Printer Friendly

Editorial/Editorden.

Degerli Meslektaslarimiz,

Dergimiz 4. sayidan itibaren Turkce ve Ingilizce olmak uzere, ancak ayni icerikte yayinlanacaktir. Bu yil icinde dergimize yayinlanmak uzere hem Turkce hem de Ingilizce yazilmis makaleler gonderilmeye devam edecektir. Kabul edilen yazilar Turkce'den Ingilizce'ye veya Ingilizce'den Turkce'ye yazarlardan bir ucret talep edilmeden dernegimiz tarafindan profesyonel bir firmaya cevirtilecektir. IThenticate intihal programinin uygulanmasi ve titizlikle yurutulen hakem degerlendirmeleri sonucunda yayin kalitemizde somut bir yukselme saglanmistir. Bu calismalar sonucunda, Turk Oftalmoloji Dergisi'nin Pubmed uluslararasi dizinine girebilmesi icin Pubmed Central icin basvurunun yapilmasi bu yil icinde mumkun olacak ve boylece, 1929 yilindan itibaren yayin hayatinda bulunan dergimizin hak ettigi uluslararasi konuma kavusmasi sureci baslamis olacaktir. Bu asamalara gelinmesinde Turk Oftalmoloji Dernegi uyelerimiz tarafindan verilen her turlu, ancak ozellikle bilimsel destek icin tesekkurlerimizi sunmayi bir borc biliriz.

2015 yili 3. sayimizda ilgiyle okuyacaginizi umdugumuz ve oftalmolojinin farkli calisma alanlarindan ulkemizde yapilan 6 ozgun arastirma, 1 derleme, 3 olgu sunumu ve 1 editore mektup yer almaktadir.

Ucar ve ark.'nin diyabetik retinopati, santral retinal ven ve retinal ven tikanikligi ile iliskili makula odemi tedavisinde kullanilan intravitreal triamsinolon asetonidin gozici basinci (GIB) uzerine etkisini arastirdiklari calismada gozlerin %32,2'sinde basincin 24 mmHg uzerine ciktigini ve baslangic GIB 15 mmHg uzerinde olan ve ven okluzyonu olan hastalarin GIB yukselmesi acisindan daha fazla risk tasidigini bildirmislerdir. (Bakiniz sayfa 86-91)

Diyabetik makuler odem (DMO), diyabetes mellituslu hastalarda gorme keskinligini azaltan nedenlerin basinda gelmektedir. DMO, optik koherens tomografide sungerimsi retinal sisme, kistoid makuler odem, seroz makula dekolmani ve vitreomakuler arayuz anormallikleri olmak uzere farkli morfolojik paternler gostermektedir. Yaya ve ark.'nin DMO tanisiyla takip edilen hastalarda seroz makula dekolman sikligini ve epidemiyolojisini arastirdiklari retrospektif calismada 104 hastanin 54'unde seroz makula dekolmani tespit edilmis, seroz makula dekolmani olan ve olmayan grup arasinda cinsiyet, yas, ortalama diyabet suresi ve tedavi oncesi gorme keskinlikleri arasinda fark bulunmazken, seroz makula dekolman grubunda sistemik hipertansiyon istatistiksel olarak anlamli yuksek bulunmustur (p=0,04). (Bakiniz sayfa 92-96)

Asena ve ark.'nin femtosaniye laser yardimli katarakt ve refraktif lens degisimi cerrahisinde intraoperatif komplikasyonlari degerlendirdikleri calismalarinda hicbir gozde vakum kaybi ya da on kapsul yirtigi olmamis, gozlerin %23'unde kucuk on kapsul etiketleri, %14'unde serbest kapsulotomi, %60'inda mikroadezyonlarla birlikte parsiyel tamamlanmis kapsuloreksis, 3 gozde (%6) inkomplet kapsuloreksis ve sadece 1 gozde arka kapsul yirtilmasi gorulmustur. Yazarlar yeni bir teknoloji olan femtosaniye laserle yapilan katarakt ve refraktif lens degisimi cerrahisinin ogrenme doneminde bile guvenli oldugunu bildirmislerdir. (Bakiniz sayfa 97-101)

Kontakt lens satisinin goz doktoru tarafindan yazilmis receteye uygun olarak gozlukculer tarafindan yapilmasi gerekmektedir. Ancak ne yazik ki pratik uygulamada kontakt lensler cogu zaman kontrolsuz olarak satilmaktadir.

Sundu ve ark.'nin Mersin il merkezinde calisan gozlukculerin kontakt lens satisina ve kullanimina bakis acilarinin degerlendirildigi anket calismalarinda gozlukculerin %78,9'unun recetesiz kontakt lens satisi yaptigi, %25'inin ayni zamanda kontakt lensi uyguladigi, %75'inin kontakt lensle ilgili egitim almadigi ve %65'inin bilgi duzeylerini yetersiz buldugu saptanmistir. (Bakiniz sayfa102-104)

Orbita kavernoz hemanjiomlari eriskinlerde en sik rastlanan benign orbita tumorudur ve tum orbita kitlelerinin yaklasik %5'ini olusturmaktadir. Orbita kavernoz hemanjiomlari genelde kadinlarda ve ortalama 30-50 yas arasinda ortaya cikmaktadir.

Nesirov ve ark.'nin orbita kavernoz hemanjiomlarini degerlendirdikleri calismalarinda 32 olgunun 21'inde MRG incelemesinde T1A agirlikli goruntulerde kasa gore izointens, T2A agirlikli goruntulerde ise kasa gore hiperintens sinyal ozelliginde orbital kitle izlendi ve genellikle heterojen kontrast tutulumu mevcuttu. En sik yerlesim intrakonaldi. Bir hasta disinda tum olgularda cilt yoluyla on orbitotomi ile tumor tek parca olarak cikartilmis ve takiplerinde rezidu/nuks kitleye rastlanmamistir. (Bakiniz sayfa 105-110)

Non-arteritik iskemik optik noropati (NAION), optik sinirin on kismini besleyen kucuk damarlarin tikanikligindan kaynaklandigi dusunulen, akut veya subakut bir optik noropatidir ve 50 yas uzerinde gorulen akut optik noropatilerin en sik sebebidir.

Dag ve ark.'nin Heidelberg Retina Tomografi II (HRT) cihazi kullanarak yaptiklari calismalarinda tek tarafli NAION gecirmis olgularin saglikli diger gozlerinde, disk alani, cukurluk alani, cukurluk hacmi, C/D alan orani (vertikal ve lineer) ve cukurluk derinligi normal gozlere oranla istatistiksel olarak anlamli derecede kukucuk saptanmistir (p<0,05). (Bakiniz sayfa 111-114)

Celiker ve Sahin "Kalp Nakli Sonrasi Gelisen Oftalmolojik Sorunlar" baslikli derlemelerinde yuksek dozda immunosupresif ajan gerektiren kalp nakillerinden sonra gelisebilecek katarakt, goz enfeksiyonlari, okuler yuzey hastaliklari, steroid glokomu, retinopatiler (santral seroz koryoretinopati, santral retinal ven okluzyonu, kistoid makuler odem, retinal vaskulit, hipertansif degisiklikler, koryoretinal skarlasma), intraokuler lenfoma ve fitizis bulbi gibi komplikasyonlari ayrintili olarak tartismislar ve organ nakli hastalarinda dikkatli ve duzenli goz muayenesi yapmak gerektigini vurgulamislardir. (Bakiniz sayfa 115-118)

Adenovirusler viral konjonktivitlerin en sik nedenini olusturmaktadir ve kornea tutulumuna bagli olarak ciddi morbiditeye neden olabilmektedir. Kocabeyoglu ve ark.'nin adenoviral keratokonjonktivite bagli subepitelyal infiltratlari olan uc hastanin klinik ve in-vivo konfokal mikroskopik (IVKM) ozelliklerini tanimladiklari olgu sunumlarinda bazal epitel hucreleri ve on stromada hiperreflektif inflamatuar hucreler ve subepitelial alanda dendritik hucre infiltrasyonu saptamislardir. Subbazal sinirler, arka stroma ve endotelde hucre morfolojisi, reflektivite ve hucre yogunluklari normal bulunmustur. (Bakiniz sayfa 119-121)

Sifiliz bir spiroket olan treponema pallidum tarafindan cinsel yolla, transplasental yolla ya da acik lezyondan temas ile bulasan, deri, kalp, damarlar, santral sinir sistemi gibi bircok organi ve sistemi etkileyebilen kronik bir hastaliktir. Akincioglu ve ark. baska bir sistemik rahatsizligi olmayan ve dermatolojik veya norolojik acidan herhangi bir bulgu tespit edilemeyen akut bilateral bir sifilitik uveitli olguyu tartismislardir. Her iki gozde bulaniklikla basvuran ve sag gozde arka tutulum, sol gozde ise panuveiti bulunan hastaya sifilis tanisi venereal disease research laboratory (VDRL) ve treponema hemaglutinasyon testi ile konulmustur. (Bakiniz sayfa 122-124)

Sessiz sinus sendromu (SSS) nadir gorulen tek tarafli enoftalmus, hipoglobus ve asemptomatik maksiller sinuzit ile karakterize bir durumdur. Osteomeatal acikligin tikanmasi sonucu maksiller sinusun sekonder hipoventilasyonu sonucu gelisir.

Gokmen ve ark. 6 aydir ara ara gozlerinde kuculme sikayetleri olan bir hastanin cekilen orbita tomografisinde sag taraftaki maxiller sinusun osteomeatal acikliginda tikaniklik ve tabaninda asagiya dogru cekilme gorulmesi uzerine sag nazal meatustan endoskopik sinus cerrahisi ile antrostomi uygulamislar ve pulan materyali drene etmislerdir. (Bakiniz sayfa 125-127)

Saygi ve Sevgilerimizle

Editoryel Kurul
COPYRIGHT 2015 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2015 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Turkish Journal of Ophthalmology
Article Type:Editorial
Date:May 1, 2015
Words:956
Previous Article:Editorial/Editorden.
Next Article:Uncontrolled selling of contact lenses/Kontrolsuz kontakt lens satisi.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters