Printer Friendly

Drama o drasiedi Tryweryn yn profi'n boblogaidd iawn; Y CELFYDDYDAU.

CAFODD drama a seliwyd ar un o gyfnodau mwyaf cynhyrfus yn ein hanes diweddar gynulleidfaoedd heb eu hail gyda'r mwyafrif o'r theatrau'n llawn dop ar gyfer perfformiadau.

Denodd 'Porth y Byddar' gan Manon Eames (dde), sef drama sy'n ymwneud a boddi cymuned Capel Celyn ger Y Bala 50 mlynedd yn ol, dros 6,500 o bobl i'w gweld yn ystod taith chwech wythnos o gwmpas prif theatrau Cymru yn ogystal ag un perfformiad yn Llundain.

Roedd 'Porth y Byddar' yn gyd gynhyrchiad rhwng Theatr Genedlaethol Cymru a Clwyd Theatr Cymru. Bu'r perfformiadau cyntaf yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol yn Yr Wyddgrug eleni cyn iddi gychwyn ar daith oedd y cynnwys 17 o berfformiadau mewn wyth gwahanol theatr i gyd.

Gwerthwyd pob un tocyn ar gyfer nosweithiau'n Yr Wyddgrug, Theatr Gwynedd ymMangor, Canolfan Celfyddydau Taliesin yn Abertawe, Theatr Sherman yng Nghaerdydd, Canolfan Celfyddydau Aberystwyth a Theatr Mwldan yn Aberteifi.

"Roedd cymeradwyaeth ryfeddol y cynulleidfaoedd mwyaf i ddrama Gymraeg ers blynyddoedd ynghyd a'r clod roddwyd i'r cynhyrchiad yn brawf o allu anferthol Manon Eames fel dramodydd yn ogystal a'r awch ymysg y gynulleidfa amtheatr o safon sy'n berthnasol ac yn adlewyrchiad o'u bywydau," meddai Cyfarwyddwr 'Porth y Byddar', Tim Baker.

"Bu'n bleser pur gweld dau o brif gwmniau drama Cymru'n rhannu talent ac adnoddau i greu cynhyrchiad fu mor llwyddiannus," ychwanegodd.
COPYRIGHT 2007 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2007 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Oct 24, 2007
Words:220
Previous Article:Casgliad yn gofnod o yrfa grwp arloesol; Y CELFYDDYDAU.
Next Article:Cofio'r cawr oedd yn cario baich y byd ar ei 'sgwyddau eiddil.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters