Printer Friendly

Dewcs, Didier gSm bSl-droed 'ma ddim yn ddrwg i gyd wedi'r cwbl chwaith.

Byline: bethan GWANAS

DWI wedi ei gwneud hi'n berffaith amlwg droeon nad ydw i'n ffan o bl-droed. Mi fues i, pan ro'n i'n yr ysgol gynradd, yn y cyfnod pan fyddai'r plant i gyd yn casglu a chyfnewid cardiau o wynebau pl-droedwyr fel Ray Clemence, Steve Heighway ac Emlyn Hughes (Lerpwl oedd y tm i'w gefnogi yn Ysgol y Brithdir ar y pryd). Dwi'm yn hollol siwr o ble fydden ni'n cael y cardiau, cofiwch, pecynnau Cornfflcs o bosib; dyna fydden ni'n ei gael i frecwast a swper y dyddiau hynny.

Beth bynnag, mi dyfais i fyny a gweld bod gm y bl hirgron yn un llawer mwy difyr. Mi fues i'n gwylio sawl gm bl-droed, cofiwch, yn bennaf am fod gen i gariadon oedd yn chwarae yn y gemau hynny a dyletswydd y ferch oedd sefyll ar y llinell ynghanol y merched eraill yn gwneud y synau disgwyladwy. Dim byd ond canmoliaeth i'r cariad, wrth gwrs.

Ond dwi'n cofio un achlysur pan fethais i rwystro fy hun rhag awgrymu efallai y dylai fod wedi pasio'r bl yn hytrach na bod yn hunanol a cheisio sgorio ei hun. Roedd unrhyw ffwl yn gallu gweld y byddai hi wedi bod yn gl hawdd onibai. Didier Drogba Ond dydi cariadon ddim i fod i feirniadu, yn sicr nid ar gae pl-droed. Mae o'n waeth na beirniadu dyn am ei allu i yrru car. Do, mi bechais. Ac efallai bod a wnelo hynny rhywbeth fy niffyg amynedd efo'r gm. Hynny, a'r ffaith bod cymaint o'r chwaraewyr yn actio eu bod wedi eu hanafu mewn tacl. A'r ffaith eu bod yn cael cyflogau mor wirion, a bod y teledu a'r wasg yn llawn o bl-droed dragwyddol, ar draul chwaraeon eraill.

Dwi hefyd wedi treulio llawer gormod o amser yng nghwmni dynion sy'n gwneud dim byd ond trafod y gm, ac yn clywed yr un hen sylwadau drosodd a throsodd, fel tiwn gron. Dydyn nhw'm yn sylweddoli eu bod nhw'n deud yr un pethau ym mhob gm, nacdyn? Y cwbl sydd ei angen ydi newid yr enwau.

Ta waeth, ges i wahoddiad i fynd i ddathlu pen-blwydd hen gyfaill coleg ddydd Sadwrn, sef diwrnod Y Gm Fawr rhwng Lerpwl a Chelsea yn Wembley. Byddai'r hogia'n gwylio'r gm ond roedd croeso i mi a gwraig un ohonyn nhw ymuno nhw. Hmm ... pl-droed. Mi wnes i bendroni, rhaid cyfadde. Ond fe fyddai'n brofiad, ac roedd gen i Lleucu yn gwmni a do'n i'm wedi ei gweld hi ers sbel, felly iawn, cytunais.

Ond ro'n i angen bod yn y Fedwen Lyfrau yn y Bala yn gynta, a fanno fues i, yn gwrando ar bobl amrywiol yn siarad yn ddifyr a ffraeth am lyfrau - a bob dim dan haul a deud y gwir. Ew, mi wnes i fwynhau.

Felly erbyn i Lleucu a minnau gyrraedd y Black Boy yng Nghaernarfon, roedd y gm wedi hen ddechrau. Funudau wedi i ni gyrraedd, mi sgoriodd Chelsea. Rwan, ychydig iawn o gefnogwyr Chelsea sydd 'na yng Nghaernarfon. Lerpwl ydi'r tm (ac Everton am wn i) ers cenedlaethau. Fel'na maen nhw ynde, y mab yn tueddu i gael ei gyflyrru gan ei dad, a hwnnw gan ei dad yntau ac yn y blaen. Felly doedd gl Chelsea ddim yn boblogaidd yn y Black Boy. Roedd un o'n criw ni yn gefnogwr Chelsea fel mae'n digwydd, ond mae o'n foi digon call i gadw'n dawel.

Roedden ni'n cael ein cyhuddo o ddod lwc ddrwg, felly aethon ni allan i'r haul am sbel i gael sgwrs gall am bethau mwy difyr na phl-droed. Ond mi oerodd felly yn l ni. Ac mi sgoriodd Chelsea eto. O dar. Mi wnaethon ni aros am sbel beth bynnag, a rhwng ambell funud o wylio dynion yn rhedeg ar l pl, gwylio'r wynebau yn y dafarn fues i, yn rhyfeddu at eu hymddygiad. Roedd o'n ddigri, ac yn addysg. Maen nhw'n rhoi eu hunain drwy ffasiwn wewyr, bechod. Zzzz ... aethon ni i'r tye bach - a chlywed bloedd. Wrth gwrs, roedd Lerpwl wedi sgorio. Pan aethon ni'n l, ynganodd gwer Lleucu ddeuair oedd yn ei gwneud hi'n amlwg tu hwnt nad oedd croeso i ni, ein bod ni'n 'jinx.' Mae pl-droed yn gallu cael effaith anffodus iawn ar y dynion clenia.

Wel, Chelsea aeth hi wrth gwrs, a dyna ni. Wedi cryn gwyno a sgyrnygu dannedd, roedd bron pawb yn 'normal' eto ymhen rhyw ddeg neu ugain munud (a'r cefnogwr Chelsea jest yn gwenu'n dawel). Bron pawb ddeudis i. Roedd un o'r criw yn edrych fel tase'r byd ar ben ac yn gwrthod siarad, a fel'na fuodd o am awr a mwy - fel plentyn bach wedi cael row. A phan geisiodd rhywun ddeud 'Dim ond gm ydi hi ...' Wel! Nid y fi nath, gyda llaw.

Ond mae'n rhaid cyfadde i mi eitha mwynhau'r profiad o fod ynghanol yr holl testosterone. A do'n i rioed wedi gweld Didier Drogba o'r blaen - clywed yr enw, do, ddigon, ond gan mod i'n osgoi pl-droed ar y teledu, doedd gen i'm clem sut oedd o'n edrych. Wel... dyna ddyn hardd. Actor a phsar, yndi, ond tydyn nhw i gyd? Roedd fy ngheg fel un pysgodyn. A dechreuais ddeall pam fod rhai yn ei galw yn 'The Beautiful Game.' Dydi'r pl-droed 'ma ddim yn ddrwg i gyd wedi'r cwbl.

CAPTION(S):

Didier Drogba
COPYRIGHT 2012 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2012 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:May 9, 2012
Words:879
Previous Article:Mynyddoedd gwyllt Moroco; BYD NATUR.
Next Article:Voters saw Labour as 'comfort blanket' AM: Plaid need image change.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters