Printer Friendly

Die denke- en leefwereld van die Antieke keurig vertaal.

Henderson, W.J. 2004. Op Griekse lier. Pretoria: Protea Boekhuis. 268 p. Prys: R149,95. ISBN 1-86919-007-6.

Resensent: J.H. Barkhuizen (Dept. Antieke Tale, Universiteit van Pretoria)

Die werk Op Griekse lier het as tema die Griekse liriese digkuns in teenstelling met die ander kortpoesie van die antieke Grieke, die elegiese en jambiese digkuns. Die algemene opset van die werk is 'n vertaling van gedigte of fragmente wat verteenwoordigend is van die antieke Griekse liriese digters. Die vertalings word telkens voorafgegaan deur 'n kort inleiding oor die digter en sy werk, en gevolg deur 'n bespreking van die betrokke gedig of fragment. Negentien digters word met name behandel asook twee anonieme fragmente.

Die werk in sy geheel word ingelei deur 'n deeglike verantwoording van die belangrikste aspekte rondom die Griekse liriek: die oorsprong en ontwikkeling daarvan, die begrip liriek, die aard van die oorgelewerde tekste, die historiese en sosiale milieu, die bronne, die vorm (wat insluit: versmaat, strofiese bou en lengte), die voordrag van die liriese gedig (wat weer insluit: liriek en musiek, en sang--solosang en koorsang), en ten slotte die musiekinstrumente (lier, pyp- en slaginstrumente).

Die werk bevat ook 'n uitvoerige glossarium, 'n indrukwekkende bibliografie van moderne studies, en ten slotte nuttige bykomende informasie in die vorm van eindnotas by die inhoud van die werk.

Die bedoeling van die skrywer is 'n breere leserskring as net die vakspesialis. In hierdie opsig slaag die boek inderdaad daarin om deur 'n keurige vertaling en duidelike toeligting 'n leserskring te bereik wat geen kennis van Grieks hoef te he nie, en wat in die liriese genre belangstel. Digters en digkunsliefhebbers, maar selfs prosaliefhebbers, en elkeen wat in die denk- en leefwereld van die Antieke belangstel, sal die vertalings en toeligtings leersaam en interessant vind. Immers, die werk word aanbeveel vir elkeen wat letterkunde in die ware sin van die word met erns en liefde bejeen, want dit is so dat "die inherente literere waarde van die Griekse liriek op sigself aandag verdien", soos die skrywer dit self in sy voorwoord stel.

In hierdie werk het Henderson daarin geslaag om met grondige wetenskaplikheid en 'n deeglike kennis van die Griekse liriese genre, hierdie uiters belangrike aspek van die antieke Griekse literatuur aan vak- en genrespesialiste, asook die skrywer se teikengehoor, bloot te le. Die inleidende toeligting is van besondere hulp vir die sinvolle en begripvolle genieting van die vertaalde gedigte, terwyl die inleiding oor elke digter en die toeligting oor die gedigte (saam met die eindnotas) getuig van grondige navorsing, nugter beoordeling van sy moderne bronne en 'n skerp insig in die aard en problematiek van sy antieke stof, die gedigte of fragmente. Nerens is daar klakkelose navolging van teoriee in probleemgevalle nie. Teoriee word duidelik uiteengesit en wetenskaplik beoordeel, en selfs in sekere gevalle onopgelos gelaat eerder as om summier te kies vir 'n bepaalde interpretasie bloot vir die onthalwe van 'n keuse. Die vertalings self getuig van korrektheid wat die antieke (en uiters moeilike) Grieks betref, en eweneens van keurige en goed verstaanbare Afrikaans. Die vertaling moet veral as geslaagd beskou word omdat die skrywer sover dit moontlik was, by die Griekse versreel(s) gehou het--inderdaad geen maklike taak nie. So 'n poging het al dikwels skipbreuk gely en moeilik leesbare vertalings in die lewe geroep. Die bibliografie is indrukwekkend, en dui, soos hierbo aangedui is, op die skrywer se grondige kennis van sy vak. Ekself beskou Henderson nie net as die kundige op die antieke Griekse liriek nie, maar ook as een van die leidende internasionale figure in hierdie opsig. Hierdie werk is myns insiens dan ook een van die verdienstelikste wat nog in Afrikaans oor die antieke Griekse literatuur verskyn het. Die werk verdien inderdaad meer akademiese erkenning as net woorde van lof en waardering.
COPYRIGHT 2004 Literator Society of South Africa
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2004, Gale Group. All rights reserved. Gale Group is a Thomson Corporation Company.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Op Griekse lier
Author:Barkhuizen, J.H.
Publication:Literator
Article Type:Book Review
Date:Aug 1, 2004
Words:626
Previous Article:Theorising landscape and identity in the new South Africa.
Next Article:Gepaste styl laat 'n teks kommunikeer.
Topics:


Related Articles
Eleanor Baker se laaste roman.
Nog 'n omdigting van Bybelse onthougoed.
Gefnuikte verwagtings.
Die digter as kartograaf.
Digterlike transponering van 'n andersoortige denkwereld.
'n Speurtog met baie ompaaie, maar sonder 'n werklike konklusie.
Die weerstandigheid van taal geillustreer.
Toeganklike lirieke met 'n digterlike aanslag.
Bliksemlose woorde.
Komrij se poetiese reikwydte vertaal?

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters