Printer Friendly

Die wereld is die hemel nie.

Die wereld is die hemel nie

Ek sal 'n doellose swerwer wees--Kain

 Siesta vir Kain (1)

 'n Ou dorstige in die ver Pirenee
 slof besweet en met pynlike tree
 na die yskoue bier
 in die oog by die rivier,
 maar die kroegbaas se: "Rustyd nou! Ongelee!"

 Reise, geklassifiseerd

 Na Die Burger se sterftes en hoere,
 voor fraai wiegies en merries vir boere,
 tussen togas vit pastore
 en papegaaitjie verlore
 bied Verlate Vallei-en-Hel-toe mooi toere.

 Skisofreen

 In woestyne van gloeiende sand
 skep hy mild met sy magtige hand
 koele waters waar rus is,
 waar groen weides 'n lus is
 en geen beendere vergeet-ver wegbrand.

 Bestekopname

 'n Siberier te fiets in die modder,
 wat al weke deur pappery flodder:
 "In my band weer 'n gaatjie!
 Nerens hoop op 'n naaitjie!
 Heilige Maagd! Moet ek nog langer bodder?"

 Innie kring vannie spotters

 Ska'wag Krools hyl oor skaap wat verstrooi is
 en oor sononner oordeelsdagrooi Js.
 Hy, die kenner van smarte,
 weet die dronkverdriet is swartste
 assie ooie kom kringmaak, soes om dooies.


(1) Kain: Gehuggie in 'n diep kloof aan die einde van die aarde. Die plaaslike voorvaders het Kain vernoem omdat hy sy swerftog glo hier moes staak.
COPYRIGHT 2005 Literator Society of South Africa
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2005, Gale Group. All rights reserved. Gale Group is a Thomson Corporation Company.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Gedigte/Poems
Author:Dekker, Leendert
Publication:Literator
Article Type:Poem
Date:Nov 1, 2005
Words:196
Previous Article:Photography--the orphan of visual arts?
Next Article:Dieremaniere.


Related Articles
Waardepeilings van die digkuns van C.M. van den Heever. (Research Articles).
Reis, landskap en die verkenning van werelde.
Nog 'n omdigting van Bybelse onthougoed.
Ras, identiteit en ontluisterende kommentaar.
Digterlike transponering van 'n andersoortige denkwereld.
Flardes waarneming en die besef van 'n onontkombare toekoms.
Plaaslike kennis is vintage Marais: sosiaalpolities betrokke en omgewingsrelevant.
'n Vermenging van die Khoi-San en die Ooste.
Die Afrikaanse poesie sedert die 1980's ondenkbaar sonder Hambidge.
The poet in transit: travel poetry and liminality in Joan Hambidge's Lykdigte and Ruggespraak/ Die digter in transito: reisverse en liminaliteit in...

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |