Printer Friendly

Ectopic mediastinal parathyroid adenoma: a case report / Ektopik Mediastinal Paratiroid Adenomu: Olgu Sunumu.

Giris

Primer hiperparatiroidinin %80-85'inden tek paratiroid adenomu, %10-15'inden paratiroid hiperplazisi, %2-3'unden birden fazla paratiroid adenomu, %1'inden paratiroid karsinomu sorumludur (1), (2), (3). 2008 yilinda revize edilen kriterlere gore serum kalsiyum duzeyinin normal referans araliginin 1mg/dl veya daha fazla uzerinde olmasi, hayati tehdit eden hiperkalsemi atagi oykusunun bulunmasi, glomeruler filtrasyon hizinin 60 mL/dk altinda olmasi, bobrek tasi olmasi, lumbar omurga, kalca ya da on kolda kemik mineral yogunlugunun anlamli olarak dusuk olmasi (T skorunun -2,5 ve altinda olmasi), hastanin 50 yasindan genc olmasi veya medikal tedavinin tercih edilmedigi ya da mumkun olmamasi durumlarinda cerrahi tedavi endikasyonu vardir (2). Mediastinal paratiroid adenomlarinin prevelansi farkli serilerde %1-5 olarak bildirilmistir. Bunlarin bircoguna servikal kesi ile ulasilabilmektedir. Hiperparatiroidism cerrahilerinin %2'sinden azinda sternotomiye ihtiyac duyulmaktadir (4). Klinikte bircok vakada servikal paratiroidler eksize edildikten sonra hiperkalseminin duzelmemesi sonucu ileri arastirmalar yapilmakta ve mediastinal paratiroid adenomlari tesbit edilmektedirler (5), (6). Vakalarin bircogunda lokalizasyon calismalari ve hatta reeksplorasyon cerrahilerinin yapilmasi da gerekmektedir (7). Bu olgu sunumunda sintigrafik lokalizasyon yapildiktan sonra basarili sternotomi ile kur gerceklesen bir vaka bildirilmektedir.

Olgu Sunumu

Onceden bilinen Hashimoto tiroiditi tanisi olan 39 yasinda kadin hasta halsizlik, kabizlik ve bas donmesi nedeniyle basvurdugu poliklinikte kalsiyum duzeyi 12,4 mg/dl (8,8-10,2 mg/dl), fosfor 2,5mg/dl (2,7-4,7mg/dl) saptanmasi uzerine Ic Hastaliklari servisinde hospitalize edildi. Levotiroksin 100 [micro]g/gun disinda kullanmakta oldugu bir ilac yoktu. Serviste bakilan paratiroid hormon (PTH) 149 pg/dl (10-65 pg/dl) ve 25-OHD duzeyi 40 ng/ml (30-60 ng/ml) saptanmasi uzerine paratiroid patolojisi arastirilmaya baslandi. Bu amacla yapilan tetkiklerde 24 saatlik idrarda kalsiyum duzeyi 453 mg/24 saat (100-320 mg/24 saat) olarak olculdu. Yapilan paratiroid USG de her iki paratiroid lokalizasyonda paratiroidler visualize edilemedi. Bunun uzerine yapilan paratiroid sintigrafide mediasten orta hatta sternum 1/3 ust bolum lokalizasyonuna uyan bolgede paratiroid patolojisi ile uyumlu aktivite retansiyonu saptandi (Sekil 1). Cekilen toraks bilgisayarli tomografi aktivite rertansiyonuna uyan bolgede 3cm yumusak doku lezyonu, paratiroid adenomu seklinde rapor edildi (Sekil 2). Kemik mineral yogunlugu olculmus ve osteopeni ile uyumlu olarak femur boynu T skoru -1,6, L1-L4 T skoru ise -1,9 olarak saptandi. Nefrolitiazis acisindan yapilan uriner ultrasonografide her iki bobrekte birkac adet kristaloid ile uyumlu ekojeniteler saptandi. Hastanin genc olmasi ve serum kalsiyum duzeyinin 12,4 mg/dl olmasi uzerine cerrahi tedavi endikasyonu mevcuttu. Mediastinal paratiroid adenomu tanisiyla sternotomi ve cerrahi eksplorasyon yapildi. Median sternotomi kesisi ile girisim uygulanilarak yapilan eksplorasyonda anterior mediastinum aorta komsulugunda 3 cm capinda lezyon saptanarak eksize edildi. Frozen ile patoloji bolumu tarafindan paratiroid adenomu oldugu dogrulandi. Lezyon bulunabildigi icin gama prob kullanma ihtiyaci olmadi. Postoperatif hipokalsemisi gelisen hasta kalsiyum karbonat 3 gram/gun ve kalsitriol 0,25 [micro]g/gun ile normokalsemik seyrediyor.

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

Tartisma

Ektopik mediastinal paratiroid adenomlari klinikte nadirdirler. Mc Henry ve arkadaslari 522 cerrahi olarak tedavi edilmis hiperparatiroidi olgusunda mediastinal adenomlarin prevelansini %1,3 olarak bildirmis (8). Bir baska calismada Mariette ve arkadaslari basarisiz paratiroid cerrahilerinin %75'inin sebebinin ektopik yerlesim oldugunu bildirmisler. Bunlar %45 intratimik, %12,5 intratiroidal, %7,5 retroesofageal, %7,5 karotis kilifi icerisinde, %5 intratirotrakeal ve %5 mediastinal olarak siralanmis (9). Preoperatif paratiroid bez lokalizasyonunda kullanilan teknikler icerisinde ultrasonografi, magnetik resonans goruntuleme ve toraks bilgisayarli tomografi kullanilmakla birlikte ektopik paratiroid dokusunun tanimlanmasinda en etkili goruntuleme yontemi teknisyum-99m sestamibi sintigrafisidir (10). Yaylali O ve arkadaslari tarafindan yapilan bir arastirmada paratiroid sintigrafisinin paratiroid adenomlari lokalize etmede sensitivitesi ve spesifisitesi %100 olarak saptanmis (12). Tardin L ve arkadaslarinin yaptiklari bir arastirmada da benzer sekilde paratiroid sintigrafisi ile butun ektopik paratiroid adenomlari goruntulenebilmistir (15). Sintigrafik tutulum olsa bile 2 cm'den kucuk noduller eksplorasyonda bulunamayabilir. Intraoperatif gamma probe cerrahi sirasinda lezyonlarin bulunmasinda kolaylik saglayabilir (11), (13), (14), (16), (17). Bizim vakamizda operasyon Gogus Cerrahisi ile Genel Cerrahi Anabilim Dallarinin ortak katilimi ile gerceklesti. Paratiroid cerrahisinde daha fazla deneyim sahibi olan Genel Cerrahin paratiroidlerin eksploratif lokalizasyonda katkisi olmustur. Intraoperatif gama prob kullanimina gerek duyulmamistir. Biyokimyasal olarak primer hiperparatiroidi tanisi konduktan sonra boyunda paratiroid bezlerin lokalize edilememesi halinde mediasten gibi ektopik yerlesim yerlerinin de olabilecegi akilda tutulmalidir. Sternotomi gerektiren paratiroid cerrahilerinde gogus cerrahinin yaninda paratiroid cerrahisinde deneyimli olan bir genel cerrahin bulunmasi paratiroid lokalizasyonu kolaylastirabilecegi ve basarisiz cerrahilerin oranini azaltabilecegi onemli bir husustur.

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Umut Mousa, Baskent Universitesi Tip Fakultesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Anabilim Dali, Ankara, Turkiye

Tel: +90 312 212 29 12 E-posta: umutmousa@yahoo.co.uk Gelis Tarihi/Recevied: 27.10.2011 Kabul Tarihi/Accepted: 20.04.2012

Kaynaklar

(1.) Aydin Y, Akbaba G, Berker D. Asemptomatik primer hiperparatiroidi hastalarina endokrinolojik yaklasim. [Endocrinological approach to patients with asymptomatic primary hyperparathyroidism] Duzce Tip Dergisi 2009;11;43-6.

(2.) Udelsman R, Pasieka JL, Sturgeon C, Young JE, Clark OH. Surgery for asymptomatic primary hyperparathyroidism: proceedings of the third international workshop. J Clin Endocrinol Metab 2009;94:366-72.

(3.) Taniegra ED. Hyperparathyroidism. Am Fam Physician 2004;69:333-9.

(4.) Dubost C, D'Acremont B. Mediastinal exploration for hyperparathyroidism. Ann Chir 1991;45:599-603.

(5.) Araya AV, Pumarino H, Larenas G, Gac A. Primary hyperparathyroidism caused by a mediastinal adenoma with intermittent hypercalcemia and severe bone disease. Rev. Med Chil 1992;120:563-70.

(6.) Marcheix B, Brouchet L, Berjaud J, Dahan M. Recurrent hyperparathyroidism: A sixth mediastinal parathyroid gland. Eur J Cardiothorac Surg 2006;30:808-10.

(7.) Abbas F, Biyabani SR, Memon A, Talati J. Mediastinal parathyroid adenoma causing primary hyperparathyroidism. J Pak Med Assoc 2007;57:93-5.

(8.) McHenry C, Walsh M, Jarosz H, et al. Resection of parathyroid tumor in the aorticopulmonary window without prior neck exploration. Surgery 1988;104:1090-4.

(9.) Mariette C, Pellissier L, Combemale F, et al. Reoperation for persistent or recurrent primary hyperparathyroidism. Langenbecks Arch Surg 1998;383:174-9.

(10.) Dagli G, Findik G, Ozturk F, et al. Ektopik paratiroid adenomu [Ectopic Parathyroid adenoma]. Solunum hastaliklari dergisi 2010;21:56-9.

(11.) Dogan R, Kara M, Yazicioglu A, Kaynaroglu V. The use of gamma probe for the intraoperative localization of an ectopic parathyroid adenoma. Tuberk Toraks 2009;57:208-11.

(12.) Hamamci EO, Piyade R, Bostanoglu S, et al. Primer hiperparatiroidism cerrahisinde preoperatif lokalizasyon [Preoperative localisation in Primary Hyperparathyroidism Surgery]. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31:686-90.

(13.) Yaylaci O, Kirac FS, Yuksel D, Kabay B, Yalcin N. The role of Parathyroid scintigraphy in the differential diagnosis of primary hyperparathyroidism. Turk J Nucl Med 2010;19:23-31.

(14.) Gedik GK, Kaya B, Kaynak A, Sari O. Cerrahi gama prob kilavuzlugunda ektopik yerlesimli hiperplazik paratiroid bezinin eksizyonu. Gamma probe guided ectopic hyperplastic parathyroid gland resection Selcuk Tip Derg 2010;26:110-2.

(15.) Tardin L, Prats E, Andres A, et al. Ectopic parathyroid adenoma: Scintigraphic detection and radioguided surgery. Rev Esp Med Nucl 2011;30:19-23.

(16.) Rubello D, Casara D, Pagetta C, et al. Determinant role of Tc-99m MIBI SPECT in the localization of a retrotracheal parathyroid adenoma successfully treated by radioguided surgery. Clin Nucl Med 2002;27:711-5.

(17.) Ott MC, Malthaner RA, Reid R. Intraoperative radioguided thoracoscopic removal of ectopic parathyroid adenoma. Ann Thorac Surg 2001;72:1758-60.

Umut Mousa, Dalokay Kilic *, Yahya Ekici **

Baskent Universitesi Tip Fakultesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastaliklari Bilim Dali, Ankara, Turkiye

* Baskent Universitesi Tip Fakultesi, Gogus Cerrahisi Anabilim Dali, Ankara, Turkiye

** Baskent Universitesi Tip Fakultesi, Genel Cerrahi Anabilim Dali, Ankara, Turkiye
COPYRIGHT 2012 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2012 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Olgu Sunumu Case Report
Author:Mousa, Umut; Kilic, Dalokay; Ekici, Yahya
Publication:Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism
Article Type:Report
Date:Jun 1, 2012
Words:1191
Previous Article:A case report: Cushing's disease presenting with polycythemia and venous thromboembolism / Polisitemi ve Venoz Tromboemboli ile Basvuran Bir Cushing...
Next Article:A case of anterior pituitary failure associated with ectopic neurohypophysis / On Hipofiz Yetmezligi Tablosunda Ektopik Norohipofiz Olgusu.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters