Printer Friendly

Dihangfa ffodus x 2.

MAE'R stormydd enfawr a gafwyd cyn ac ar ol y Nadolig yn teimlo'n bell yn ol erbyn heddiw, ond rwyf am grybwyll un storm sy'n dal mor fwy yn y cof heddiw ac yr oedd y diwrnod y digwyddodd, a finnau ond yn hogyn tair ar ddeg oed yn 1944.

Roedd penwythnos y Sulgwyn y flwyddyn honno yn eithriadol o braf a'r tymheredd yr wythnos cynt wedi bod yn rhyfeddol o uchel. Mewn canlyniad, roeddem ni blant wedi dechrau ymdrochi yn yr afon, ac yno yr oeddem prynhawn Llun penwythnos y Sulgwyn.

Tua dau o'r gloch roedd amryw ohonom yn y dwr yn Llyn y Post ger pont y lein yn yr afon Wnion yn Rhydymain yn mwynhau ein hunain yn arw mewn heulwen tanbaid, er bod storm o fellt a tharanau a'r awyr yn ddu iawn dros fynydd yr Aran i'r De ohonom, wedi parhau ers bron i awr. Yn sydyn clywsom swn dwr ofnadwy yn nesau atom. Aeth y swn mor uchel nes codi ofn arnom a charlamu allan o'r dwr wnaeth pawb. Mewn ychydig eiliadau gwelsom don o ddwr llif budr bron a chyrraedd pont y lein a honno tua llathen o uchdwr.

Roeddem i gyd wedi dychryn yn ofnadwy, ac yn meddwl mor lwcus yr oeddem wedi bod nac oeddem wedi cael ein dal yn y lli, a boddi. Rheswm am y llif oedd bod cwmwl wedi torri dros yr Aran.

Mewn ychydig, diflannodd yr haul oddi arnom ac aeth yn dywyll iawn dros fynydd yr Rhobell Fawr i gyfeiriad y Gogledd. A dyma y glaw yn cyrraedd nes oedd y lle yn mygu. Fe dorrodd cwmwl dros y Rhobell y tro hwn a pharhaodd am awr eto y tro hwn. Pan derfynodd y storm, aeth ffrind a minnau draw ar hyd y ffordd at y bont sydd yn croesi yr afon Mela - Pont Rhyd Ddwl oedd yr hen enw arni - lle mae'r ddwy afon yn cwrdd, er mwyn gweld y llifogydd enfawr yn yr afonydd. Ychydig cyn i ni gyrraedd gwelsom Jeep milwrol Americanaidd hefo trelar ar y bont a'r milwyr yn siarad hefo dwy ferch. Yn sydyn roedd swn enfawr a dechreuodd y trelar syrthio i lawr rhyw ychydig. Roedd rhan o'r bont wedi syrthio i'r afon. Fe sylwodd y milwyr beth oedd wedi digwydd a symudodd y gyrrwr ymlaen wedi gweld y perygl. Fe allasai fy ffrind a minnau fod yn sefyll ar y bont ac wedi diflannu i'r llif. Dyna'r ail waith y diwrnod hwnnw i ni fod yn agos iawn i adael y byd.

Adeiladwyd pont dros dro nes yr adeiladwyd un newydd yno. Dwy goeden enfawr, pedair troedfedd mewn diamedr oedd y prif sylfaen iddi gyda planciau chwech modfedd o drwch ar eu traws. Aeth y cwmni a gafodd ei ddewis i adeiladu'r bont yn fethdalwyr a chafodd ei chwblhau gan gyngor sir Meirionnydd dan oruchwylied fy nhad a oedd yn arolygydd yn adran Ffyrdd a Phontydd yr hen sir. O mor bleserus yw edrych yn ol.

Heddwyn Jones, Dwygyfylchi
COPYRIGHT 2014 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2014 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

 
Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Date:Jun 4, 2014
Words:500
Previous Article:Pont y Borth i Fiwmares; BYD NATUR.
Next Article:Blodau'n dal i greu penbleth.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters