Printer Friendly

Dewi Sant yn codi atgofion [...]; LLYTHYRAU.

Dewi Sant yn codi atgofion MAE darllen llythyrau diddorol Hywel Wyn Edwards a Wendy Lloyd Jones yn dwyn llawer o atgofion hapus ac yn fy ysgogi innau i ychwanegu pwt.

Yn athrawes ifanc yn Ysgol Gymraeg Yr Wyddgrug (1951 - 1964) - a leolwyd yn Ysgoldy Capel Bethesda - cofiaf dderbyn hogyn bach tua 5 mlwydd oed i'm dosbarth o'r enw Daniel Protheroe, a oedd yn wyr i'r cerddor adnabyddus. Credaf mai oddi wrth ei fam y cefais y llyfr 'Pymtheg o Ganeuon i Blant', a fu yn storfa o ganeuon a ddefnyddiais am flynyddoedd. Rhaid imi fynd i chwilio'r cypyrddau yma am y copi!

Gyda chofion at y ddau - Wendy yn ddisgybl ddawnus ac annwyl a Hywel wedi gwneud cyfraniad arbennig iawn yn ystod ei dymor yn Ysgol Glanrafon - fel y gelwir heddiw - ac hefyd i'w filltir sgwar ac i'r Eisteddfod.

I ateb cwestiwn Bethan Wyn Jones, cofiaf wneud cardiau mawr i'r plant godi yn eu tro i sillafu enw Dewi Sant, ond ni ddaw yr ail bennill yn ol i'm cof.

D sydd am Dewi, ein Sant ydyw ef.

E am ei enw ar ambell i dref W am ei waith sydd yn aros o hyd I sydd am Iesu, Gwaredwr y byd.

Mary Roberts, Treuddyn

COPYRIGHT 2016 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2016 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Date:Apr 6, 2016
Words:205
Previous Article:Cleddyf coll Tomen y Mur [...]; LLYTHYRAU.
Next Article:Hwb amserol i'r Hen Gapel [...]; LLYTHYRAU.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters