tanriverdi, Harun Evrengul, Dursun Dursunoglu, Nurullah Tuzun (4), Sebahat Turgut (1,3) Gunfer Turgut (1,3), Seyhan Tanriverdi (2), Dogu Kilic, Mustafa Kilic

Pamukkale Universitesi Tip Fakultesi Kardiyoloji, (1) Fizyoloji ve (2) Radyoloji Anabilim Dallari, Pamukkale Universitesi Tip Fakultesi, (3) Genetik Muhendislik ve Biyoteknoloji Arastirma Merkezi (PAMGEN), Denizli (4) Bitlis Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bolumu, Bitlis, Turkiye

Yazisma Adresi / Address for Correspondence: Dr. Halil Tanriverdi, Yunus Emre Mh. No:83/10 Denizli, Turkiye Tel.: 0258 444 07 28 Gsm: 0535 969 45 87 E-posta: drhaliltanriverdi@yahoo.com.tr
Tablo 1. ADE genotiplerine gore demografik verilerin dagilimi

Veriler DD DI
 (n = 24) (n = 13)

Yas, yil
Ortalama+SS 22.6 [+ or -] 1.7 22.07 [+ or -] 1.2
Mediyan (Minimum-Maksimum) 22 (20-28) 22 (20-24)

Cinsiyet, E/K * 14/10 *** 13/0

VKI, kg/[m.sup.2]
Orialama+SS 22.04 [+ or -] 2.5 22.06 [+ or -] 2.1
Mediyan (Minimum-Maksimum) 22 (17.0-26.3) 21.7 (18.8-25.6)

BKO
Ortalama+SS 0.77 [+ or -] 0.07 0.78 [+ or -] 0.06
Mediyan (Minimum-Maksimum) 0.76 (0.65-0.90) 0.76 (0.67-0.87)

SKB, mmHg
Ortalama+SS 114.5 [+ or -] 14.3 116.4 [+ or -] 16.2
Mediyan (Minimum-Maksimum) 115 (95-125) 115 (100-125)

DKB, mmHg
Ortalama+SS 73.5 [+ or -] 5.4 72.1 [+ or -] 4.9
Mediyan (Minimum-Maksimum) 75 (60-80) 70 (65-80)

Kalp atim hizi, atim/dk
Orlalama+SS 70.2 [+ or -] 4.3 71.5 [+ or -] 8.7
Mediyan (Minimum-Maksimum) 70 (60-90) 70 (60-85)

Veriler II
 (n = 9) Ki-kare ** p **

Yas, yil
Ortalama+SS 22.8 [+ or -] 1.05 1.87 0.39
Mediyan (Minimum-Maksimum) 22 (22-24)

Cinsiyet, E/K * 9/0 -- --

VKI, kg/[m.sup.2]
Orialama+SS 22.3 [+ or -] 2.65 0.002 0.99
Mediyan (Minimum-Maksimum) 21.4 (191-27.1)

BKO
Ortalama+SS 0.74 [+ or -] 0.04 1.52 0.46
Mediyan (Minimum-Maksimum) 0.74 (0.68-0.83)

SKB, mmHg
Ortalama+SS 116.3 [+ or -] 11.3 0.09 0.95
Mediyan (Minimum-Maksimum) 115 (100-120)

DKB, mmHg
Ortalama+SS 72.4 [+ or -] 8.3 0.29 0.86
Mediyan (Minimum-Maksimum) 70 (70-80)

Kalp atim hizi, atim/dk
Orlalama+SS 72.9 [+ or -] 7.4 0.45 0.75
Mediyan (Minimum-Maksimum) 72 (70-90)

*--Ki-Kare testi,

** Non-parametrik Kruskal-Wallis testi icin Ki-kare ve "p" degerleri

***--DD grubuna kiyasla, DI ve II gruplarinda- p < 0.001

ADE--anjiyotenzin donusturucu enzim, BKO--bel/kalca oram,
DKB--diyastolik kan basinci, SKB--sistolik kan basinci, VKI--vucut
kitle indeksi

Tablo 2. ADE genotiplerine gore aclik serum lipid degerleri ve
brakiyal arter ultrasonografik calismalarin degerlendirilmesi

Veriler DD
 (n = 24)

Total kolesterol, mg/dl
Ortalama+SS 144.7 [+ or -] 32.2 *
Mediyan (Minimum-Maksimum) 146 (96-208)

HDL kolesterol, mg/dl
Ortalama+SS 42.4 [+ or -] 9.4
Mediyan (Minimum-Maksimum) 43.5 (31.0-66.0)

Bazal brakiyal arter capi, mm
Ortalama+SS 4.31 [+ or -] 0.45
Mediyan (Minimum-Maksimum) 4.4 (3.14-5.94)

Bazal kan akimi, ml/dk
Ortalama+SS 44.8 [+ or -] 16.3
Mediyan (Minimum-Maksimum) 45 (36-67)

RH, akimdaki artis %
Ortalama+SS 418.7 [+ or -] 79.3
Mediyan (Minimum-Maksimum) 425 (350-550)

ABD, %
Ortalama+SS 4.9 [+ or -] 1.3
Mediyan (Minimum-Maksimum) 4.66 (2.55-8.33)

GTN indukledigi dilatasyon, %
Ortalama+SS 14.2 [+ or -] 3.9
Mediyan (Minimum-Maksimum) 14 (11.8-15.2)

Veriler DI
 (n = 13)

Total kolesterol, mg/dl
Ortalama+SS 174.7 [+ or -] 35.8
Mediyan (Minimum-Maksimum) 187 (127- 223)

HDL kolesterol, mg/dl
Ortalama+SS 39.5 [+ or -] 8.8
Mediyan (Minimum-Maksimum) 41 (21-59)

Bazal brakiyal arter capi, mm
Ortalama+SS 4.46 [+ or -] 0.61
Mediyan (Minimum-Maksimum) 4.24 (3.24-5.12)

Bazal kan akimi, ml/dk
Ortalama+SS 43.5 [+ or -] 19.9
Mediyan (Minimum-Maksimum) 45 (31-70)

RH, akimdaki artis %
Ortalama+SS 423.3 [+ or -] 77.1
Mediyan (Minimum-Maksimum) 430 (340 - 560)

ABD, %
Ortalama+SS 5.5 [+ or -] 1.7
Mediyan (Minimum-Maksimum) 5.34 (2.67-9.26)

GTN indukledigi dilatasyon, %
Ortalama+SS 14.6 [+ or -] 4.3
Mediyan (Minimum-Maksimum) 14.5 (11.8-17.4)

Veriler II
 (n = 9) Ki-kare p

Total kolesterol, mg/dl
Ortalama+SS 170.3 [+ or -] 34.7 6.9 0.03
Mediyan (Minimum-Maksimum) 176 (94-210)

HDL kolesterol, mg/dl
Ortalama+SS 44.7 [+ or -] 12.6 3.4 0.18
Mediyan (Minimum-Maksimum) 40 (26-75)

Bazal brakiyal arter capi, mm
Ortalama+SS 4.41 [+ or -] 0.79 0.01 0.99
Mediyan (Minimum-Maksimum) 4.33 (3.18 - 5.16)

Bazal kan akimi, ml/dk
Ortalama+SS 42.7 [+ or -] 15.6 0.02 0.98
Mediyan (Minimum-Maksimum) 43 (35-55)

RH, akimdaki artis %
Ortalama+SS 426.2 [+ or -] 87.9 0.04 0.92
Mediyan (Minimum-Maksimum) 430 (360- 580)

ABD, %
Ortalama+SS 5.5 [+ or -] 1.9 1.8 0.4
Mediyan (Minimum-Maksimum) 5.0 (3.0 -8.74)

GTN indukledigi dilatasyon, %
Ortalama+SS 14.2 [+ or -] 4.1 0.56 0.8
Mediyan (Minimum-Maksimum) 14.2 (14.0-17.2)

Non-parametrik Kruskal-Wallis testi, post hoc Bonferroni duzeltmeli
Mann Whitney-U testi

* DD grubu de DI grubu arasinda--p < 0.05

ABD--akima bagli dilatasyon, anjiyotenzin donusturucu enzim,
GTN--gliseriltrinitrat, HDL-yuksek dansiteli lipoprotein, RH--reaktif
hiperemi
COPYRIGHT 2008 Galenos Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2008 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Original Investigation/Orijinal Arastirma
Author:Tanriverdi, Halil; Evrengul, Harun; Dursunoglu, Dursun; Tuzun, Nurullah; Turgut, Sebahat; Turgut, Gu
Publication:The Anatolian Journal of Cardiology (Anadolu Kardiyoloji Dergisi)
Article Type:Clinical report
Date:Feb 1, 2008
Words:4174
Previous Article:Our painful loss: Prof.Dr. Baki Komsuoglu/Aci kaybimiz: Prof.Dr. Baki Komsuoglu.
Next Article:Obesity and open-heart surgery in a developing country/Gelismekte olan bir ulkede obezite ve acik kalp cerrahisi.
Topics:

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters