Printer Friendly

Dwy olwg dra gwahanol ar gefn gwlad.

BYDD materion o fyd amaeth a bywyd gwledig yn mynnu rhan flaenllaw ar S4C dros yr wythnosau nesaf, wrth i ddwy gyfres daro dwy olwg dra gwahanol ar agweddau o fywyd yng nghefn gwlad Cymru. Wedi seibiant dros gyfnod y Nadolig, bydd criw Ffermio'n eu holau i fynd i'r afael e phynciau llosg y dydd a'r digwyddiadau diweddaraf sy'n effeithio ar fyd amaeth a chefn gwlad Cymru. Bob nos Lun am 8.25pm ar S4C, bydd cyfle i ganfod y wybodaeth ddiweddaraf am faterion gwledig, yn ogystal e chlywed am bynciau llosg y dydd ym myd amaeth.

Y cyflwynwyr, fel arfer, fydd Daloni Metcalfe, Alun Elidyr ac Iola Wyn, unigolion sydd e chysylltiad agos e chefn gwlad. Magwyd Iola yn Bow Street, Aberystwyth yn ferch i weithiwr fferm, tra magwyd Daloni ar fferm fechan ym mhlwyf Llanrhychwyn yn Nyffryn Conwy.

Bellach, mae hi wedi ymgartrefu ym Mhen Llcen, ble mae'n ffermio gyda'i gwr Wil a'u tri plentyn, Ifan, Lili a Robin yn Nhudweiliog.

Ac wedi gyrfa lwyddiannus fel actor, ac yn dilyn marwolaeth ei dad wyth mlynedd yn Ol, trodd Alun ei gefn ar fyd actio ac ymgymryd ag awenau'r fferm deuluol ger Rhydymain, Dolgellau lle mae'n ffermio gyda'i fam.

Yn rhaglen gynta'r gyfres newydd, bydd Iola Wyn yn cyfweld e Gweinidog Materion Gwledig y Cynulliad, Carwyn Jones AC, gan edrych ymlaen at y flwyddyn sydd i ddod yn y byd amaeth.

Cawn ei sylwadau ar bynciau llosg fel y diciau mewn gwartheg a'r cynllun tagio defaid, gan glywed beth yw ei obeithion i'r diwydiant ffermio ar gyfer 2006.

Cawn hefyd gwrdd e Huw Morgan - "Mr Ionawr" calendr noeth y ffermwyr ar gyfer 2006. Ar ei fferm ger Talybont-ar-Wysg, bydd Daloni'n ymweld e Huw ar y diwrnod mae'n cael tynnu'i lun gan Nicola De Pulford, ffermwraig sydd wedi arallgyfeirio i gynhyrchu calendrau. A chofiwch am fwletinau Ffermio bob amser cinio dydd Ma wrth a Gwener am 12.20pm ar S4C digidol.

Yn parhau e'r thema wledig ar S4C nos Lun bydd y bytholwyrdd Dai Jones, Llanilar, yn ei Ol unwaith eto, wrth i Cefn Gwlad deithio draw i Nant Ffrancon, ger Bethesda, ardal hyfryd yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri. Yno, bydd Dai'n ymweld e Gwyn Thomas ar Fferm Blaen y Nant, ac wrth grwydro hyfrydwch Cwm Idwal, yn clywed hanes Gwyn ac yn darganfod pam mae'r gwartheg a'r defaid yn treulio'r gaeaf ar y ffin yn Lloegr.

S4C, Nos Lun, 8.25pm' CEFN GWLAD, S4C, Nos Lun, 9pm' BWLETIN FFERMIO, S4C digidol, Dydd Mawrth a Gwener, 12.20pm

CAPTION(S):

Y bytholwyrdd Dai Jones
COPYRIGHT 2006 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2006 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Feb 4, 2006
Words:424
Previous Article:Troedio'r dreflan am y tro olaf; Wrth i gyfres ddrama Treflan ddychwelyd i S4C am y tro olaf, Llcer Evans sy'n sgwrsio am y profiad o bortreadu un o...
Next Article:He says yes; Tart with a heart, Michelle, takes the lead and pops the question and.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |