Printer Friendly

Dweud eich dweud ar S4C.

BYDD cyfle i wylwyr S4C fynegi eu barn am y Sianel yn fyw mewn rhaglen arbennig Noson Gwylwyr S4C nos Lun.

Bydd panel yn cynrychioli Awdurdod S4C a phrif weithredwr y sianel yn ateb cwestiynau'r gwylwyr a bydd cyfle i'r cyhoedd ffonio, gysylltu ar-lein, drydaru (Twitter) neu ysgrifennu i mewn i ddweud eu dweud am raglenni a gwasanaethau'r sianel cyn ac yn ystod y rhaglen.

Mae S4C yn mynd trwy un o'r cyfnodau mwyaf heriol yn ei hanes, yn enwedig yn dilyn y cyhoeddiad ddydd Mercher mai'r BBC fydd yn ariannu'r sianel yn y dyfodol.

Bydd Noson Gwylwyr S4C yn gyfle i'r gynulleidfa roi eu barn am raglenni a gwasanaethau S4C ac am ddyfodol y Sianel.

Un o wynebau mwyaf poblogaidd S4C, Angharad Mair, fydd yn llywio'r rhaglen awr. Bydd John Walter Jones (dde), Cadeirydd Awdurdod S4C, Arwel Ellis Owen, Prif Weithredwr y Sianel, yn ogystal ag aelodau'r Awdurdod yn ymddangos ar y panel.

Dywedodd John Walter Jones: "Mae barn y gwylwyr yn holl bwysig i S4C ac mae nosweithiau gwylwyr S4C yn cael eu cynnal yn rheolaidd ledled Cymru. Yn y flwyddyn aeth heibio cafwyd ymateb arbennig o dda i gyfarfodydd yn Llangefni, Caerfyrddin, Yr Wyddgrug, Machynlleth, Abertyleri a Glyn Ebwy.

"Bwriad y rhaglen Noson Gwylwyr S4C yw rhoi cyfle i'r gwylwyr ar draws Cymru a thu hwnt gyfrannu i'r drafodaeth am y Sianel a'i dyfodol.

"Yma er lles y gwylwyr mae S4C a rhaid sicrhau cyfleoedd cyson iddynt fynegi eu barn. Mae gan Awdurdod S4C ddyletswydd i wrando ac i gadw mewn cysylltiad 'r gwylwyr ac rydym yn manteisio ar bob cyfle i wneud hynny."

Os am fynegi eich barn neu ofyn cwestiwn ar y rhaglen cysylltwch drwy ffonio 0800 45 10 10, ar-lein ar s4c.co.uk/gwylwyr, drwy drydaru ar @s4carlein drwy ddefnyddio'r tag #gwylwyr, neu drwy ysgrifennu at Noson Gwylwyr S4C, Parc Tye Glas, Llanisien, Caerdydd, CF14 5DU.

Noson gwylwyr S4C, nos Lun, 8.25pm. English subtitles. s4c.co.uk/gwylwyr
COPYRIGHT 2010 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Oct 23, 2010
Words:326
Previous Article:Nurse can; Denbigh-educated actress is comic gem.
Next Article:Pentref, capel a glan y mYr.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters