Printer Friendly

Doppler ultrasonografi ve rezistif indeksin iyi huylu prostat buyumesinin tani ve tedavisindeki rolu / The role of Doppler ultrasonography and resistive index in the diagnosis and treatment of benign prostate hyperplasia.

Ozet

Amac: Bu calismada transrektal power Doppler ultrasonografi (US) ile olculen kapsuler arter rezistif indeksin iyi huyiu prostat buyumesinin siddetini ve tedavi etkinligini degerlendirmede dinamik bir parametre olarak kullanilip kullanilamayacagini degerlendirmeyi amaclaclik.

Gerec ye yontem: Calismaya kontrol amaciyla veya alt uriner sistem semptomu nedeniyie basyuran, yaslan 40 ile 80 yas arasinda degisen 50 hasta dahil edildi. International Prostate Symptom Score (IPSS), idrar akim hizlari ye prostat spesifik antijen (PSA) dgerlendirildi. Transrektal power Doppler US ile prostat volumu ve kapsuler arter rezistif indeks degerleri olculdu. Alt uriner sistem semptomu olan topiam 34 hastaya bir ay sure ile alfuzosin XL 10 mg verildi. IPSS, akim hiziari ve kapsuler arter rezistif indeks degerleri bir ay sonra yeniden olculdu.

Bulgular: Kapsuler arter rezistif indeks degeri ortalama 0.69[+ or -]0.07 idi. Rezistif indeks ile yas arasinda iliski yoktu (r=0.23, p > 0.05). Rezistif indeks ile IPSS, PSA ye prostat volumu arasinda ise anlamli iliski saptandi (sirasiyla r=0.57, p < 0.05; r=0.35, p < 0.05; r=0.32, p < 0.05). Rezistif indeks ile maksimum ve ortalama uriner akim hiziari arasinda (sirasiyla r=-0.51, p < 0.05; r=-0.49, p < 0.05) anlamli iliski vardi. Tedavi verilen 34 hastanin tedavi oncesi rezistif indeks degeri ortalama 0.72[+ or -]0.06 olup tedavi sonrasinda 0.66[+ or -]0.04'e gerilemis ve istatistiksel olarak anlamli bulunmustur (p < 0.05). Tedavi sonrasinda IPSS degeri dusmus, akim hizlarinda artma gorulmustur.

Sonuc: Uygun olgularda iyi huyiu prostat buyumesinin siddetini ve tedavi etkinligini degerlendirmede dinamik bir parametre olarak kapsuler arter rezistif indeksinden yararlanilabilir.

Anahtar sozcukler: Alfuzosin; intraprostatik basinc; iyi huylu prostat buyumesi; power Doppler ultrasonografi; rezistif indeks.

Abstract

Objective: Our aim was to evaluate whether capsular artery resistive index measured by transrectal power Doppler ultrasonography (US) can be used as a dynamic parameter to determine the severity of benign prostate hyperplasia and the efficiency of the treatment.

Material and methods: Fifty patients aged between 40 and 80 years who applied for lower urinary track symptoms or follow-up were included in the study. International Prostate Symptom Score (IPSS), uroflowmetry, and prostate specific antigen (PSA) were evaluated. Prostate volume and capsular artery resistive index were measured with transrectal power Doppler US. Alfuzosin XL 10 mg was given to 34 patients with lower urinary track symptoms for a month. IPSS, uroflowmetry and capsular artery resistive index values were reevaluated at the end of one month.

Results: The mean resistive index value was 0.69[+ or -]0.07. There was no relationship between resistive index and age (r=0.23, p > 0.05). There were significant relationships between resistive index and IPSS, PSA or prostate volume (r=0.57, p < 0.05; r=0.35, p < 0.05; and r=0.32, p < 0.05, respectively). Significant relationships of resistive index with maximum and mean urinary flow rate (r=-0.51, p < 0.05 and r=-0.49, p < 0.05) were also noted. The mean resistive index value of 34 patients treated for lower urinary track symptoms was 0.72[+ or -]0.06 before medication and decreased significantly to 0.66[+ or -]0.04 after the treatment (p < 0.05). Decrease in IPSS and increase in uroflow rates were also noted after treatment.

Conclusion: Capsular artery resistive index can be used as a dynamic parameter in the estimation of the severity of benign prostate hyperplasia and efficiency of the treatment.

Key words: Alfuzosin; benign prostate hyperplasia; intraprostatic pressure; power Doppler ultrasonography; resistive index.

Transrektal ultrasonografi (US), benign prostat hiperplazisinin (BPH) hacminin degerlendirilmesinde faydali bir aractir Gunumzde US teknolojisi, yeni bir dinamik bakis acisi sunmaktadir. Power Doppler goruntuleme bircok organin kan akiminin degerlen-dirilmesinde genis kullanim alani bulmaktadir. (1), (2) Yapilan calismalarda Doppler goruntuleme ile elde edilen rezistif indeksin vaskiller rezistans ile korele oldugu, normal prostat dokusuna gore BPH'da rezistif indeksin yuksek oldugu saptanmistir. (3-5) Kojima ye ark. (6), (7) BPH'da transrekral Doppler US ile intraprostatik basinci tahmin etmek icin rezistif indeksin yeni bir parametre olarak kullanabilecegini one surmuslerdir.

Bu calismanin amaci transrektal power Doppler US ile olculen prostat kapsuler arter rezistif indeksin BPH'nin siddetini ve tedavi etkinligini degerlendirmede dinamik bir parametre olarak kullanilip kullanilamayacagini incelemektir.

Gerec ve yontem

Kasim 2006 ile Kasim 2008 tarihleri arasinda Istanbul Fatih Sultan Mehmet Egitim ve Arastirma Hastanesi Uroloji Poliklinigi'ne basvuran 40 ile 80 yas arasi, prostat spesifik antijen (PSA) degeri 4 ng/mL'nin altinda, kronik sistemik hastaligi olmayan, alt uriner sistem semptomu olan veya alt uriner sistem semptomu olmayip yillik rutin kontrol amaciyla basvuran toplam 76 hasta calismaya alindi.

BPH nedeniyle medikal tedavi alanlar, alfa-bloker kullaniminin kontrendike oldugu hastalar, renal yetmezligi olan hastalar, prostat kanseri, mesane tumoru, mesane tasi, norojen mesane, uriner enfeksiyon ve uretra darligi olan veya daha onceden prostat cerrahisi geciren hastalar calisma disi birakildi.

Calismaya alinan 76 hastaya detayli urolojik muayene yapildi. Ancak takip ye tedavilerini aksatan 26 hasta calisma disina cikarildi. Calismaya 50 hasta ile devam edildi. Hastalarin yaslari kaydedildi. International Prostate Symptom Score (IPSS), akim hizlari ve PSA kaydedildi. Sonra transrektal power Doppler US ile prostat volumu ve kapsuler arter rezistif indeks degerleri olculdu (Sekil 1). Alt uriner sistem semptomu olan toplam 34 hastaya bir ay sure ile alfuzosin XL (1x10 mg tablet) verildi. Bir ayin sonunda hastalar kontrole cagrilarak IPSS, akim hizlari, transrektal power Doppler US ile kapsiller arter rezistif indeks degerleri yeniden olculdu.

[ILLUSTRATION OMITTED]

Kapsuler arter rezistif indeks degerinin yas, PSA, IPSS, akim htzlart ye prostat volumu ile olan iliskilerinin derecesini saptamak icin Pearson korelasyon katsayist kullanildi. Alt uriner sistem semptomu olan ve tedavi verilen hastalarin tedavi oncesi ve sonrast kapsiller arter rezistif indeks degerleri, akim htzlart ye IPSS degerleri arasinda fark olup olmadigi student t testi ile degerlendirildi.

Bulgular

Calisma kriterlerine uyan 50 hasta ile, bunlarin alt uriner sistem semptomu olan ve olmayan alt gruplartntn Tablo l'de ozetlenmistir. Rezistif indeks ile yas arasmda iliski bulunmazken; IPSS, PSA, prostat volumu ve akim htzlart arasinda anlamli iliski goruldu (Tablo 2).

Alt uriner sistem semptomlari olan ve tedavi verilen 34 hastanin tedavi oncesi ve sonrast rezistif indeks, IPSS, akim hizi (Qmaks ve Qort.) degerleri Tablo 3'te gosterilmistir. Tedavi sonrasinda IPSS degeri ile birlikte rezistif indeks degerinin geriledigi, akim hizlarinin ise arttigi gorulmektedir (Tablo 3).

Tartisma

BPH'nin urodinamik karakteristiginin, asil olarak hiperplazik nodule bagli prostatik uretraya yaptigi mekanik ve/veya fonksiyonel obstruksiyon oldugu kabul edilmektedir. (8) Prostatin ic glandi cerrahi kapsul ile sarili oldugundan ice dogru buyurken kapsulu disa dogru iter ve intraprostatik basinc arttsina neden olur. Artmis intraprostatik bastnc, prostatik uretrada obstruksiyona neden olur. (9) Gecmiste intraprostatik basincin olculmesine yonelik herhangi bir metot tanunlanmamistir. Yapilan calismalarda uretral basinc olcumunun, intraprostatik basincin tahmin edilmesinde faydali olabilecegi one surulmektedir. Ayrica transuretral rezeksiyon oncesi, US ile olculen doku miktari ile transuretral rezeksiyonda cikartilan doku miktarmm karsilastirilmasi, intraprostatik basincin tahmin edilmesinde bir yol olabilecegi one surulmustur. (8), (9)

Kojima ye ark. (10) transrektal Doppler US ile BPH'da intraprostatik basincin olculebilecegini ve rezistif indeksin BPH'nin siddet ve derecesini gostermede yeni bir parametre olarak kullanilabilecegini one surmuslerdir. Artmis intraprostatik basinc, prostati besleyen damarlari komprese edebilir ve vaskuler rezistans artisma neden olabilir. BPH'nin cerrahi tedavisinden sonra rezistif indeksteki dusme, bu tahmini dogrular niteliktedir. (11) Yapilan calismalarda rezistif indeks genellikle istirahat halindeyken olculmektedir. Halbuki isemenin baslamasi ile rezistif indekste anlamli dusme oldugu gosterilmistir. Bu nedenle rezistif indeksin guvenirliliginin tartisma konusu oldugu unutulmamalidm. (12)
Tablo 1. Hastalarin temel verileri [ort.[+ or -]
standart sapma (min-maks)]

       Tum    Alt uriner  Alt uriner
      hastalar   sistem    sistem
      (n=50)    semptomu   semptomu
            olan     olmayan
            hastalar   hastalar
            (n=34)    (n=16)

Yas     59.74[+ or  60.67[+ or  57.75[+ or
        -]8.16    -]770    -]8.99
        (43-75)   (43-75)   (45-75)

Rezistif   O.69[+ or  0.72[+ or  0.65[+ or
indeks     -]0.07    -]0.06    -]0.08
      (0.48-0.87) (0.60-0.87) (0.48-0.78)

IPSS    17.16[+ or  22.11[+ or  6.62[+ or
        -]8.38    -]4.53    -]3.18
        (4-31)   (15-31)    (4-18)

Prostat   40.59[+ or  4210[+ or  37.38[+ or
volumu     -]14.39   -]15.20   -]12.32
        (20-99)   (20-99)   (21-53)

PSA     1.48[+ or  1.57[+ or  1.29[+ or
          -]1    -]1.04    -]0.88
      (0.27-3.99) (0.27-3.99) (0.39-3.11)

Qmaks    15.75[+ or  11.30[+ or  25.19[+ or
         -]Z91    -]3.18    -]6.51
      (6.1-37.6)   (6.1-19) (16.9-37.6)

Qort     8.88[+ or  6.62[+ or  13.66[+ or
        -]4.66    -]1.94    -]5.18
      (3.5-26.5)  (3.5-12.1)  (7.4-26.5)

IPSS: International Prostate Symptom Score, PSA: Prostat spesifik
antijen, Qmaks: Maksimum idrar akim hizi, Qort: Ortalama idrar akim
hizi.

Tablo 2. Rezistif indeks ile yas, IPSS, PSA, prostat volumu ve akim
hizlari arasindaki korelasyon kasayisi ve p degeri

          r   p degeri

Yas        0.23    >0.05
IPSS        0.57    <0.05
PSA        0.35    <0.05
Prostat volumu   0.32    <0.05
Qmaks       -0.51    <0.05
Qort       -0.49    <0.05

IPSS: International Prostate Symptom Score, PSA: Prostat spesifik
antijen, Qmaks: Maksimm idrar akim hizi, Qort: Ortalama idrar akim
hizi.

Tablo 3. Tedavi oncesi ve sonrasinda rezistif indeks, IPSS, Qmaks
ve Qort degerleri [ort.[+ or -]standart sapma (min-maks)]

       Tedavi    Tedavi   p degeri
       oncesi    sonrasi

Rezistif   0.72[+ or   0.66[+ or    <0.05
         -]0.06    -]0.04
indeks   (0.60-0.87)  (0.60-0.70)

IPSS     22.11[+ or  15.94[+ or    <0.05
         -]4.53    -]3.05
        (15-31)    (10-23)

Qmaks    11.30[+ or  15.16[+ or    <0.05
         -]3.18    -]3.01
        (6.1-19)    (8-27)

Qort     6.62[+ or   8.65[+ or    <0.05
         -]1.94    -]2.10
       (3.5-12.1)  (4.5-16.5)

IPSS: International Prostate Symptom Score, Qmaks: Maksimum idrar
akim hizi, Qort: Ortalama idrar akim hizi.


Rezistif indeks su formulle hesaplanir: (peak sistolik akim hizi-diastol sonu akim hizi)-peak sistolik akim hizi. Genel olarak yuksek rezistif indeks distal damar yatagindaki yuksek direnci, dusuk degerler ise azalmis direnci gosterir. (13), (14) Rezistif indeks, hem vaskuler rezistans hem de alum ile iliskili oldugundan, intraprostatik basmctaki urns, prostatm kan damarlarinda Doppler sinyallerinde degisiklik olarak yansiyabilir. (15) Rezistif indeks, prostatin her yerinde hep ayni degere sahip olabilmesine ragmen, prostatik genisleme ilerlediginde periferal zon ile transizyonel zon arasindaki kan akimi baskilanmakta ve bu da kapsuler arterlerin rezistif indeksinde belirgin bir yiikselise sebep olmaktadir. (16)

Kojima ve ark. 140 hastada (52'si normal prostath, 88'i BPH'1i) yaptiklan calismada BPH'si olan hastalardaki rezistif indeks degerinin (0.72[+ or -]0.06) normal prostate olan hastalardaki rezistif indeks degerinden (0.64[+ or -]0.04) daha yuksek oldugunu saptamislardir. Yapilan calismalarda BPH'nin tarnsmda intraprostatik rezistif indeks cut-off degeri 0.70 olarak verilmektedir. (10) Bizim yaptigimiz calismada alt uriner sistem semptomu olmayan hastalann ortalama rezistif indeks degeri 0.65[+ or -]0.08 iken, alt uriner sistem semptomu olan hastalann rezistif indeks degeri 0.72[+ or -]0.06 bulunmustur. Buldugumuz rezistif indeks degeri obstruksiyonu olan hastalarda verilen cut-off degerinden yuksektir. Bulgularimiz Kojima ye ark.'in bulgulari ile benzerlik gostermektedir. Ancak Dundar ve ark. (17) BPH'da alfuzosinin dinamik komponent uzerine olan etkinligini transrekral Doppler US ile degerlendirilmesini amaclayan calismalarinda tedavi oncesi rezistif indeks degerini (0.69[+ or -]0.018) 0.70 olarak verilen cut-off degerinden dusuk saptamislardir. Bu calismada alfuzosin 2.5 mg ile tedavi sonrasinda rezistif indeks degeri anlamh bir sekilde 0.65[+ or -]0.020'ye gerilemistir. Yapilan calismalarda alt uriner sistem semptomlari olan hastalarda, rezistif indeks degeri 0.70 olarak verilen cut-off degerinden dusuk ya da yuksek cikabilmektedir. Bu nedenle BPH tarnsi icin cut-off degeri yeniden gozden gecirilmelidir. Eger rezistif indeks, BPH'da alfa-bloker tedavi etkinligini degerlendirmek amaciyla kullanilacaksa tedavi oncesi ye tedavi onrasi rezistif indeks degerlerinin karsilastinlmasi yararh olabilir.

Bununla birlikte rezistif indeksin onemli bir belirleyicisinin yas oldugu ve BPH'da rezistif indeks yukselmesinin artmw vaskuler rezistansa bagli olamayacagi one surulmekteditim. (10) Aynca artan yas ile birlikte ortaya cikan hipertansiyon ve diyabet gibi kronik rahatsizhklar nedeniyle ateroskleroz meydana gelmekte ve vaskuler rezistansta artisa sebep olmaktadir. Gokce ve ark. (18) rezistif indeksi, sistol sirasinda kan akimina karsi arter duvarinin uyguladigi direnc olarak tammlannslar ve rezistif indeks artisinin vaskuler hipertrofinin indirekt bir gostergesi olabilecegini belirtmislerdir. Hipertansif ve normotansif olgulari karsilastirdiklarinda, rezistif indeks farkini istatistiksel olarak anlamli bulmuslardir (p<0.05). (18) Andreas ye ark. (19) ortalama yasi 56 olan 92 hastada (22 normal, 45 BPH'li ve 25 prostat kanserli) yaptiklari calismada BPH'1i hastalarda yas ile rezistif indeks arasinda anlamli iliski saptamislardir. Kojima ve ark. (10) da rezistif indeks ile yas arasinda anlamli iliski saptamislar ve rezistif indeksteki artisin sadece vaskuler rezistansa baglanamayacagini ileri surmuslerdir. Calismamizda rezistif indeks ile yas arasinda iliski yoktu (r=0.23, p>0.05). Calismaya dahil ettigimiz hastalarin hicbirinde kronik sistemik hastalik yoktu. Yas ile rezistif indeks arasinda anlamli iliski saptayan calismalara bakildiginda prostat kanserli ve kronik sistemik hastaliklardan (diyabetes mellitus, hipertansiyon, koroner arter hastaligi) bir veya birkacina sahip hastalar calismaya dahil edildigi gorulmekteditri. (10), (19) Bu hastaliklar nedeniyle ateroskleroz meydana gelmekte ve vaskuler rezistansta artisa sebep olmaktadir. Ayni sekilde toplumun buyuk bir kismini etkileyen hipertansiyon insidansi yas ile birlikte artmakta ve vaskiller hipertrofiye neden olmaktadir. (18) Tum bu sebepler yas artwindan bagimsiz olarak rezistif indeks artisina sebep olabilmektedir.

Tsuru ve ark. (20) sozu edilen calismalarinda kapsuler arter rezistif indeks ile IPSS (r=0.389, p<0.0001) ve Qmaks (r=-0.393, p<0.001) arasinda anlamli iliski saptamislardir. Bu sebeple kapsuler arter rezistif indeks degerinin gelecekte BPH'daki alt uriner sistem obstruksiyonunun belirteci olabilecegini ifade etmislerdir. (20) Calismamizda kapsuler arter rezistif indeksi ile IPSS arasinda anlamli iliski (r=0.57; p<0.05) saptandi. Ayrica kapsuler arter rezistif indeksi ile akim hizlari arasindaki iliskiye bakildiginda Qmaks ve Qort. ile (sirasiyla r=-0.51, p<0.05 ye r=-0.49, p<0.05) anlamli iliski oldugu goruldu. Yapilan diger calismalarda da alt uriner sistem obstruksiyonu bulunan hastalarda rezistif indeks artist ile IPSS ye akim hizlari arasinda anlamli iliski saptandigi bildirilmektedir. (20), (21) Bu nedenle kapsuler arter rezistif indeks degeri BPH'nin siddetini ve tedavi etkinligini degerlendirmede dinamik bir parametre olarak kullanilabilir. Ancak eslik eden kronik sistemik hastaligin olmadiginin belirlenmesi onem tasimaktadir.

Prostat volumu yasla birlikte artmaktadir. Yapilan bircok calismada prostat volumu ile BPH progresyonu, akut uriner retansiyon ve cerrahi gereksinimi arasinda gutclu bir iliski oldugu, prostat volumu arttikca rezistif indeks degerinin arttigi gorulmustur. (10), (20-23) Bizim calismamizda ortalama prostat volumu 40.59[+ or -]14.39 olan 50 hastada kapsuler arter rezistif indeksi ile prostat volumu arasinda an lamlt iliski (r=0.32, p<0.05) saptanmistir. Bircok caltsma prostat volumundeki artisin, prostatin transizyonel zon ile periferal zon arasindaki kan akimini baskiladigini ve rezistif indeks degerini arttirdigini ortaya koymaktadir. (10), (19-21) BPH'nin cerrahi tedavisi sonrasinda rezistif indeks degerinin dusmesi bu tahmini dogrular niteliktedir. (24) Prostat volumunu tahmin etmede parmakla rektal muayene, transrektal US ve manyetik rezonans goruntuleme en sik kullanilan yontemlerdir. PSA organa ozgti bir protein oldugu icin BPH'nin progresyonunu gosterebilecegi ve prostat volumunu tahmin etmede yararli olabilecegi son yillarda yapilan calismalarda dile getirilmistir. (25), (26)

PSA ile BPH progresyonu arasinda iliski olup olmadigini arastirmak amaci ile Mochtar ve ark. (27) 942 izlem hastasinin ve alfa-bloker tedavisi alan hastanin kayitlarini retrospektif olarak incelemis, ancak PSA ile BPH progresyonu arasinda iliski gosterilememistir. Calismamizda kapsuler arter rezistif indeks ile PSA arasinda anlamli (r=0.32, p<0.05) iliski saptandi. PSA'nin prostat volumunu tahmin etmede kullanilabi-leceginin belirtilmesi ye yaptigimiz calismada prostat volumu ile rezistif indeks arasinda da anlamli iliski saptanmasi kapsuler arter rezistif indeks artismin PSA artisindan ziyade prostat volumunun artmasindan etkilendigini akla getirmektedir.

BPH'nin semptomatik tedavisinde alfa blokerlerin kullanimi giderek artmaktadir. Caine ve ark. (28), (29) yaptiklari calismada prostat kapsulunun alfa-adrenerjik stimulasyona cok duyarli oldugunu gosterrnislerdir. Bu arastirmacilar, soz konusu yanitm kapsuler dokuda, adenomatoz dokudan daha fazia oldugunu bildirmislerdir. Kapsul icinde daha fazia kas yapisi olmasi, bu sonucu mantikli kilmaktadir. Hiperplazik prostatta duz kas aktivitesi, normal prostata gore daha yuksektir. Normal prostatta duz kas icerigi %45 iken, BPH'da bu oran %60'a cikmaktadir. Alfa-bloker kullanimi bu temele dayanmaktadir. (30) BPH'nin semptomatolojisinde, statik ve dinamik komponentlerin rolu buyuktur. Dinamik obstruksiyonun giderilmesine yonelik girisimler, alfablokerlerin kullanilmasinin yolunu acmistir. (31) Dundar ye ark. (17) BPH'da alfuzosinin dinamik komponent uzerine olan etkinliginin transrekral Doppler US ile degerlendirilmesini amaclayan calismalarinda, tedavi sonrasi IPSS'de azalmanin ve Qmaks. ve Qort. degerlerindeki artmanin istatistiksel olarak anlamli (p<0.05) oldugunu saptamislardir. Rezistif indeks degerinin, tedavi oncesine oranla azalmasi istatisktiksel olarak anlamli bulunmustur. (17) Bizim calismamizda da, alt uriner sistem semptomlari olan ve tedavi verilen 34 hastanin tedavi sonrasi kapsuler arter rezistif indeksinin istatistiksel olarak anlamli (p<0.05) bir selolde geriledigi gorulmustur. Bunun yamnda tedavi oncesinde ve sonrasmda, Qmaks ve Qort. degerlerindeki artts ile IPSS skorundaki dusme de anlamli (p<0.05) bulunmustur. Olgularda, transrektal power Doppler USG ile saptanan kapsuler arter rezistif indeks degerindeki degisiklikler ve akim hizlarindaki degisiklikler alfuzosinin adrenoreseptorleri bloke ederek prostatin damarsal yapismdaki baskiyi kaldirdigini ve intraprostatik basincta dusmeye neden oldugunu gostermektedir.

Sonuc olarak, uygun olgularda BPH'nin siddetini ve tedavi etkinligini degerlendirmede dinamik bir parametre olarak kapstiler arter rezistif indeksinden yararlanilabilecegi dusuncesindeyiz.

Cikar catismasi

Yazarlar, herhangi bir cikar catismasinin soz konusu olmadigim bildirmislerdir.

Kaynaklar

(1.) Rifkin MD, Sudakoff GS, Alexander AA. Prostate: techniques, results, and potential applications of color Doppler US scanning. Radiology 1993;186:509-13.

(2.) Rifkin MD. Ultrasound of the prostate imaging in the diagnosis and therapy of prostatic disease, 2nd ed. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1997.

(3.) Nelson TR, Pretorius DH. The Doppler signal: where does it come from and what does it mean? Am J Radio] 1988;151:439-47.

(4.) Kojima M, Watanabe H, Watanabe M, Okihara K, Naya Y, Ukimura 0. Preliminary results of power Doppler imaging in benign prostatic hyperplasia. Ultrasound Med Biol 1997;23:1305-9.

(5.) Okihara K, Kojima M, Naya Y, Iida A, Watanabe M, Watanabe H. Ultrasonic power Doppler imaging for prostate cancer. A preliminary report. Tohoku J Exp Med 1997;182:277-81.

(6.) Kojima M, Ochiai A, Naya Y, Okihara K, Ukimura 0, Miki T. Doppler resistive index in benign prostatic hyperplasia: Correlation with ultrasonic appearance of the prostate and infravesical obstruction. Eur Urol 2000;37:436-42.

(7.) Hayami S, Ushiyama T, Kurita Y, Kageyama S, Suzuki K, Fujita K. The value of power Doppler imaging to predict the histological components of benign prostatic hyperplasia. Prostate 2002;53:168-74.

(8.) Kondo A, Narita H, Otani T, Takita T, Kobayashi M, Mitsuya H. Weight estimation of benign prostatic adenoma with urethral pressure profile. Br J Urol 1979;51:290-4.

(9.) Kojima M, Ohnishi K, Ohe H, Watanabe H. Transrectal ultrasonotomography and urethral pressure profile in benign prostatic hypertrophy. Nippon Hinyokika Gakkai Zasshi 1984;75:1406-14.

(10.) Kojima M, Ochiai A, Naya Y, Okihara K, Ukimura 0, Miki T. Doppler resistive index in benign prostatic hyperplasia: correlation with ultrasonic appearance of the prostate and infravesical obstruction. Eur Urol 2000;37:436-42.

(11.) Kojima M, Watanabe H, Watanabe M, Okihara K, Naya Y, Ukimura 0. Preliminary results of power Doppler imaging in benign prostatic hyperplasia. Ultrasound Med Biol 1997;23:1305-9.

(12.) Inui E, Inaba M, Iwata K. Non-invasive monitoring of intraprostatic pressure during voiding phase using Doppler resistive index of prostatic vessels. Neurourol Urodyn 1998;17:376-7.

(13.) Powis RL, Schwartz RD. Practical Doppler Ultrasound for the Clinicia. Williams and Wilkins; 1991.

(14.) Evans DH, McDicken WN, Skidmore R, Woodcock JP. Doppler Ultrasound: Physics, Instrumentation, and Clinical Applications. Chichester: Wiley; 1989.

(15.) Nelson TR, Pretorius DH. The Doppler signal. Where does it come from and what does it mean? Am J Radiol 1988;151:439-47.

(16.) Neumaier CE, Martinoli C, Derchi LE, Silvestri E, Rosenberg I. Normal prostate gland: examination with color Doppler US. Radiology 1995;196:453-7.

(17.) Dundar M, Kocak I, Taskin F, Beder N, Karaman C. Benin (selim) prostat hiperplazisinde alfuzosinin dinamik komponent uzerine etkinliginin transrektal Doppler ultrasonografisi ile degerlendirilmesi. Ttirk Uroloji Dergisi 2001;27:345-9.

(18.) Gokce M, Bostan M, Yilmaz R, Sari A, Erdol C. Ultrasonografic study of cardiovascular changes with hypertensive patients. T Klin J Cardiol 2000;13:56-63.

(19.) Berger AP, Horn inger W, Bektic J, Pelzer A, Spranger R, Bartsch G, et al. Lower urinary tract vasculer resistance in the prostate evaluated by colour Doppler ultrasonography: is benign prostatic hyperplasia a vascular disease? 2006 The Authors Journal Complilation. BJU International 2006;98:587-90.

(20.) Tsuru N, Kurita Y, Masuda H, Suzuki K, Fujita K. Role of Doppler ultrasound and resistive index in benign prostatic hypertrophy. Int J Urol 2002;9:427-30.

(21.) Ozdemir H, Onur R, Bozgeyik Z, Orhan I, Ogras MS, Ogur E. Measuring resistance index in patients with BPH and lower urinary tract symptoms. J Clin Ultrasound 2005;33:176-80.

(22.) Jacobsen SJ, Girman CJ, Guess HA, Rhodes T, Oesterling JE, Lieber MM. Natural history of prostatism: longitudinal changes in voiding symtoms in community dwelling men. J Urol 1996;155:595-600.

(23.) Rhodes T, Girman CJ, Jacobsen SJ, Roberts RO, Guess HA, Lieber MM. Longitudinal prostate growth rates during 5 years in randomly selected community men 40 to 79 years old. J Urol 1999;161:1174-99.

(24.) Tsuru N, Kurita Y, Suzuki K, Fujita K. Resistance index in benign prostatic hyperplasia using power Doppler imaging and clinical outcomes after transurethral vaporization of the prostate. Int J Urol 2005;12:264-9.

(25.) Crawford ED, Wilson SS, McConnel JD, Slawin KM, Lieber MC, Smith JA, et al. Baseline factors as predictors of clinical progression of benign prostatic hyperplasia in men treated with placebo. J Urol 2006;175:1422-7.

(26.) Roehrborn CG, Boyle P, Gould AL, Waldstreicher J. Serum prostate specific antigen as a predictor of prostate volume in men with benign prostatic hyperplasia. Urology 1999;53:581-9.

(27.) Mochtar CA, Kiemeney LA, Laguna MP, Debruyne FM, de la Rosette JJ. PSA velocity in conservatively managed BPH: can it predict the need for BPH related invasive therapy? Prostate 2006;66:1407-12.

(28.) Caine M. The present role of alpha-adrenergic blockers in the treatment of benign prostatic hypertrophy. J Urol 1986;136:1-4.

(29.) Caine M, Raz S, Zeigler M. Adrenergic and cholinergic receptors in the human prostate, prostatic capsule and bladder neck. Br J Urol 1975;47:193-202.

(30.) Shapiro E, Becich MJ, Hartanto V, Lepor H. The relative proportion of stromal and epithelial hyperplasia is related to the development of symptomatic benign prostate hyperplasia. J Urol 1992;147:1293-7.

(31.) Donnell R, Lepor H. Alpha-blockade for bening prostatic hyperplasia. J Endourol 1991;5:83-7.

Ayhan Karakose, Turgut Alp, Numan Dogu Guner, Bekir Aras, Ali Aydin, Sabahattin Aydin

Fatih Sultan Mehmet Egitim ve Arastirma Hastanesi, Uroloji Klinigi, Istanbul

Yazisma (Correspondence): Uzm. Dr. Ayhan Karakose. Fatih Sultan Mehmet Egitim ve Arastirma Hastanesi Uroloji Klinigi, Bostanci, 34752 Kadikoy, Istanbul, Turkiye.

Tel: 05057240911 e-posta: drayhankarakose@gamil.com

doi:10.5152/tud.2010.032
COPYRIGHT 2010 Aves Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Genel Uroloji / General Urology
Author:Karakose, Ayhan; Alp, Turgut; Guner, Numan Dogu; Aras, Bekir; Aydin, Ali; Aydin, Sabahattin
Publication:Turkish Journal of Urology
Date:Sep 1, 2010
Words:3704
Previous Article:Impact of gravity-related radiographic anatomic features on clearance of renal pelvis stones after extracorporeal shock wave lithotripsy / Vucut disi...
Next Article:Turkiye'deki uroloji egitimine ve uroloji meslegine bakis: anket sonuclarinin degerlendirilmesi / A look to the urology education and urology...

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters