Printer Friendly

Drama bwerus am droseddu yn rhoi blas ar gyfiawnder i bobl ifanc.

MAE bachgen ifanc yn ei arddegau o Wynedd sydd wedi'i ddefnyddio gan gang cyffuriau milain i ddod yn gyflenwr cyffuriau wedi cael ei ddedfrydu i 18 mis mewn canolfan gadw ieuenctid.

Clywodd llys yr ynadon fod y bachgen o'r enw Connor wedi cael ei rwydo gan y gang ar ol iddo ddechrau cymryd cyffuriau ei hun a mynd i ddyled.

Ar ol cael ei fygwth gan y gang, dechreuodd gyflenwi cyffuriau Dosbarth A ac yn y diwedd fe'i arestiwyd pan gafodd ei ddal ym meddiant cocen a chyllell.

Er ei fod yn seiliedig ar ddigwyddiadau go iawn, gweithdy drama oedd hwn a drefnwyd fel rhan o brosiect arloesol Cyfiawnder mewn Diwrnod.

Y nod yw rhoi blas i bobl ifanc ar sut y mae'r system cyfiawnder troseddol yn gweithio, a'r effaith ddinistriol y gall troseddu ei gael ar deuluoedd a'r gymuned.

Mynychwyd y gweithdy undydd gan fyfyrwyr Blwyddyn 8 o Ysgol Bro Idris yn Nolgellau.

Cefnogir y prosiect gan Ymddiriedolaeth Heddlu a Chymuned Gogledd Cymru (PACT) a'r Scottish Power Foundation a chafodd ei gyflwyno gan Theatr Clwyd o'r Wyddgrug, un o gwmniau theatr mwyaf blaenllaw Cymru.

Gwraidd y stori yw'r bygythiad cynyddol gan gangiau troseddol o ddinasoedd mawr fel Lerpwl, Manceinion, Birmingham a Llundain, wrth iddynt ymestyn eu rhwydweithiau cyflenwi cyffuriau i ogledd Cymru.

Mae'r gangiau llinellau cyffuriau fel y'u gelwir, yn gorfodi pobl ifanc, ac yn eu bygwth a thrais, i gymryd rhan mewn gweithgarwch anghyfreithlon ar draws y rhanbarth.

Dywed Arfon Jones, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, bod Cyfiawnder mewn Diwrnod yn brosiect pwysig sy'n helpu i gyflwyno negeseuon cyfiawnder troseddol i ddisgyblion yn eu harddegau.

Dywedodd: "Mae'n brofiad hanfodol i'r disgyblion hyn a bydd yn cael ei gyflwyno i fwy na 120 o ddisgyblion Blwyddyn 8 ym mhob rhan o Wynedd dros dri diwrnod.

"Os ydym am godi ymwybyddiaeth o'r materion sy'n gysylltiedig a llinellau cyffuriau, troseddau cyffuriau a sut y mae cyflenwyr cyffuriau hyn yn targedu, yn dod yn ffrindiau ac yn manteisio ar bobl ifanc, yna does dim ffordd well na thrwy'r prosiect rhagorol hwn.

"Dyma'r nawfed flwyddyn y mae Cyfiawnder mewn Diwrnod wedi'i gyflwyno i fyfyrwyr yn eu harddegau ar draws gogledd Cymru. Mae'r diolch am hynny i'r cyllid sydd wedi'i ddarparu gan y Scottish Power Foundation a PACT.

"Fodd bynnag, ar ol degawd mae cyllid y Scottish Power Foundation bellach yn dod i ben ac rwy'n sicr yn cefnogi Theatr Clwyd yn ei hapel i'r sector preifat am gymorth ariannol, fel bod y prosiect hynod bwysig hwn yn gallu parhau yn y blynyddoedd i ddod."

Ychwanegodd: "Mae'n brosiect anhygoel y mae Theatr Clwyd wedi'i gyflwyno ers bron i ddegawd.

"Does dim amheuaeth ei fod wedi gwneud gwahaniaeth mawr ac wedi helpu miloedd o bobl ifanc i ddysgu am y system cyfiawnder troseddol a pheryglon ymwneud efo troseddu."

Hefyd yn cymryd rhan oedd yr ynad heddwch o Gaernarfon Elfed ap Gomer a ddywedodd: "Mae'r cynllun yn cynnig agoriad llygad go iawn ac yn broses dda iawn.

"Rwy'n teimlo ei bod yn bwysig iawn ein bod yn parhau i gyfleu'r neges hon i gymaint o bobl ifanc ag y gallwn drwy'r prosiect rhagorol hwn."

COPYRIGHT 2019 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2019 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Date:Apr 10, 2019
Words:519
Previous Article:Bardd o Eifionydd yn ffoli ar Gymru Wyllt.
Next Article:Amser yn cerdded.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |