Printer Friendly

Does dim byd tebyg i 'Run Sbit.

"ELLA bod gynnoch chi Bethan Gwanas yn g'neud ras hwyaid yn Aberdaron un diwrnod, a'r peth nesa' mae gynnoch chi Richard Burton yn mynd a chriw o bobl Japanis rownd Castell Harlech - s'na ddim deud rili."

Does dim un diwrnod 'run fath i gwmni asiantaeth lookalikes 'Run Sbit yn ol Caren Brown, sy'n rhedeg y cwmni gyda'i mam Linda Brown.

Unwaith yn rhagor, cawn gipolwg y tu ol i len y cwmni sy'n arbenigo mewn darparu tebygwyr - neu "lookalikes" - o enwogion Cymreig wrth i 'Run Sbit, y comedi sefyllfa sydd wedi'i ffilmio mewn steil rhaglen ddogfen, ddychwelyd i S4C nos Wener.

Bydd llond bol o chwerthin wrth i ni weld nad ydy Linda a Caren Brown byth yn dysgu o'u camgymeriadau! Byddwch yn barod am gatalog o gamddealltwriaethau, dryswch ac embaras.

Er mai Caren yw'r gallaf o bell ffordd, Linda sydd yn dal wrth y llyw, ac er ei brwdfrydedd a'i bwriadau da, mae ei phen yn y gwynt ac mae'n hawdd ei drysu.

Mae Linda (sy'n chwarae Linda yn y gyfres), yn byw yng Ngerlan, Bethesda, dafliad carreg o Caren ei merch ym mywyd go iawn yn ogystal ag yn y gyfres. Mae'n gymeriad amlwg iawn yn ei milltir sgwar ac yn gweithio fel gweinyddwraig yn Theatr Bara Caws ers 34 o flynyddoedd. Mae Caren yn gweithio gyda Chyngor Sir Gwynedd, ac yn rhyfeddu at ddawn Barry "Archie" Jones, awdur y gyfres, i bortreadu "fersiwn estynedig" o gymeriad y ddwy.

"'Da ni'n debyg ofnadwy i'r cymeriadau yn y gyfres. Mam ydy'r un sy'n cael y troeon trwstan, a fi 'di'r un sydd bob tro yn rowlio'n llygaid! Mae hynny'n digwydd yn reit aml mewn bywyd go iawn hefyd. Fi 'di'r un flin! Ond 'da'n ni'n ffrindiau mawr!" meddai Caren.

Mae Linda yn cytuno, gan gyfaddef ei bod hi, fel ei chymeriad, yn dioddef o malapropism, y tueddiad i ddrysu geiriau.

Meddai Linda: "Mae Caren yn fwy serious na fi - mae hi'n dipyn mwy down to earth. Mae 'na lot yn d'eud: 'Mae hynna'n typical chdi,' am betha' ro'n i'n g'neud a d'eud ar gyfres ddiwetha' 'Run Sbit... ac ambell un 'di d'eud 'mod i'n waeth nag ydw i ar y rhaglen mewn bywyd go iawn!" TRANSL888 it: What challenges will be sent to test Linda and Caren as we go behind-the-scenes at the lookalike company? | 'Run Sbit, S4C, Dydd Gwener (Friday), 9.30pm (English subtitles)

COPYRIGHT 2017 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2017 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Apr 22, 2017
Words:396
Previous Article:TUESDAY.
Next Article:GAIR I GALL Lefi Gruffudd.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters