Printer Friendly

Does unman yn debyg I gartref.

Byline: Wal Yn Yr Haul

TRA bo'r rhan fwyaf ohonom yma yng Nghymru'n gobeithio deffro i eira ar fore'r 25 ain o Ragfyr, bydd Aled Samuel yr wythnos hon yn cwrdd e Chymry sy'n eitha' sicr na fyddent yn mwynhau Dolig gwyn eleni.

Yn wir, mae mwy o siawns i'w canfod yn bwyta'r twrci ar y traeth nag yn cadw'n gynnes o amgylch tanllwyth o den dros yr 3/4yl.

Ydy mae 04 Wal yn yr Haul, ac mewn rhifyn arbennig awr o hyd o'r gyfres boblogaidd fydd yn cael ei darlledu nos Fercher am 8.25pm ar S4C, bydd Aled Samuel yn cwrdd e rhai o'r Cymry sydd wedi ymgartrefu ym mhen pella'r byd.

Dechreua ei daith ym moethusrwydd gwesty enwog Raffles yn ninas fyrlymus Singapore, man ble mae Guto ab Owen bellach yn ei alw'n ei gartref.

Mae Guto, sy'n wreiddiol o Lanrwst ac sy'n gweithio i gwmni pensaernol yn y ddinas, yn byw mewn tae braf gyda'i bartner Helen, a bydd y drysau ar agor led y pen i Aled yn ystod ei ymweliad.

Wedi ymweld e Bethan Evans - un arall o Gymry Singapore - sy'n byw mewn fflat eang dros dri llawr gyda'i g3/4r Andy, bydd Aled yn teithio ymhellach i'r dwyrain i gwrdd e rhai o'r Cymry sy'n byw yn Sydney, Awstralia.

Un o'r rhai hyn yw Delyth Jones o'r Bala. Bydd Aled yn ymweld e hi yn ei chartref wrth y traeth ym Mhenrhyn Manly, rhyw saith milltir o ganol y ddinas. Wedi ffarwelio e Delyth, bydd Aled yn taro heibio Fiona Ireland a'i g3/4r Lee, sy'n byw yn ardal Balmain o Sydney ers bron i flwyddyn bellach, ac sydd wrth eu bodd yn eu cartref cyfoes.

Cyn ei throi hi am adref, mae cyfle am un ymweliad olaf a hynny gyda'r gyn-gyflwynwraig ar S4C, Gwenllian Jones.

Cae Bach yw enw cartref Gwenllian, sy'n wreiddiol o FOn, ei g3/4r Rob, a'u babi bach Griff - heb anghofio Ned y ci! Ac er bod eu cartref mewn ardal Eidalaidd o Sydney, mae gan Gwenlloan hen ddigon o greiriau i'w hatgoffa am Gymru, fel y caiff Aled glywed.

Wyneb cyfarwydd arall fydd i'w gweld draw yn Awstralia dros yr 3/4yl fydd Mari Lovgreen.

Eisoes rydym wedi ei gweld hi'n teithio mewn tuk tuk draw yng Ngwlad Thai yn Asia, a nawr bydd ei thaith yn ei harwain i Melbourne, Awstralia - cartref y coala, y cangar a GEmau'r Gymanwlad 2006. Cawn ninnau rannu'n y profiad, wrth i gamereu Uned 5 ei dilyn i ochr arall y byd! Wrth fwyta barbeciw ar y traeth, bydd Mari'n cyflwyno rhai o ryfeddodau'r ddinas, gan gynnwys yr hen garchar, trac rasio Albert Park, Phillip Island, y pengwins, a Ramsey Street wrth gwrs.

04 Wal Yn Yr Haul S4C, Nos Fawrth, 9.05pm

CAPTION(S):

Aled Samuel yn mwynhau'r haul
COPYRIGHT 2005 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2005 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Dec 24, 2005
Words:470
Previous Article:teledu: 'Dolig Aled Jones ... y twrci a'r tango; Bydd ei raglen Nadolig Aled i'w gweld ar S4C dros yr 3/4yl, ond sut fydd y g3/4r ei hun yn treulio'r...
Next Article:Our boy wonder; A year on Jill Tunstall catches up with the TV couple who fought red tape to adopt a baby from war torn Haiti.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters