Printer Friendly

Die twee gesigte van Ravensmead.

De Vries, Anastasia. 2010. Bale melk en twie sykers. Pretoria: 1 Protea Boekhuis. 104 p. Prys: R120,00. ISBN: 978-1-86919-345-4.

In hierdie teks versamel Anastasia de Vries, rubriekskrywer en boekredakteur by Rapport 'n dertigtal kort sketse oor Ravensmead, die woonbuurt naby Kaapstad en oor sy mense se doen en late. Reeds in die openingsverhaal word Ravensmead as ruimte geteken en word daar gewys op die "twee werelde" wat hier byeenkom Aan die een kant is daar diegene wat 'n bestaan probeer voer, terwyl daar aan die ander kant diegene is war "met ons boekgelerenteit" (p. 9) probeer om 'n beter lewe vir hulle en hul kinders te vestig. Uit hierdie openingsverhaal leer die leser ook dat niks werklik 'n geheim in Ravensmead is nie, want "jy kan dink jy kan goete onder die komberse aanvang--jou tone steek uit" (p. 10). Dikwels word 'n skinderstorie of 'n gedeelte van 'n storie wat vertel word, as die vertrekpunt vir 'n verhaal gebruik. 'n Misverstand, die kern van enige komiese verhaal, word ook dikwels aangewend om 'n bepaalde greep uit die lewe van 'n karakter te belig.

Dit is teen hierdie agtergrond wat De Vries haar verhale situeer. Dit word deemisvolle portrette van haar ouers, van interessante figure uit die omgewing en die alledaagse belewenisse van die inwoners. Deurgaans maak sy ook in die boek gebruik van 'n Kaapse idioom en dit word veral in die dialoog weerspieel, sonder om leesversperrend te wees. Die teks is vol humor te midde van al die hartseer en ellende wat dikwels tekste oor sulke sosio-ekonomiese realiteite kenmerk. Soos die titel van die versameling suggereer, is soet tee met baie melk 'n vertroosting in nood en die oorgrote meerderheid van die verhale dra hierdie boodskap oor. Dit vertel van swaarkry en ellende, of van iemand wat moes weggaan omdat sy swanger geraak het, maar met die terugkeer word sy vergewe, tee aangebied en word so weer deel van die gemeenskap. Die verhale in hierdie bundel dien ook as vertroosting. Die leser kan hom inlewe in die verhaal van die oempie-mettie-rympies en sy leertassie (p. 21), of van juffrou Bettie wat lank weg was om haar tande te laat trek, maar dan met 'n babatjie in 'n vrugteboks terugkom, of die storie van die huis in Nr. 11 Sonop (p. 64) wat leeg staan omdat dit 'n huis van trane is.

Die kultuurverskille in die tekste lei ook tot interessante situasies. So raak Lola Jansen (geb. Titus) verlief op 'n man uit Nederland en haar mense is baie trots dat sy met 'n "regte, propperse witte man van oorkant die waters" (p. 56) deurmekaar is. Haar ma visualiseer alreeds die "string blonde kleinkinners", maar dan slaan die Hollander se verkramptheid deur en kla hy oor Lola se bloedrooi naels.

De Vries se verhale getuig van fyn waarneming en optekening in 'n eiesoortige idioom. Dit is verhale van iemand wat bekend is met die mense, die taal en die gebruike van die gemeenskap en wat dit dan in haar verhale inweef. Hier en daar het ek probleme gehad met die slot van die verhale, want vanwee die anekdotiese aard van die verhale moet dit tot 'n Iogiese slotsom kom en dan slaag dit nie deurentyd nie. De Vries se bundel is 'n eenheidsbundel wat rondom een bepaalde plek en etlike karakters sentreer wat in meer as een verhaal voorkomo Ek sien uit na die roman wat sy oor die mense van Ravensmead gaan skryf--die tweegesigplek wat "wydsbeen oor twee werelde staan" (p. 9).

Resensent: M. Crous

Departement Tale & Literatuur, Nelson Mandela Metropolitan Universiteit
COPYRIGHT 2010 Literator Society of South Africa
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Crous, M.
Publication:Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies
Article Type:Book review
Date:Aug 1, 2010
Words:594
Previous Article:In die flikkering van die kampvuur-Laeveldse vertellings oor menswees.
Next Article:Section for creative writing/Rubriek vir skeppende werk.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters