Printer Friendly

Edited text of the Tsarang Molla.

Molba (1)

[la]

bstan pa'i sbyin bdag chen po gong ma mi yi dbang phyug rnams kyi zhabs brtan/ legs 'bul/ dgongs rdzogs rnam par dkar ba'i mdzad srol la gzhir bzhag ste 'bri bar bya ste/ thog mar chos khrims pas (2) gral nas langs te phyag gsum btsal nas 'di skad brjod do/
  gang tshe rkang gnyis gtso bo khyod bltams tshe/
  sa chen 'di na goms pa bdun bor nas/
  nga ni 'jig rten 'di na mchog ces gsungs/
  de tshe mkhas pa khyod la phyag 'tshal lo/


zhes bstod yul dam pa phyogs bcu rab 'byams mu mtha'

[lb]

med pa'i rgyal ba sras dang slob mar bcas pa'i sku gsung thugs kyi rten gsum gzi 'od 'bar ba'i spyan sngar spos mar me sogs mchod pa'i rnam grangs/ gso phan (3) yod na/ gtsug lag khang la dar gyi cod pan/ zhes brjod gang ltar bcas 'bul ba lags/
  'chad na legs bshad sgrogs pa'i rnga chen/
  rtsod na phas rgol 'joms pa'i gnam lcags/
  rtsom na thub bstan gsal ba'i nyin byed/
  yongs rdzogs bstan pa'i bdag por phyag 'tshal/


zhes bstod 'os dam pa mkhas btsun bzang gsum gyi bdag nyid mkhan rin po che'i drung

[2a]

du bkra shis pa'i lha gos sogs 'bul ba gang yod kyi ming bgrangs te 'bul ba lags/ yang bla ma lta bu yin na/ mtshungs med chos kyi spyan ldan bla ma rin po che'i sku drung du lha gos brjod de 'bul ba lags so/ yang dge slong lta bu yin na/ yongs kyi dge ba'i bshes gnyen dam pa'i drung du lha gos sogs brjod de 'bul ba lags (4) so/ gtso de go (5) sa che chung gang yin skabs thob rtsis te tshig phreng sgyur (6) shes par bya'o/ grol nas grol ba'i lam yang ston sogs zhes bstod yul 'phags pa 'phags pa'i dge 'dun 'dus pa rgya

(1.) mo lha

(2.) pa'i

(3.) 'phan

(4.) legs

(5.) gong

(6.) bsgyur

[2b]

mtsho'i tshogs dang bcas pa'i spyan lam du lha gos sogs rnam grangs ming smos 'bul ba lags na thugs brtse ba chen pos (1) dgongs te dgyes rab kyis (2) bzhes/ mnyes rab kyi mchog thob nas byin gyis brlabs par mdzad du gsol/

da lan gyi skabs 'dir bdag la rgyu sbyor sbyin (3) pa'i bdag po chen po nas/ rang re 'dir bzhugs pa thams cad skyabs gnas dam pa dkon mchog rin po che rnam pa gsum gyi skyabs kyi 'og tu tshogs shing 'dzoms pa ni tshogs pa bzang/ chos dang dam tshig zab mos (4) 'brel bas na 'brel

[3a]

ba zab/ de lta bu'i tshogs shing bzang 'brel zhing zab pa'i skabs 'dir sngon byung gi lo rgyus zur tsam zhig zhus shig ces (5) bka' phebs byung bar/ de yang lo rgyus rgyas pa 'khor lo'i rtsibs 'dra ba ni blos mi lcogs/ don zab pa rdo rje'i rwa ba 'dra ba ni lces mi thegs kyang/ tshig (6) nyung la don 'dus pa mu tig dar la brgyus pa lta bu zhig zhu (7) ba (8) la/ ji skad du/
  gnas dus ston pa dus dang 'khor/
  phun tshogs lnga ldan gtam gyi sgo/


zhes pa ltar gnas phun sum tshogs pa chos dbyings rang bzhin rnam par dag

[3b]

pa'i gnas/ nges pa lnga ldan stugs (9) po bkod pa'i zhing/ gnas yul dur khrod/ rgya gar rgya nag li dang bal yul bod dang bod chen po glo bo sa longs dkar po gnas chen gangs brag mtsho gsum la sogs pa [lags/dus phun sum tshogs pa] sgron me'i bskal pa bzang po'i sangs rgyas stong rtsa gnyis byon pa'i dus/ ston mchog shakya'i rgyal po'i sgrub 'bras lung gsum gyi bstan pa lnga brgya pa phrag gsum dang rtags (10) tsam 'dzin pa'i bstan pa lnga brgya phrag gcig ste/ bstan pa lnga brgya pa phrag bcu gnas pa las 'dul ba'i lung gi dus lags/ ston pa phun sum tshogs pa 'das dang ma 'ongs da ltar dus gsum gyi ston pa sangs rgyas chos longs sprul gsum gyi bdag nyid can rnams dang/ bstan 'dzin skyes bu dam pa rgya gar gyi pan grub/ bod kyi

[4a]

mkhas btsun/ khyad pa-dpal sa skya pa chen po rje btsun gong ma rnam (11) lnga dang/ rgyal ba gnyis pa ngor chen rdo rje 'chang chen po/ glo bo mkhan chen mnyam med bsod nams lhun grub legs pa'i byung gnas rgyal mtshan dpal bzang po sogs/ kun mkhyen e wam pa'i gdan rabs mu tig dar la brgyus pa lta bu byon dang

(1.) po'i

(2.) kyi

(3.) byin

(4.) mo

(5.) zhes

(6.) tshig

(7.) zhus

(8.) pa

(9.) bstugs

(10.) rtag

'byon (1) 'gyur 'byon bzhin pa rnams kyis (2) dbus/ ris su ma chad pa'i bstan 'dzin gyi skyes bu chos ston pa rnams lags so/ chos (3) phun sum tshogs pa/ gdul bya dbang po rno brtul gyi bsam pa dang mthun par gsungs pa'i bka' tshad ma rgyu pha rol tu phyin pa'i theg pa dang/ 'bras bu gsang sngags rdo rje theg pa gnyis/bstan bcos tshad ma rgya bod kyi mkhas grub tshad ldan rnams kyi

[4b]

gzhung lugs che 'bring (4) chung gsum bstan bzhin mos pa rnams lags/ 'khor phun sum tshogs pa/ rgyal ba'i gdung 'tshob pa byang chub sems dpa' dang sems ma/ rgyal ba'i (5) gsung las skyes pa'i nyan thos dang rang rgyal/ rgyal ba'i bka' sgrub (6) pa'i skyes bu'i (7) tshogs lha dang mi dang/ lha ma yin dang dri zar bcas pa'i'gro ba rigs drug gi sems can thams cad dang/ rang cag 'dir tshogs shing 'dus pa dang bcas pa lags (8) /

'o legs so/ 'di lta bu phun sum tshogs pa lnga dang ldan pa 'dzoms pa'i dus tshe bzang po la/ ston mchog nyi ma'i gnyen gyi lung rtogs bstan pa'i sgron me/ mkhas btsun bzang gsum gyi bdag nyid/ mtshungs med chos kyi rje mkhan rin po ches (9) gral gyi dbu mdzad/ yang gtso bo bla ma lta bu yin na/ bla ma rin po che dang

[5a]

dge slong yin na/ dge ba'i bshes gnyen dam pa'i sogs tshig (10) phreng (11) bsgyur/ dge ba'i bshes gnyen dam pa (12) bslab gsum bstan pa'i rgyal mtshan/ 'phags mchog 'dus pa'i rgya mtshos (13) gral (14) gyi gzhi bzung/ mi che ba rnams kyis (15) [gral gyi] gung (16) mnan (17) /yon tan mkhyen pa rnams kyis (18) gral (19) gyi zur brgyan/ bya ba byed pa rnams kyis (20) gral (21) gyi mtha' brten/ gral (22) stod (23) ri rgyal lhun po ltar brjid chags/ gral (24) rked nam mkha'i nor bu ltar mdangs gsal/ gral (25) sham yul mtsho (26) 'khyil pa (27) ltar smug khrig (28) ge (29) bzhugs pa 'di/ dkar po dge ba'i las kyis (30) gzhi bzung/ dag (31) pa'i (32) smon lam gyis (33) mtshams (34) sbyar/ rten (35) zhing 'brel 'brel zhing tshogs pa'i bskal pa bzang po'i dus 'dir/ lab (36) pa 'ong ba'i (37) gtam/ dang po ni phyi snod 'jig rten chags tshul dang/ nang bcud sems can grub

(1.) byon

(2.) kyi

(3.) 'khor

(4.) phrang

(5.) po'i

(6.) bsgrub

(7.) bu

(8.) legs

(9.) che'i

(10.) tshigs

(11.) phrang

(12.) pa'i

(13.) mtsho

(14.) bral

(15.) kyi

(16.) dung

(17.) snan

(18.) kyi

(19.) bral

(20.) kyi

(21.) bral

(22.) bral

(23.) bstod

(24.) bral

(25.) bral

(26.) 'tsho

(27.) par

(28.) smugs

(29.) gi

(30.) kyi

(31.) bdag

(32.) pa

(33.) gyi

(34.) 'tshams

(35.) bstan

(36.) bslabs

(37.) pa'i

[5b]

tshul gnyis las/ 'phags pa mdo sdud pa las/ mkha' la lung brten (1) de la chu yi phung po brten/ de la sa chen 'di brten de la 'gro ba brten/ nam mkha' 'di stong pa la rlung me chu sa 'dir 'byung ba bzhi dkyil rang rang gi brgyad spangs tshang gsum dang ldan pa rim brtsegs su chags pa las/ dma' na rags (2) dmyal ba nas/ mtho srid pa'i rtse mo'i bar grub ste/ ri'i rgyal po ri rab/ gser gyi ri bdun/ rol pa'i mtsho bdun/ gling bzhi gling phran brgyad/ gnas rigs gtsang ma bcu bdun gyi lha gnas rnams rim (3) par chags te (4) stong gsum gyi stong chen po mi rjed (5) 'jig rten gyi khams de las gling bzhi pa'i nang tshan lho 'dzam bu gling gi dbus su rgya gar rdo rje gdan/ shar du rgya nag ri bo rtse lnga/ lhor ri bo

[6a]

po to la/ nub o rgyan mkha' 'gro'i gling/ byang du sham bha la/ bod dang bod chen po/ li dang bru (6) sha/ sgeng gling sogs gnas yul zhing khams dpag to med pa chags shing grub pa lags/

gnyis pa nang bcud sems can chags tshul ni/ mngon pa mdzod las/ sngon dus sring 'byung sha tshug can/ zhes gsungs pa ltar/ bskal pa dang po chags dus lha srid 'pho bas mi yi rigs byung ste/ de yang rgya gar du rgyal rigs/ rje rigs/ bram ze'i rigs/ dmangs rigs te bzhi las gyes pa'i mi rigs dang/ rgya nag tu rgyim shang/ hung kong phyogs kyi rigs byung/ bod dang bod chen po'i ljongs su spre'u dang/ brag srin mo'i rigs las mched pa'i sga/ 'bru/ dpal/ ldong/

[6b]

sbra rmu ste bod mi'u gdung drug gi (7) rigs las byung ste/ 'dzam bu gling 'dir mi rigs mi gcig pa gsum brgya drug cu/ skad rigs mi 'dra ba bdun brgya bdun cu/ zas dang yo byad so so'i lugs kyi cha byad dbyibs tshul mi 'dra ba lags/

'di ltar 'gro ba mi yi bsod nams las grub pa'i gzhi skyes bu mi chos (8) kyi lo rgyus dang/ rgyan (9) dam pa lha chos kyi lo rgyus gnyis las/ dang po ni/ slob dpon arya de was/
  mi yi chos lugs legs shes na/ lha yi (10) chos lugs shes pa 'byung/
  lha dang mi yi chos lugs la/ brten na thar pa ga la ring/


zhes gsungs pa ltar/ chos tshad ma bcu drug gi byed po steng du rgyal po'i gdung rabs chags tshul ni/ rgya gar 'phags pa'i yul du mang

[7a]

pos bskur ba'i rgyal po nas bzung bskal pa bzang po'i rgyal lnga la sogs pa'i rgyal rabs sa ya gcig dang gnyis 'bum nyi khri lnga brgya'i bar du byon zhing/ rgyal brgyud de las chad (11) pa'i bod gangs can gyi rgyal po rje gnya' khri btsan po nas rims par gnam gyi khri bdun/ steng gi (12) steng gnyis/ bar gyi legs drug/ sa yi sde

(1.) rten

(2.) rag

(3.) rims

(4.) ste

(5.) brjid

(6.) brul

(7.) gis

(8.) lus

(9.) brgyan

(10.) yis

(11.) 'chad

(12.) kyi

brgyad/ 'og gi btsan gsum ste rgyal rabs nyi shu rtsa bdun pa lha tho tho ri (1) snyan bshal gyi dus su/ dam pa'i chos kyi dbu brnyes/ 'phags pa rigs gsum mgon po'i rnam 'phrul chos rgyal mes dbon rnam (2) gsum gyi sku dus su/ dam pa'i chos kyi srol gtod cing dar smin rgyas gsum mdzad/ bstan phyi dar dus su lha bla ma ye shes 'od kyis (3) /jo bo dipam ka ra shri jnya na spyan drangs/ mnga' bdag

[7b]

rgyal po stod gyi mgon gsum bzhugs (4) pa'i dus su pu hrang/ gu ge mang yul gsum la dbang bsgyur/ dam pa'i chos nyin mo ltar mdzad pas (5) mtshan dang don mthun pa'i chos rgyal gyi gdung dri ma med pa byon zhing phyag rjes bzang po'i rgyun btsugs tshul ste zur tsam dang/ sngon gyi yig cha rnams las/
  phun tshogs dpal dang ldan pa'i glo bo'i yul/
  'dod rgu ma lus 'dzoms pa'i ljongs chen 'dir/
  gnam lha'i gdung brgyud shes rab bla ma zhes/
  mtshan yongs su grags pa 'di nyid byon/


zhes gsungs pa ltar/ bod khams skyong ba'i bdag po/ glo bo chos kyi rgyal po'i gdung ni/ 'od gsal lha nas phebs/ lha'od de gung rgyal/ lha nas btsan du phebs/ btsan rgod kha che/ btsan nas dmu ru phebs/ dmu khyi'u chung/ dmu nas mi ru phebs/

[8a]

mi rje gung (6) rgyal zhes bya ba des/ gnam la yar gzigs pas gnam gyi 'khor lo rtsibs rgyad du gzigs/ sa la mar gzigs pas sa padma 'dab brgyad du gzigs/ logs la phar gzigs pas logs rin chen zur brgyad du gzigs/ de'i tshe sa gnam gyi bdag po nga yin gsungs (7) nas/ sa la mkhar btab (8) /yul la ming btags/ phyogs dang ris su bcad pas/ yul la snga ba (9) yar klung sa dkar/ mkhar la snga ba 'om bu lha mkhar/ rus la snga ba zhang zhung rus drug/ lha la snga ba yar lha sham po/ dpon la snga ba gnam lha gung rgyal zhes yongs su grags pa'i sa gnam gnyis kyi bdag por gyur te/ sras bzhi 'khrungs te (10) lha chos dang mi chos dar bar mdzad/

de nas rgyal rabs rim par byon te 'phrin las nam mkha' dang mnyam pa'i rgyal rabs drug cu re gcig pa stag seng ge 'bum gyi sras/ zhang shes rab bla ma zhes bya bas (11) bla zhang gnyis kyi'phrin (12) las la dbang

(1.) ris

(2.) rnams

(3.) kyi

(4.) zhugs

(5.) pa'i

(6.) rgung

(7.) gsung

(8.) btabs

(9.) sde pa; corrected to snga ba by a different hand

(10.) ste

(11.) ba'i

(12.) phrin

[8b]

bsgyur/ sku tshe smad la glo bo stod smad kyi sa la dbang bsgyur/ lugs gnyis kyi bka' khrims bcas pa/ zhang shes gnyis 'khon pa las/ phas rgol shis pa'i g.yul ngo bcom ste dpa' bo'i g.yul las rgyal bar mdzad/

de la sras gnyis te/ gcung ge sar dgra bo'i chos skyong 'bum gyi sras/ byang sems chos kyi rgyal po a me dpal bzang po rgyal mtshan te/ 'di ni o rgyan gyi padma'i lung bstan las/
  glo bo zhes gyi lung pa ru/
  o rgyan nga yi sprul pa ni/
  phyag na rdo rjes byin gyis brlabs/
  a me zhes bya kun to grags/
  de ni sri mo mang du btul/
  btul yang mi la dga' tshor med/
  bsdos kyang thub par mi 'gyur ro/


zhes gsungs pa'i (1) skyes bu dam pa blo gros kyi rtsa rtsal rdzogs shing/ mkhyen rab kyi nor dang ldan pa'i gzhon nu nyid nas dpa' bo'i g.yul las rgyal/ tshar gcad pa dang rjes su 'dzin pa la mkhas shing mnga' brnyes/

[9a]

mnga' ris (2) khri skor (3) gyi bdag por gyur'/ rgyal srid kha lo bsgyur/ (5) mkha' spyod steng du rdzong bzung/ yid smon thang du mkhar btab/ chen po la 'os pa'i las mtshan khri dpon sgo sgo gsum/ bu sgo bzhi/ rgyal ba sgo bzhi/ lha dpon rdzong dpon tsho (6) dpon sogs bskos bzhag gnang ste grong 'khyer sde mang po'i gzhi bzung/ rgyal khrims chos khrims gnyis ldan gyi lha chos mi chos gnyis dang ldan pas' dkon mchog la zhe sa (8) / ngan slong la byams skyong/ rang sde la 'tsho skyong/ gzhan sde la zil gyis (9) gnon/ khrims gnyis kyi bdag por gyur (10) / khyad par ngor chen rdo rje 'chang chen po kun dga' bzang po gdan drangs/ dbu yi mchod gnas su bkur/ zab pa dang rgya che ba'i chos gsan/ rtsang drangs thub bstan bshad sgrub dar rgyas gling gi chos grwa btab/ dge slong rnam par dag pa'i sdom ldan

[9b]

nyis stong rwa can gyi grangs ldan dge 'dun gyi sde bstugs (11) / rgyal ba'i sku gsung thugs kyi rten bsam gyis (12) mi khyab pa bzhengs/ dge 'dun la bkur bzos (13) dang/ mnga' 'bangs la khral chag (14) / bstan pa la bya ba chen po mdzad pas (15) dus da lta'i bar du'ang bla ma kun dga' bzang po/ rgyal po a me dpal bzang po/ bka' blon tshe

(1.) pas

(2.) ri

(3.) bskor

(4.) 'gyur

(5.) 'gyur

(6.) mtsho

(7.) pa'i

(8.) zhes

(9.) gyi

(10.) 'gyur

(11.) gtsugs

(12.) gyi

(13.) bzod

(14.) chags

(15.) p'ai

dbang bzang po ste bzang po rnam (1) gsum zhes pa'i snyan pa'i grags pa phyogs kun to khyab pa 'di lags/

chos rgyal chen po 'di la sras bzhi ste/ chos rgyal a mgon bzang po ni/ dpa' mdzangs (2) brtul phod kyi skyes bu che ba'i sku chung ngu'i dus su mon ko dol gsum dbang du 'dus/ bod khams skyong ba'i (3) bdag por (4) che 'don mdzad/ chen po la 'os pa'i las 'dzin bcu gsum gyi rnam bzhag mdzad/ e wam pa'i gdan rabs gsum pa 'jam dbyangs shes rab rgya mtsho dbu yi bla mchod du bkur/ byams chen dang bka'

[10a]

'gyur/ bstan 'gyur/ sa skya gong ma lnga/ ngor chen rdo rje 'chang sogs kyi bka' 'bum gser dul (5) sha stag (6) gis (7) bzhengs/ brag dkar theg chen gling bzhengs/ dge 'dun gyi sde btsugs/ nyams pa sor chud/ ma nyams pa gong 'phel gyi bdag rkyen bskyang/ rgyal srid chos srid kyi mdzad pa bla na ma mchis pas (8) mtha' bzhi'i khrims dar (9) / skad rigs mi gcig pa mang po la dbang bsgyur bas/ chos rgyal 'di yi gdung la a ham dang/ phyag rtags la a tham ste nyi 'og kun to khyab pa byung' (10) /

'di la sras bzhi ste/ a ham tshangs chen bkra shis mgon ni/ las dbang stobs shugs btsan zhing lugs gnyis kyi mdzad phrin 'gran zla bral ba'i snyan (11) pa'i grags pa rgya mtsho'i mtha' tshun chad du khyab (12) / stod mnga' ris skor (13) gsum nas (14) gru rgyal sa yan la dbang bsgyur/ e wam pa'i gdan rabs bzhi pa rgyal tshab dam pa kun dga' dbang phyug

[10b]

dang/ gser mdog can mkhas pa chen po shakya mchog ldan dri med legs pa'i blo gros la sogs pa'i mkhas grub mang po dbu yi mchod gnas su bkur/ khyad par rgya gar gyi sdom brtson dam pa bhiksu pandita lokatara (15) la sogs pa'i pandita mang po 'dir byon (16) shing bsnyen bkur mdzad/ sngar bod du ma bsgyur ba'i chos mang po bsgyur ba'i bdag rkyen (17) mdzad/ sku bsod che bas (18) rgya dkar nag mtha' gru kun gyi mi dang nor sna mang po bsdus/ thub chen rgyal ba'i pho brang rten dang brten par bcas pa dang/ rnam rgyal du thub bstan dar rgyas gling zhes pa'i dge 'dun gyi sde btsugs/ rgyal ba'i sku gsung thugs kyi rten rgya che la dngos gtsang (19) pa bsam gyis (20) mi khyab pa bzhengs par mdzad pa'i phyag rjes bzang/ chos kyi rgyal po 'di yi gcung mkhas pa'i dbang phyug glo bo mkhan chen mnyam med bsod nams lhun grub legs pa'i byung gnas rgyal mtshan dpal

(1.) rnams

(2.) mdzang

(3.) skyongs pa'i

(4.) po

(5.) 'dul

(6.) stags

(7.) gi

(8.) pa'i

(9.) ra

(10.) 'byung

(11.) bsnyen

(12.) khyabs

(13.) bskor

(14.) ni

(15.) lo ka ra

(16.) 'byon

(17.) mkhyen ommited following rkyen

(18.) ba'i

(19.) gtsangs

(20.) gyi

[11a]

bzang po chos sde chen po thub bstan bshad sgrub dar rgyas gling gi mkhan por mnga' gsol/ zab rgyas chos kyi 'khor lo rgyun mi'chad cing/ dgon sde thams cad [du] 'dul khrims gtsang la bshad sgrub 'phel ba'i dper grags pa byung (1) /

'di la sras gsum ste/ a ham grags pa mtha' yas ni/ yab mes kyi khrims gnyis bskyangs/ 'phags pa mchod cing bstan 'dzin bkur/ khyad par e wam pa'i gdan rabs dgu pa rgyal ba lha mchog seng ge dang/ gdan rabs bcu pa thams cad mkhyen pa dkon mchog lhun grub gnyis gdan drangs shing/ dbu yi mchod gnas su bkur/ sangs rgyas kyi bstan pa dar zhing/ dge 'dun gyi sde spel/ rang sde skyong (2) /zhing gzhan sde zil gyis gnon/ rje nyid kyi jo jo zhabs drung chos kyi blo gros rgyal mtshan thub bstan bshad sgrub dar rgyas gling du khu bo'i chos kyi khri la mnga' gsol dang zhabs 'degs (3) bsgrubs (4) / dkon mchog la

[11b]

gus shing bsnyen bkur zab/ yab mes gong ma'i bka' srol bzang po bskyangs pas (5) mnga' ris dar zhing rgyas/

'di la sras gnyis te/ a ham rgya hor dpal bzang ni/ rang sde tshags (6) su bcug cing yab mes kyi srol bzung/ sku gsung thugs kyi rten bzhengs pa sogs mdzad pa rgya che/

'di la sras gsum ste/ a ham don grub rdo rje ni/ mkhyen rab che zhing dgra dpung bcom zhing (7) rang dpung dar/ rtsa brang pho brang bsam grub dge 'phel btab (8) / glo bo ges dkar la nyams gsos mdzad pa sogs 'phrin las rgyas/ rje nyid kyi phu bo chos rje 'jam dbyangs pa chos khrir mnga' gsol zhing dge 'dun gyi sde dar bar mdzad/

de la sras gnyis te/ a ham bsam grub rdo rje ni/ blo gros mtshungs pa [dang] bral zhing khrims gnyis bskyangs/ rtsa brang du thub bstan bshad sgrub dar rgyas gling gi gtsug (9) lag khang bzhengs bzo khyad dang ri mo bkod pa bzang/ bris sku dang 'bur sku mang po bzhengs/ rje nyid kyi gcung

[12a]

chos rje bsod nams dpal 'byor chos khrir mnga' gsol/ bshad sgrub kyi bstan pa dar bar (10) mdzad/

de'i sras a ham bsam grub rab brtan (11) ni/ dge bcu'i rgyal khrims gces shing/ lugs gnyis la mkhyen pa rgyas/ dpal sa skya pa chen po 'jam mgon ngag dbang kun dga' bsod nams dang thub bstan mkhan po chos rnam rgyal/ mnga' bdag chos rgyal phun tshogs rig 'dzin yab sras dbu lhar brten (12) / de bzhin bshegs pa'i sku gsung

(1.) 'byung

(2.) skyong

(3.) rdegs

(4.) bsgrub

(5.) pa'i

(6.) 'tshags

(7.) shing

(8.) btabs

(9.) gtsugs

(10.) ba

(11.) brten

(12.) rten

thugs kyi rten (1) bzhengs blos dpag dka bar mdzad/ blo stobs kyi sgyu rtsal la 'gran z1a bral zhing/ rang sde skyong zhing gzhan sde dpa' (2) bkong (3) / rgyun du nyin mtshan'khor yug to thugs dam dge sbyor kho na ru (4) 'da' bar mdzad/

'di la sras gsum ste/ a ham bsam grub dpal 'bar ni/ lugs bzang la mkhyen pa rgyas shing rgyal srid chos bzhin bskyangs (5) / rje nyid kyi jo lags bsod nams bstan 'dzin dbang po (6)

[12b]

chos khrir mnga' gsol zhing thub bstan nyin mo' ltar gyur/ dpa' ba'i stobs dang mdzad pa'i sgyu rtsal dang ldan zhing glo 'dzum bod sogs 'khrugs kyang pha rol gang dang gang gi g.yul las rgyal ba'i grags pa thob/ rje btsun stag rtse ba mi pham shes rab phun tshogs dbu yi mchod gnas su bkur/ phyi nang kun to rgyal ba'i sku gsung thugs kyi rten bsam gyis (8) mi khyab pa (9) bzhengs/ dkon mchog la mchod/ dge 'dun la bsnyen bkur/ thugs dam la brtson pas (11) chos kyi rgyal po'i mtshan dang don mtshungs pa byung/

'di yi sras a ham tshe dbang ngam phun tshogs gtsug rgyan nor bu ni/ stag sham rol pa'i rdo rje'i rnam sprul te/ chos dang 'jig rten gnyis kar mkhyen pa rgyas/ mngon dga' byang chub gling gi chos sde btab/ sa kar rnying gsum gyi chos lugs ma 'dres pa mkhyen/ phyi nang gi dgra bgegs [ lacuna: folio 13 missing]

[14a]

dpal sa skya pa chen po yab sras rje ngag dbang kun dga' blo gros la sogs pa'i sa rnying mkhas grub kyi bla ma brten zhing gdams ngag bzhes/ glo bo ges dkar la nyams gso dang/ smon grub lha khang/ dbang 'dus lha khang/ 'bam mkhar bcas gsar btab/ khyung tshang (11) / bsam gtan chod gling/ bsam grub gling bcas chos sde btab/ de dag la mchod rgyun sbyor 'dzugs pa dang/ dbus gtsang smon gsum gyi rten gsum la mchod pa/ dge 'dun la bsnyen bkur/ rang zhabs mnga' 'bangs ni 'tsho skyong/ lugs gnyis kyi khrims bzung/ phan tshun bde jags 'dod (12) kyi sems chags/ rgyal ba'i sku gsung thugs kyi rten bzhengs pa sogs mdzad pa dang 'phrin las rgyas/ rje nyid kyi rigs sras zhabs drung rdo rje 'phrin las chos khrir mnga' gsol/ chos srid kyi bstan pa rgyar par mdzad/ gor bod dmag'khrugs kyi skabs su thabs shes zung 'brel gyi

[14b]

mdzad pa bskyangs pas (13) gnam bskos gong ma chen po las lung gi bstod mtshan dang cho lo (14) dbu tog/ dbu sgro 'tshal (15) to bdag (16) rkyen che/ de phyin chad stod

(1.) brten

(2.) dpal

(3.) skong'

(4.) du

(5.) skyang

(6.) pos

(7.) po

(8.) gyi

(9.) par

(10.) pa'i

(11.) tshangs

(12.) bod

(13.) pa'i

(14.) la

(15.) tshal

(16.) dag

rdza (1) ri dbyug pa'i rgyu/ smad rgyal mo'i dar thags pa kun la/ glo bo chos kyi rgyal po'i snyan pa'i grags pas (2) khyab pa byung/

'di la sras gsum ste/ a ham bkra shis snying po ni/ bod khams spyi dang bye brag gbo (3) bo'i (4) stod (5) rnams [skyong]/ yab mes kyi srol bzung bar mdzad/

'di'i (6) sras a ham 'jam dpal dgra 'dul ni/ mkhyen rab dang blo gros che zhing mthu stobs la mnga' brnyes/ rgyal srid chos srid la dbang bsgyur/ bsam gsang sprul pa'i sku chos kyi nyi ma rtsa ba'i rig (7) 'dzin (8) la bsnyen (9) bkur che bar mdzad/ phyi ltar mi rjes srid skyong/ nang ltar sa chen grub pa'i dbang phyug gi rang

[15a]

bzhin du bzhugs pa byung/

de'i sras a ham kun dga' nor bu ni byang chub kyi thugs skyong/ rim gnyis la gcig to gzhol/

de lta bu'i chos kyi rgyal po'i gdung brgyud rim (10) par byon pa nas bzung da ita'i mi dbang chos kyi rgyal po a ham bstan 'dzin 'jam dpal dgra 'dul yum btsun sras bcas pa sku bsod ri rgyal ltar che/ sku brgyud (11) chu rgyun (12) ltar ring/ mnga' 'bangs skar tshogs ltar khra/ bde skyid rdzogs ldan gyi dpal la longs su spyod pa 'di ni gzhi skyes bu mi (13) chos (14) kyi lo rgyus dang/

[*15b]

gnyis pa rgyan dam pa lha chos kyi lo rgyus ni/ rgyal srid dang chos srid bskyangs (15) tshul (16) / bstan pa dam chos gsungs (17) tshul/ bstan'dzin dge 'dun dar tshul dang gsum las/ dang po ni/ bdag cag gi ston pa mnyam med shakya'i rgyal po 'dis (18) / (mchan: dang po byang chub mchog to thugs bskyed (19) / bar du grangs med gsum du tshogs bsags (20) / tha mar rdzogs pa'i sangs rgyas/) 'gro ba sems can rnams kyi don mdzad phyir/ sku skye ba'i gzhi bzhug ste/ mdzad pa brgyad dam bcu drug gam/ brgya rtsa la sogs pa'i sgo nas sems can kyi don mdzad/ mdzad pa de rnams kyi nang nas gtso bo chos kyi 'khor lo rim (21) pa gsum du bskor te/ bka 'dang po bden pa bzhi yi chos kyi 'khor lo bskor/ bka' bar pa (22) mtshan nyid [med] pa'i chos kyi 'khor lo bskor/ bka' tha ma legs par rnam par

[*16a]

phye (23) ba'i (24) chos kyi 'khor lo bskor/ gnas yul nges med du gsang (25) sngags rdo rje theg pa'i chos kyi 'khor lo bskor nas gdul (26) bya rnams smin grol gyi lam la 'god pa mdzad pa lags/

(1.) dza

(2.) pa'i

(3.) blo

(4.) kyi

(5.) bstod

(6.) 'di

(7.) rigs

(8.) btsan 'dzin

(9.) bsnyan

(10.) rims

(11.) rgyud

(12.) brgyun

(13.) ma

(14.) lus

(15.) skyangs

(16.) 'tshul

(17.) gsung

(18.) 'di'i

(19.) skyed

(20.) sags

(21.) rims

(22.) ba

(23.) khyer; mchan:phe

(24.) p'ai

(25.) sangs

(26.) 'dul

gnyis pa ni/ rgyal ba thugs rje can der/ gdul bya dbang po rtul (1) po dag la dgongs (2) te (3) rgyu pha rol tu phyin pa'i theg pa gsungs (4) / dbang po rnon po dag la dgongs (5) te (6) / 'bras bu sngags rdo rje theg pa gsungs (7) / de dag gi dgongs pa 'grel (8) pa' 'phags bod mkhas pa'i bstan bcos rnams lags (10) /

gsum pa ni/ bstan 'dzin gyi skyes bu dam pa/ rgya gar 'phags pa'i yul du rgyan drug dang mchog gnyis/ sgrub pa'i rig 'dzin chen po brgyad la sogs pa'i pandita dang grub (11) pa thob pa rig pa 'dzin pa'i sa la gnas pa mang du byon/ rgya nag po'i yul du'ang mkhas pa ha shang

[* 16b]

dang/ rtsis mkhan la sogs pa bsam gyis (12) mi khyab (13) pa byon/ bod dang/ bod chen po gangs can gyi ljongs 'dir snga phyir rgya gar gyi pandita brgya phrag gcig byon te/ chos gsungs/ thon mi (14) sambhota (15) la sogs pa'i lo tsa (16) ba brgya phrag gnyis byon nas dam pa'i chos bsgyur/ thos bsam sgom gsum gyis (17) rgyal ba'i bstan pa rin po che nam (18) langs pa'i (19) nyi ma shar ba ltar mdzad pa ni/ rgyan (20) dam pa (21) lha chos kyi lo rgyus lags/

de ltar ston pa sangs rgyas shakya'i rgyal po ni khams gsum sems can spyi la bka' drin che/ chos rgyal mes (22) dbon rnam (23) gsum bod khams la bka' drin che/ mchod (24) yon bzang po rnam (25) gsum thugs bskyed dang/ mdzad phrin bka' drin che/

de lta bu'i bka' [drin] rjes su dran te/ mol

[*17a]

gtam cung zad tsam zhus pa lags te/ bdag mol ba (26) mkhan por gyur pa sems ma rig pa'i dbang du gyur pa'i tshig nor ba dang/ 'khrul pa dang/ 'gal ba'i (27) char gyur pa rnams bzod pa bzhes dgos te/ mdo las/
  bzod pa dka' (28) thub bzod pa dam pa ni/
  mya (29) ngan 'das pa'i chos (30) zhes rgyal bas gsungs/


zhes gsungs pa ltar/ bzod pa chos kyi rtsa ba yin pas bzod pa bzhes dgos te/ bzod gsol thar pa'i smon lam yin pas mtshungs med chos kyi rje rin po ches (31) dbu mdzad/ 'phags pa'i dge 'dun 'dus pa rgya mtsho'i tshogs dang bcas pa rnams kyi thugs smon rnam par dag pas (32) rgyas btab ste/ spyir phan bde'i 'byung gnas sangs rgyas kyi bstan pa rin po che dar zhing rgyas la yun ring du gnas pa dang/ khyad

(1.) brtul

(2.) dgong

(3.) ste

(4.) gsung

(5.) dgong

(6.) ste

(7.) gsung

(8.) bral

(9.) ba

(10.) legs

(11.) sgrub

(12.) gyi

(13.) khyabs

(14.) mu

(15.) sambhota

(16.) ba

(17.) gyi

(18.) gnam

(19.) pa'i khur

(20.) brgyan

(21.) pa rnams

(22.) me

(23.) rnams

(24.) mchos

(25.) rnams

(26.) la

(27.) pa'i

(28.) bka'

(29.) mya

(30.) mchos

(31.) che

(32.) pa'i

[*17b]

par du gong ma mi yi dbang phyug chen po yab sras rnams sku tshe dang mdzad 'phrin yar ngo zla ltar rgyas pa dang/ yul phyogs 'dis (1) mtshon yangs pa'i rgyal khams kun to char dus su 'bab/ lo phyug rtag to legs (2) / mi nad dang phyug nad rgyun chad de/ bde (3) skyid rdzogs ldan gyi dpal la longs su spyad de/ bkra shis pa dang/ phun sum tshogs pa'i dga' ston la longs spyod pa'i phyir/ 'khor gsum yongs su dag pa'i bsngo ba dang/ smon lam thugs la jog (4) par zhu/

zhes brjod nas phyag gsum btsal nas gral la 'khod pa dang gtso bo des bsngo ba dang/ tshogs pa'i smon lam mdzad cing bkra skis kyis (5) mtha' brgyan par bya'o/ gal te de tsam mi lcogs par 'bring tsam byed (6) na/ gong

[*18a]

gi chos rgyal de'i gdung la a ham dang/ phyag rtags la a tham ste nyi 'og kun to khyab pa byung (7) / zhes pa'i mtshams nas/ de lta bu'i rgyal po'i gdung brgyud rim (8) par byon pa nas bzung da lta'i mi dbang chos kyi rgyal po a ham dngos grub dpal 'bar ram/ a ham 'jam dbyangs rgyal (9) mtshan nam/ a ham bstan 'dzin 'jam dpal dgra 'dul/ zhes man chad gong ltar dang/ yang de las kyang bsdus tsam byed na/ phun tshogs lnga ldan gtam gyi sgo/ zhes pa'i mtshams su/ zla drug pa'i tshes brgyad gnas bcu yi nyin phyed la zhal (10) zhus (11) 'tshal lo/ sgrig (12) mi sngags [pa] mig (13) dmar legs bsam/ tshig la gong 'og shog ma mkhyen mkhyen (14) no// /bkra shis// dge'o//

Abbreviations

Bshodmdzod T. See Don-dam-smra-ba'i-seng-ge (Thimbu: 1976).

Chi med. See 'Chi med dpal 'dren bzang mo'i bem chag.

GTS. See Rgyal-sras Thogs-med-bzang-po.

Gung thang gdung rabs. See Tshe-dbang-nor-bu, Bod rje.

Lo gdung rabs. See Blo bo chos rgyal.

Peissel, MFK. See M. Peissel, Mustang, the Forbidden Kingdom.

Peissel, MRR. See M. Peissel, "Mustang, Remote Region in Nepal."

Rin chen phra tshom. See Bco-brgyad khri-chen, Rin chenphra tshom.

Shri mi yi dbang phyug. See Ngag-dbang-bsod-nams-rgyal-mtshan.

(1.) 'di

(2.) lags

(3.) chad med

(4.) 'dog

(5.) kyi

(6.) bye

(7.) 'byung

(8.) rims

(9.) rgya

(10.) gzhal

(11.) bzhus

(12.) brig

(13.) migs

(14.) khyen
COPYRIGHT 2011 Library of Tibetan Works and Archives
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2011 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:The Tibet Journal
Date:Jun 22, 2011
Words:5513
Previous Article:Translation of the Tsarang Molla history of the Lo rulers.
Next Article:Middle path and universal responsibility--a Buddhist perspective.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |