Printer Friendly

EKSPERIMENTINIAI LINIJINIO KEITIKLIO SISTEMOS TYRIMAI/EXPERIMENTAL RESEARCH OF LINEAR ENCODER.

Ivadas

Pastaruosius du deAUimtmecius preciziniu ilgio keitikliu kurimo ir taikymo srityje pastebimas vis didejantis konkurencinis spaudimas. Kuriami nauji produktai turi dirbti vis sudetingesnemis eksploatavimo salygomis, taip pat tenkinti prieAUtaringus didelio tikslumo, patikimumo ir maAPos kainos reikalavimus. Keitikliuose vykstanciu procesu iAUmanymas ir naujuju technologiju taikymas leidAPia spresti kylancias problemas ir prisiderinti prie vis grieAPtejanciu reikalavimu (Kasparaitis et al. 2006).

Preciziniuose keitikliuose vykstantiems procesams tirti gerai tinka ACES metodologija (angl. analytical, computational and experimental solution methodology), kuri numato integruota analitiniu, kompiuteriniu ir eksperimentiniu tyrimo priemoniu / metodu taikyma hibridiniams sprendimams rasti, siekiant pagerinti turimus rezultatus arba validuoti duomenis, gautus taikant kitas metodologijas (Kilikevicius et al. 2010).

Kokybiniam ir kiekybiniam precizinio linijiniu poslinkiu dydAPiu matavimo proceso determinantu apraAUymui reikalingas vienalaikis sudetingu modeliu ir ju tyrimo metodu taikymas (Kilikevicius et al. 2016b). Tiriant tokiu sistemu savybes, kompleksiAUkai taikomi analitiniai, skaitiniai, inAPineriniai, taip pat fiziniai modeliai (Aeiaudinyte et al. 2016; Kilikevicius, Kasparaitis 2017). Tai pirmiausia pasakytina apie tampriuju ir temperaturiniu deformaciju itakos matavimo tikslumui ivertinima, geometriniu, optiniu, dinaminiu ir kt. paklaidu kompensavima, matavimo signalu apdorojima ir kt. Ypac tai svarbu sistemoms, veikiamoms plataus spektro seisminiu APadinimu, nevienalyciu temperaturiniu lauku, elektromagnetiniu trikdAPiu ir kitu poveikiu. DaAPnai analizuojami dinaminiai parametrai, siekiant sukurti optimaliu parametru mechanines sistemas (Kilikevicius et al. 2016a; Jurevicius et al. 2017).

Aeiame darbe atlikti precizines linijinio keitiklio sistemos eksperimentiniai tyrimai. Darbe parodytas linijinio keitiklio sistemos eksperimentinis stendas, skirtas virpesiu poveikiui tirti esant skirtingiems judejimo greiciams.

Tyrimo objektas

Tyrimo objektas--linijinis keitiklis L18. Linijinio keitiklio L18 technines charakteristikos: keitiklio iAUvesties signalo tipas: inkrementinis; matavimo ilgiai, mm: nuo 70 iki 1240; poslinkio klaida bet kuriame ilgio metre (20 [degrees]C temperaturoje): [+ or -]10; [+ or -]5; [+ or -]3 (pasirinktinai); iAUejimo signalu lygis / maitinimo itampa: TTL / +5V < 120 mA; 1Vpp / + 5V < 120 mA; 11[micro]App / +5V < 90 mA. Tyrimo stendas pateiktas 1 pav. Stenda sudaro tiesiaeige pavara su valdikliu (1 pav. 1 ir 2 pozicijos), iAUorinio APadinimo irenginys su valdymo bloku (1 pav. 3 ir 4 pozicijos), linijinis keitiklis su akcelerometrais (1 pav. 5 pozicija).

Virpesiu parametrams matuoti buvo panaudotos BrA el & Kjaer matavimo priemones. 2 pav. pateikta linijinio keitiklio kartu su tvirtinimo konstrukcija sistemos dinaminiu charakteristiku nustatymo blokine schema, taip pat virpesiu matavimo priemones: 1) triju aAUiu akcelerometras 4506 (2 pav. 3 pozicija); 2) kilnojamoji matavimo rezultatu apdorojimo iranga 3660-D su kompiuteriu DELL (2 pav. 1 pozicija); 3) elektrodinaminis vibratorius (BrA el & Kjaer 2706 stiprintuvas ir 4811 APadinimo dalis) (2 pav. 4 ir 5 pozicijos).

Linijinio keitiklio sistemos eksperimentiniai tyrimai

Akcelerometrai 4506 buvo tvirtinami ant atitinkamu linijinio keitiklio taAUku, vienas akcelerometras buvo tvirtinamas prie linijinio keitiklio matavimo galvutes, kitas--prie linijinio keitiklio korpuso.

Gauti vertikalios krypties pagreicio spektrinio tankio grafikai pateikti 3-6 grafikuose. Matyti keitiklio galvutes (1 pav. 6 pozicija apvesta rutuliuku), vertikalios krypties pagreicio spektrinio tankio grafikai, esant skirtingiems tiesiaeiges pavaros karieteles judejimo greiciams: 3 pav. 100, 200 ir 300 mm/s; 4 pav. 400, 500 ir 600 mm/s; 5 pav. 700, 800 ir 900 mm/s; 6 pav. 1000 ir 1100 mm/s.

IAU rezultatu (3-6 pav.) analizes matyti, kad skirtingi judejimo greiciai generuoja skirtingus pasireiAUkiancius pagreicio amplitudAPiu daAPnius. Dominuojancios pagreicio amplitudes pasireiAUkia esant 86, 172 ir 256 Hz daAPniams (kai greiciai 100, 200 ir 300 mm/s); 26, 42 ir 86 Hz daAPniams (kai greiciai 400, 500 ir 600 mm/s); 20, 30 ir 136 Hz daAPniams (kai greiciai 700, 800 ir 900 mm/s); 18, 30 ir 456 Hz daAPniams (kai greiciai 700, 800 ir 900 mm/s)

IAUvados

Darbe atlikti precizines linijinio keitiklio sistemos eksperimentiniai tyrimai ir sukurtas linijinio keitiklio sistemos eksperimentinis stendas, skirtas virpesiu poveikiui linijiniam keitikliui tirti, esant skirtingiems tiesiaeiges pavaros karieteles judejimo greiciams.

Darbe iAUnagrinetos linijinio keitiklio sistemos vienos pagrindines dalies--matavimo galvutes--dinamines charakteristikos.

Literatura

Jurevicius, M.; Skeivalas, J.; Kilikevicius, A.; Turla, V. 2017. Vibrational analysis of length comparator, Measurement 103: 10-17. https://doi.org/10.1016/j.measurement.2017.02.010

Kasparaitis, A.; Vekteris, V.; Kilikevichius, A. 2006. A vibration source in comparator, in Seventh International Conference on Vibration Measurements by Laser Techniques: Advances and Applications, 2006, Ancona, Italy, Proceedings of SPIE 6345, 6345O-1.

Kilikevicius, A.; Jurevicius, M.; Berba, M. 2010. Research of dynamics of a vibration isolation platform, Journal of Vibroengineering 12(3): 361-367.

Kilikevicius, A.; Jurevicius, M.; Skeivalas, J.; Kilikeviciene, K.; Turla, V. 2016a. Vibrational analysis of angle measurement comparator, Signal, Image and Video Processing 10(7): 1287-1294. https://doi.org/10.1007/s11760-016-0956-8

Kilikevicius, A.; Kasparaitis, A.; Lazdinas, R.; Kilikeviciene, K. 2016b. Kinematic and dynamic errors during the measurement of linear displacements using the angle transducers, Mechanika 22(3): 212-216. https://doi.org/10.5755/j01.mech.22.3.14180

Kilikevicius, A.; Kasparaitis, A. 2017. Dynamic research of multi-body mechanical systems of angle measurement, International Journal of Precision Engineering and Manufacturing 18(8): 1065-1073. https://doi.org/10.1007/s12541-017-0125-1

Aeiaudinyte, L.; Kilikevicius, A.; Sabaitis, D.; Grattan, K. T. V 2016. Modal analysis and experimental research into improved centering--leveling devices, Measurement 88: 9-17. https://doi.org/10.1016/j.measurement.2016.01.044

Donatas GURAUSKIS (1), Arturas KILIKEVICIUS (2), Antanas FURSENKO (3), Mohammed SAMY (4)

(1,2,3) Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilnius, Lietuva

(4) Helwan University, Cairo, Egypt

El. paAUtas: (1) donatas.gurauskis@vgtu.lt; (2) arturas.kilikevicius@vgtu.lt; (3) antanas.fursenko@vgtu.lt; (4) mohammed_mohammed@h-eng.helwan.edu.eg

https://doi.org/10.3846/mla.2017.1091

Caption: 1 pav. Linijinio keitiklio kartu su tvirtinimo konstrukcija sistemos dinaminiu charakteristiku nustatymo stendas Fig. 1. Dynamic behaviour determination equipment of the linear encoder L18

Caption: 2 pav. Linijinio keitiklio kartu su tvirtinimo konstrukcija sistemos dinaminiu charakteristiku nustatymo stendo blokine schema Fig. 2. Block diagram of the linear encoder dynamic behaviour determination equipment

Caption: 3 pav. Keitiklio galvutes (1 pav. 6 pozicija) vertikalios krypties pagreicio spektrinio tankio grafikai, kai karieteles greiciai: 100 (raudona), 200 (melyna) ir 300 (APalia) mm/s Fig. 3. Spectral density graphs of the linear encoder scanning-head (Fig. 1, position 6), while the head is driven at: 100 (red), 200 (blue) and 300 (green) mm/s

Caption: 4 pav. Keitiklio galvutes (1 pav. 6 pozicija) vertikalios krypties pagreicio spektrinio tankio grafikai, kai karieteles greiciai: 400 (raudona), 500 (melyna) ir 600 (APalia) mm/s Fig. 4. Spectral density graphs of the linear encoder scanning-head (Fig. 1, position 6), while the head is driven at: 400 (red), 500 (blue) and 600 (green) mm/s

Caption: 5 pav. Keitiklio galvutes (1 pav. 6 pozicija) vertikalios krypties pagreicio spektrinio tankio grafikai, kai karieteles greiciai: 700 (raudona), 800 (melyna) ir 900 (APalia) mm/s Fig. 5. Spectral density graphs of the linear encoder scanning-head (Fig. 1, position 6), while the head is driven at: 700 (red), 800 (blue) and 900 (green) mm/s

Caption: 6 pav. Keitiklio galvutes (1 pav. 6 pozicija) vertikalios krypties pagreicio spektrinio tankio grafikai, kai karieteles greiciai: 1000 (raudona) ir 1100 (melyna) mm/s Fig. 6. Spectral density graphs of the linear encoder scanning-head (Fig. 1, position 6), while the head is driven at: 1000 (red) and 1100 (blue) mm/s

Please Note: Illustration(s) are not available due to copyright restrictions.
COPYRIGHT 2017 Vilnius Gediminas Technical University
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2017 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Gurauskis, Donatas; Kilikevicius, Arturas; Fursenko, Antanas; Samy, Mohammed
Publication:Science - Future of Lithuania
Article Type:Report
Date:Dec 1, 2017
Words:1158
Previous Article:DALELIU JUDEJIMO AKUSTINIAME LAUKE SKAITINIS MODELIAVIMAS/NUMERICAL MODELING OF PARTICLES MOVEMENTS IN ACOUSTIC FIELD.
Next Article:PRECIZINIU RASTRU FORMAVIMO SISTEMOS JUOSTOS POSLINKIO MATAVIMO JUNGINIO SKAICIUOJAMIEJI TYRIMAI/ANALYTICAL RESEARCH OF DISPLACEMENT MEASURING UNIT...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters