Printer Friendly

Dieremaniere.

Dieremaniere

Confiteor pater mater
dat ic den otter ende den kater
ende aile diere hebbe mesdaen

--Reinaert

  Eendjies, eendjies

  'n Klein eendjie marsjeer met gesnater
  en nog tweetjies val in by hul mater.
  Die ou drietjies van dons
  storm so fiertjies en pions
  in die vywertjie, onder die water.

  Mol

  Verlate is die aarde, droef en donker
  --Herderslied uit Extremadura

  'n Ou klam en terneergedrukte mol
  wou so graag in die opelug jol,
  maar die lig het sy gees
  in 'n oogknip genees:
  die geluk, weet hy nou, is 'n hol.

  Sjimpansee

  "Met die reenboog gaan ons hemel toe klim,"
  joel Eerwaarde Seer Heilige Sjim.
  'n Span kapers in 'n trok
  skaak hom, rok, kruis en klok,
  en daar trek 'n verskietende skim.

  Lama

  Hul het iemal a liewa klein lama
  opgamieks in a vrieslaka drama,
  en die kleine kamiel
  het by Moeder Ioep kniel
  en gabler: "Is Pa rerag my pa, Ma?"

  Perd

  Met teer liefde en hawer gepamperlang,
  het hy bekers, applous en miljoene ontvang;
  tydlank merries gedek;
  moet nou skrootwaentjie trek
  en leer tongskuur teen bloedige stang

  Renoster

  'n Renoster is bra ongesellig,
  vol renons, kortgebonde, dikvellig.
  Hy sal gevoeligheid toon
  as jy trap op sy toon
  en jou stellig verras en oorweldig.

  Wurm

  'n Klein wurmpie wat woon in 'n ui
  het sy maters aljimmers bedui:
  "Wat 'n tranedal
  is die droewe heelal!
  Was daar 'n buite, sou ons soontoe aankrui."

  Kalfies en koeitjies

  "Skryf die vent wragtagwaar ons in versies?
  Met ons per-, a- en kontro-, ons inversies?
  Magtag! Ons in vers? Sies!"
  Kom nou, onsin, versies,
  Jul's g'n heilig! ... Dis onsinversies.
COPYRIGHT 2005 Literator Society of South Africa
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2005, Gale Group. All rights reserved. Gale Group is a Thomson Corporation Company.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Gedigte/Poems
Author:Dekker, Leendert
Publication:Literator
Article Type:Poem
Date:Nov 1, 2005
Words:267
Previous Article:Die wereld is die hemel nie.
Next Article:Santiago: 1964.


Related Articles
Die wereld is die hemel nie.
Santiago: 1964.
In tere herinnering.
Variations on Petrarch's Canzoniere 90.
The Second Race.
My skool.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |