Printer Friendly

Dydi Christian Voice ddim yn ddoniol....

Byline: rhys MWYN

DOEDDWN i ddim wedi cymeryd gormod o sylw ohonynt o'r blaen, a dweud y gwir prin roeddwn yn cofio am eu bodolaeth.

Feddyliais i fawr am y ffaith fod eu "pencadlys" yn Ne Cymru a doedda nhw ddim y math o fudiad oedd yn peri gormod o ofid na chwilfrydedd ynof.

Dwi ddim yn treulio llawer o amser yn gwglo "right wing Christian fundamentalists living in Wales", mae gennyf bethau gwell i'w wneud.

Ond y tro yma doedd dim modd i mi osgoi "Christian Voice" gan iddynt gychwyn ymgyrch yn erbyn un o fy artistiaid.

Derbyniais alwad ffon gan y bardd Patrick Jones, roedd Christian Voice wedi cysylltu a siop lyfrau Waterstones yn yr Ais (Hayes) yng Nghaerdydd yn bygwth gwrthdystio yn erbyn lansiad o lyfr newydd gan Patrick "Darkness is where the stars are".

Yn wir, fe gymerodd Waterstones y bygythiad mor ddifrifol iddynt ohirio lansiad y llyfr.

Yma mae'r gwir stori, fod siop lyfrau fawr yn gallu plygu mor hawdd i gwyn gan grwp crefyddol eithafol ond ar y gora ymylol.

Does dim rhaid i mi atgoffa chi ddarllenwyr yma o beryglon hyn - llosgi llyfrau, gwahardd llyfrau, sensoriaeth - mae hyn i gyd lawer mwy peryglus na unrhyw beth sydd gan Patrick neu Christian Voice i'w ddweud.

Fy ymateb i wrth gwrs oedd "Gret!" does na ddim byd fel ychydig o gynnwrf i greu diddordeb.

O fewn dyddiau roedd Patrick wedi gwerthu cannoedd o lyfrau - mae'n debyg cannoedd yn fwy na fyddai wedi werthu fel arall. Parhaodd Waterstones i werthu'r llyfr, er eu bod wedi gohirio'r lansiad. Ar y noson doedd na neb o Christian Voice yn yr Ais!

Yr wythnos ganlynol roedd Patrick yn darllen o'i lyfr yn Caffi Y Ddraig Goch, Caernarfon.

Unwaith eto daeth galwadau ffon gan Christian Voice, y tro yma i berchennog y caffi.

Doedd y perchennog ddim am gychwyn gwahardd na gohirio - roedd am sefyll yn gryf yn erbyn Christian Voice.

"Paid a phoeni gormod" meddais wrtho "os di Christian Voice ddim yn gallu troi fyny yng Nghaerdydd digon o waith byddant yng Nghaernarfon - digon o waith eu bod yn gwybod lle mae Caernarfon!"

Y siom fwyaf oedd i ni gael noson hynod lwyddiannus, yr ystafell yn orlawn, y bardd lleol Ifor ap Glyn yno yn cefnogi.

Roedd na bobl o bob oed yno, teuluoedd gyda plant ifanc, pobl mewn oed oedd yn amlwg "mewn i farddoniaeth" o edrych ar eu gwisg a'r ffaith eu bod yn gwisgo barf.

Daeth chwa o baranoia drostof, sgwn i os mai Cristnogion eithafol oedd y bobl yma hefo barf? Oeddan nhw yn mynd i godi ar eu traed ynghanol darlleniad Patrick a gweiddi "Gwarth! Gwarth!"

Siom eto, doedd na ddim picedu tu allan, dim pobl gyda barf a sandals yn addoli gair Duw ac yn chwifio placerdi.

Doedd dim rhaid i ni gerdded mewn i'r caffi drwy dorf o ffwndamentaliaid gwallgof.

Piti, roeddwn wirioneddol isho ail greu y Sex Pistols yng Nghaerffili gyda torf tu allan yn canu carolau.

Dim ond chwerthin yn gytun oedd tu mewn i'r caffi.

Doedd na ddim "Christian moles" yno'n gudd, chafwyd dim ond croeso a chymeradwyaeth i gerddi Patrick.

Yr eironi yn hyn i gyd wrth gwrs yw fod Christian Voice wedi cael gymaint o sylw a Patrick, a mae'n debyg mae dyna oedd eu bwriad.

Dwi'n gweld y peth braidd yn od fod grwp sydd yn honni bod yn grwp Cristnogol yn gweithredu drwy fygythiadau ond wedyn dwi hefyd yn gweld Cristnogaeth ac unrhyw grefydd braidd yn od, pa bynnag lefel o eithafrwydd sydd yn perthyn iddynt.

Cefais alwad ffon gan ffrind agos sydd yn digwydd bod yn hoyw.

Doedd ganddo ddim amynedd hefo fy naifrwydd fod hyn i gyd wedi bod yn ddipyn bach o hwyl ac yn gyhoeddusrwydd gwell byth.

Fel person hoyw roedd safbwyntiau ar wefan Christian Voice yn safbwyntiau na allai ddygymod a hwy. Fel person hoyw doedd ganddo ddim gronyn o amser nac amynedd gyda Christian Voice.

Fo sy'n iawn wrth gwrs.

Fel dywedodd Patrick "you rock'n rollers love a bit of controversy" ond y gwir amdani dydi Christian Voice ddim yn ddoniol!
COPYRIGHT 2008 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2008 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Dec 10, 2008
Words:682
Previous Article:Galw am gefnogaeth i awduron Cymru.
Next Article:Letter: Pesgwyn a phlu.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters