Printer Friendly

Dwli di-ben-draw yng nghwmni'r Jonathan Davies.

Mae tymor rygbi rhyngwladol bellach ar ein gwarthau, a gall hynny ddim ond golygu un o ddau beth. Y cyntaf yw cyffro rhyfeddol yn Stadiwm y Mileniwm wrth i'r crysau cochion gamu ar y cae i'r anthem genedlaethol unwaith yn rhagor, a dwli diben- draw o'r Ffatri Bop yng nghwmni criw arferol y sioe sgwrs Jonathan.

Yn arwr i bawb oedd ag unrhyw arlliw o ddiddordeb ym myd y bel hirgron ers cantoedd gyda'i gampau ar y cae dros Gymru, Caerdydd, Castell Nedd a Llanelli, mae'r bachgen o Drimsaran bellach wedi denu edmygedd oddi wrth y cae ers iddo ddechrau cyflwyno'r sioe sgwrs ychydig flynyddoedd yn Ol.

Bellach mae ei gyfres hwyliog ymysg rhaglenni mwyaf poblogaidd S4C, ac yn denu gwestai o bob cwr o Gymru a thu hwnt.

Yr wythnos hon bydd Jonathan a'i seidcics arferol, Eleri SiOn, Rowland Phillips a Nigel Owens, yn edrych ymlaen at y gem fawr honno yn erbyn Awstralia.

A phwy well felly i ymuno Ae hwy nag un sy'n bwriadu i ymfudo draw i fyd y coala a'r cangarE[acute accent] cyn bo hir, cyn-faswr Cymru a Chaerdydd, Gareth Davies?

Mae Gareth ar hyn o bryd yn paratoi i symud yno i weithio ar ran Cynulliad Cymru yn Sydney, felly gallwch fentro y bydd ganddo hen ddigon i'w ddweud am y wlad.

Hefyd ar y rhaglen mae Imogen Thomas, cyn-aelod o dy'r Brawd Mawr a 'Menyw Fwyaf Rhywiol Cymru', a hi fydd e'r dasg - nid bychan - o gadw rheolaeth ar Rowland!

Jonathan, Nos Wener, S4C, 9pm

CAPTION(S):

Y cyflwynydd Jonathan Davies
COPYRIGHT 2006 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2006 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Oct 28, 2006
Words:259
Previous Article:Pigion Y DYDD.
Next Article:QUESTION TIME ... 10 to test your TV knowledge.


Related Articles
Pigion Y BYDD.
Pigion Y DYDD.
Pigion Y DYDD.
Pigion Y DYDD.
LLYTHYRAU: Dewch i gefnogi eich papur bro.
Pigion Y DYDD; Wednesday.
Friday: Pigion Y DYDD.
Sunday: Pigion Y DYDD.
Pigion Y DYDD.
Pigion Y DYDD.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters