Printer Friendly

Dermoscopic features of acral melanocytic nevi/Akral melanositik nevuslerin dermoskopik ozellikleri.

Summary

Background and Design: Compared to nevi in other regions, acral melanocytic nevi have special dermoscopic features due to their anatomical localizations. It may be difficult to distinguish the melanocytic nevi in these regions from early acral melanoma. For this reason, it is important to know the dermoscopic patterns of acral melanocytic nevi. Our aim was to evaluate the dermoscopic patterns and distribution features of acral melanocytic nevi.

Material and Method: One hundred ninety-six acquired acral melanocytic nevi of 131 patients were evaluated retrospectively in this study. The demographic features such as age and sex, localization and pattern of nevi were recorded.

Results: Of the 131 patients, 77 (58.7%) were female and 54 (41.3%) were male. Of all nevi, 92 (46.9%) were present on the palms, 104 (53.1%) were present on the soles. The localizations of acral nevi were as follows: inner arch (20%), finger (18.4%), hypothenar (12.8%), middle region (12.8%), thenar (11.7%), outer arch (10.2%), metatarsal region (8.7%) and heel (5.6%). The most common dermoscopic pattern was parallel furrow pattern (40.8%). The other patterns seen were homogeneous (15.8%), latticelike (11.7%), fibrillar (9.7%), globular (9.7%), reticular (5.6%), nontypical (3.6%), the pattern suggestive of malignancy (2.0%) and transition pattern (1%). Parallel furrow pattern, fibrillar and homogenous patterns were significantly more frequent on fingers, inner arch and outer arch, given in decreasing order (p<0.01, p<0.01, p=0.02, respectively). The four lesions suggestive of malignancy (2.0%) were excised and diagnosed as compound nevus, dermal nevus, dysplastic nevus and malignant melanoma.

Conclusion: The three most frequently observed patterns were parallel furrow, homogenous and latticelike patterns, in decreasing order.

The nevi were most frequently located on the inner arch. Parallel furrow pattern was mostly located on the fingers, fibrillar pattern and

homogenous pattern were mostly seen on the outer and inner arches, in decreasing order of frequency. (Turkderm 2011; 45: 193-7)

Key Words: Dermoscopy, acral, nevus, pattern

Ozet

Amac: Akral melanositik nevusler anatomik yerlesimlerinden dolayi diger bolgelerdeki nevuslere gore degisik dermoskopik ozellikler gostermektedir. Bu bolgelerde yerlesmis melanositik nevuslerin, erken donem akral melanomdan ayirt edilmesi zor olabilir. Bu yuzden benin akral melanositik nevuslerin dermoskopik paternlerinin bilinmesi onemlidir. Bu calismanin amaci, akral melanositik nevuslerin dermoskopik paternleri ve dagilim ozelliklerini incelemektir.

Gerec ve Yontem: Bu calismada, 131 hastaya ait 196 akkiz akral melanositik nevus geriye yonelik olarak degerlendirildi. Hastalarin yas ve cinsiyet gibi demografik ozellikleri ile nevuslerin lokalizasyonlari ve patern ozellikleri kaydedildi.

Bulgular: Calismaya alinan 131 hastanin 77'si kadin (%58,7), 54'u (%41,3) erkekti. Nevuslerin 92'si (%46,9) avuc icinde, 104'u (%53,1) ayak tabaninda bulunuyordu. Akral nevuslerin lokalizasyonlari sirasiyla ic arkus (%20), parmak (%18,4), hipotenar (%12,8), orta bolge (%12,8), tenar (%11,7), dis arkus (%10,2), metatars (%8,7) ve topuk (%5,6) idi. En sik gorulen patern paralel oluk paterni idi (%40,8). Gorulen diger dermoskopik paternler sirasiyla homojen (%15,8), kafes benzeri (%11,7), fibriler (%9,7), globuler (%9,7), retikuler (%5,6), tipik olmayan (%3,6), malinite suphesi olan (%2,0) ve gecis paterni (%1) idi. Paralel oluk paterni, fibriler patern ve homojen patern sirasiyla en sik parmaklarda, dis arkusta ve icarkusta goruldu (sirasiyla p<0,01, p<0,01, p=0,02). MaIinite suphesi olan dort lezyon (%2,0) eksize edildi ve dermal nevus, displastik nevus, kompound nevus ve malin melanom olarak tani aldi.

Sonuc: En sik gorulen uc patern sirasiyla paralel oluk, homojen ve kafes benzeri patern idi. Nevusler en sik ayak ic arkusunda yerlesim gosteriyordu. Paralel oluk paterni en sik parmaklarda, fibriler patern ve homojen patern ise sirasiyla en sik dis arkusta ve ic arkusta gorulmustur. (Turkderm 2011; 45: 193-7)

Anahtar Kelimeler: Dermoskopi, akral, nevus, patern

Giris

Dermoskopi, pigmente deri lezyonlarinin in vivo goruntulenmesini saglayan invaziv olmayan bir yontemdir. Yuz, tirnak, mukoza ve akral bolge gibi ozel lokalizasyonlarda yerlesmis pigmente lezyonlann tanimlayici dermoskopik ozellikleri govdede yerlesenlere gore farklilik gostermektedir. (1) Akral bolgelerde (palmoplantar bolgede), birbirine paralel dizilim gosteren sirt ve oluklarin olusturdugu deri yuzey cizgilenmeleri nedeniyle, bu anatomik bolgede yerlesmis pigmente lezyonlar diger deri alanlarindan farkli olarak, karakteristik paralel patern gosterirler. (2-3) Bu paternle-rin bilinmesi akral nevusler ile akral yerlesmis melanomun ayirt edilebilmesi icin onemlidir. Bu calismanin amaci, akral melanositik nevuslerin dermoskopik paternleri ve dagilim ozelliklerini incelemektir. Akral bolgelerdeki nevuslerin dermoskopik ozelliklerinin incelendigi, ulkemizde yapilmis ve yurtdisinda yayinlanmis olan en genis seriyi iceren calisma Ozde-mir ve ark.nin calismasidir. (4) Bizim calismamiz ise ulkemizde ayni konunun arastirildigi 2. genis sayida olgu iceren calismadir.

Gerec ve Yontem

Calismamizda Ocak 2000- Mart 2011 tarihleri arasinda dijital dermoskopik goruntuleme sisteminde (Molemax; Derma Instruments LP Vienna, Austria) kayitli avuc ici, ayak tabani ve parmaklarin volar kisimlarina yerlesmis, 131 hastaya ait 196 akkiz melanositik nevusun 30 kat buyutulmus dermoskopik goruntuleri geriye yonelik olarak degerlendirildi. Dorsal bolge ve subungual bolgede yerlesim gosterenler ile konje-nital nevusler calismaya dahil edilmedi. Hastalarin yasi, cinsiyeti ve nevuslerin anatomik lokalizasyonlari kaydedildi. Lezyon lokalizasyonlari elde tenar, hipotenar, orta bolge ve parmaklar; ayakta ise yine orta bolge, parmaklar, ic arkus, dis arkus, metatars ve topuk olmak uzere bolgelere ayrilarak incelendi.

Calismamizda supheli ozellikler gosteren lezyonlar ile 7 mm'den buyuk lezyonlar buyukluklerine bakilmadan eksize edildi. Tipik olmayan patern gosterenler ise 6 ay araliklarla takibe alindi.

Istatistiksel Analiz

Elde edilen veriler SPSS 17,0 programi kullanilarak degerlendirildi. Sonuclar yuzdelik olarak analiz edildi. Patern ozellikleri ile lokalizasyon arasindaki iliskiyi gostermek icin Chi-square testi kullanildi, istatistiksel olarak 0.05'in altindaki p degerleri anlamli olarak degerlendirildi.

Nevus Paternlerinin Degerlendirilmesi

Nevus paternleri paralel oluk, globuler, retikuler, fibriler, homojen, kafes, gecis, tipik olmayan ve supheli olarak su ana kadar tanimlanmis olan 8 paterne gore siniflandirilmistir. (4) Buna gore 1) Paralel oluk paterni, deri cizgilerinin paralel sulkuslarina yerlesmis pigmentasyonu gosterir. Globuler ve cift sirali subtipleri olabilir. 2) Kafes benzeri patern, pigment cizgilerinin deri cizgilerine paralel ve onu dik kesmesiyle olusan kafes benzeri yapidir. 3) Fibriler patern, pigment cizgilerinin deri cizgilerini diagonal olarak caprazlamasina olusan yapidir. 4) Globuler patern, kahverengi globullerin duzenli olarak dagilim gosterdigi yapidir. S) Homojen patern, lezyonun diger belirleyici bir ozelligi olmadan, yapisiz diffuz acik kahverengi veya mavi pig-mentasyon gostermesidir. 6) Retikuler patern, kahverengi-siyah pigment agi seklinde gorulur. 7) Tipik olmayan patern, diger gruplar icinde sinifla-namayan ve melanomu dusundurecek multikomponent paterni olmayan tiptir. 8) Gecis (transition) paterni, lezyonun bir bolgesindeki kahverengi-siyah pigment agin diger tarafinda paralel oluk veya kafes benzeri patern ile devam etmesi halinde gorulur. Parmaklarin volar ve dorsal kisimlarini kaplayacak sekilde lateral yuzlerine yerlesmis olan nevuslerde gorulur. Akral melanom suphesi gosteren durumlar ise sunlardir: 1) Paralel sirt paterni, pigmentasyonun deri cizgilerindeki sirtlarda yerlesim gostermesidir. 2) Testere disli patern, kenarlarda keskin sonlanma ve dis tarzinda uzantilar bulunan yapidir. 3) Kenarlarda keskin sonlanma olmasi. 4) irreguler diffuz pigmentasyon. 5) Periferde irreguler nokta ve globuller. 6) Birden fazla renk. 7) Atipik uzantilar. 8) Mavi-beyaz tul. 9) Regresyon alanlari. 10) Psodopodlar (1-3). Bu yapilarin beraber gorulebildigi multikomponent patern olarak tanimlanan patern de malinite ile iliskilidir. (5,6)

Bulgular

Calismaya alinan 131 hastanin 77'si kadin (%58,7), 54'u (%41,3) erkekti. Hastalarin yas ortalamasi 31,4 [+ or -] 12, yas araligi 3-65 yil idi. Nevuslerin 92'si (%46,9) avuc icinde, 104'u (%53,1) ayak tabaninda bulunuyordu. Yerlesim yerleri Tablo 1 'de gosterilmistir. Hastalarin cogunlugunda akral bolgede bulunan nevus sayisi 1 iken (92, %70,2), 23 hastada 2 nevus (%17,5), 8 hastada 3 nevus (%6,1), 5 hastada 4 nevus (%3,8), 1 hastada 6 nevus (%0,7), 2 hastada 10 nevus (%1,5) vardi.

Calismamizda en sik paralel oluk paterni saptanmistir (80, %40,8) (Resim 1A). Bunlarin 12'sine globuller, 6'sina noktalar eslik ediyordu. 2'sinde homojen pigmentasyon, 4'unde ince retikuler zemin, 6'sinda uzantilar (streak) (Resim 1B) goruldu. On lezyonda paralel oluk paterni cift sirali ozellik gosteriyordu. Cift sirali paralel oluk paterni olan lez-yonlardan birinde santral mavi-gri renk degisikligi mevcuttu (Resim 1C). Homojen patern 31 lezyonda (%15,8) (Resim ID), kafes benzeri patern 23 lezyonda (%11,7) (Resim 1E) saptandi. Kafes benzeri patern gorulenlerin 5'ine globuller eslik ediyordu (Resim 1F). Fibriler patern (Resim 1G) ve globuler patern (Resim 1H) 19'ar lezyonda (her ikisi %9.7) saptandi. Globuler patern gosterenlerin 6'sinda, Ozdemir ve ark. nin (4) 'globulostreak' benzeri patern olarak tanimladiklari uzantilar (streak) mevcuttu (Resim 11). Retikuler patern 11 lezyonda (%5,6) goruldu (Resim 1J). 3'une globuller eslik ediyordu. 2 lezyonda (%1) gecis paterni (Resim 1K), 7 lezyonda (%3,6) tipik olmayan patern (Resim 1L) goruldu. Malinite suphesi gosteren 4 lezyon (%2,0) eksize edilerek histopatolojik olarak degerlendirildi. Bunlardan paralel sirt paterni gosteren birinci lezyon histopatolojik olarak malin melanom ile uyumlu bulunmustu (Resim 2A). ikinci supheli lezyonda oluk ve sirtlari dolduran siyah irreguler leke/pig-mentasyon (blotch) ve pigment ag yapisinda kalinlasma mevcuttu (Resim 2B), fakat histopatolojik olarak kompound nevus tanisi almisti. Ucuncu supheli lezyonda siyah irreguler leke/pigmentasyon ve irreguler nokta ve glo-buller mevcuttu (Resim 2C). Histopatolojisi dermal nevus olarak rapor edilmisti. Dorduncu supheli lezyonda santral hiperpigmentasyon, irreguler noktalar ve globuller ve pigment ag yapisinda kalinlasma saptandi (Resim 2D). Histopatolojik olarak displastik nevus tanisi konmustu. Lokalizasyon ile patern arasindaki iliskiye bakacak olursak, en cok parmaklarda olmak uzere cogu lokalizasyonda paralel oluk paterni yuksek oranda gorulmustur (p<0,01). Fibriler patern en sik dis arkusta, homojen patern en sik ic arkusta gorulmustur (sirasiyla p<0,01, p=0,02) Kombine patern ise en sik ic arkusta tesbit edilmistir (p<0,01). Globuler, retikuler, tipik olmayan ve kafes benzen paternler ile lokalizasyon arasinda anlamli bir iliski gorulmemistir (p>0,05) (Sekil 1).

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

[GRAPHIC 1 OMITTED]

Tartisma

Bu calismada 131 hastada gozlenen 196 akral nevus incelenerek dermoskopik olarak paralel oluk, globuler, retikuler, fibriler, homojen, kafes benzeri, tipik olmayan, kombine patern ve malinite suphesi olanlar olmak uzere 9 tipte siniflandirilmistir. Akral benin melanositik lezyonlann major dermoskopik paternleri paralel oluk, kafes benzeri ve fibriler paterndir. Sonra Malvehy ve Puig tarafindan homojen, globuler ve retikuler patern tanimlari eklenmistir.7 Daha sonra Altamura ve ark. gecis paternini, Ozde-mir ve ark. ise 'globulostreak' benzeri paterni tanimlamislardir. (4)

Calismamizda en sik paralel oluk paterni (%40,8) gorulmus olup bunu sirasiyla homojen (%15,8), kafes benzeri (%11,7), fibriler ve globuler (her ikisi de %9,7), retikuler (%5,6), tipik olmayan (%3,6), supheli (%2,0) ve gecis paterni (%1) izlenmistir. Supheli gorulen lezyonlardan Tinde paralel sirt paterni tespit edilmistir. Calismamizda en sik gorulen kombine patern, paralel oluk ve globullerin beraber goruldugu paterndir. Literaturde akral nevuslerin patern analizinin yapildigi benzer calismalarda da en sik rastlanilan patern paralel oluk paternidir. (4,5,7,8) Bu konuda yapilmis en genis seri Altamura ve ark. nin yapmis olduklari 723 lezyonun incelendigi calismadir. (5) Buna gore %42,1 paralel oluk, %14,9 kafes benzeri patern, % 13,7 tipik olmayan patern, %10,8 fibriler, %9,3 homojen, %5,4 globuler ve %2,1 retikuler patern tespit etmislerdir. Bu sonuclar calismamizin sonuclari ile genel olarak benzerlik gostermektedir. Ulkemizde yapilan Ozdemir ve ark.nin calismasina gore en sik gorulen uc patern ve yuzdeleri sirasiyla paralel oluk %58,5, fibriler %12,2, kafes benzeri ve homojen patern esit sekilde %6,4 olarak tesbit edilmistir. (4) Bizim calismamizda en sik gorulen uc patern ise paralel oluk, homojen ve kafes benzeri paternlerdir. Ozdemir ve ark. kendi tanimladiklari 'globulostreak' benzeri paterni %5,3 oraninda saptamislar, bizim calismamizda ise bu patern %3 oraninda gorulmustur. Retikuler, globuler, tipik olmayan ve malinite suphesi gorulen paternler Ozdemir ve ark.nin calismasinda sirasiyla %4,3, %2,1, %3,2 ve %1,6 iken bizim calismamizda %5,6, %9,7, %3,6 ve %2 oraninda bulunmustur. Homojen patern beyaz irkta, Japonlara gore daha fazla gorulmektedir. (6) Bizim calismamizda homojen patern gorulme orani (%15,8) diger yayinlara gore yuksek bulunmustur. Tablo 2'de calismamizda saptanan paternler ile literaturde mevcut olan calismalarin sonuclari karsi lastirilmistir. (4,5,7,8)

Olgularimizin cogunlugunda akral bolgede yerlesmis bir nevus bulunurken, en fazla akral nevuse sahip (10 lezyon) 2 hasta mevcuttu. Rokuhara ve ark. akral olmayan bolgelerdeki nevus sayisinin bu bolgelerdeki melanom ile iliskisi oldugunu belirtmislerdir. Ancak palmoplantar bolge ve tirnaktaki nevus sayisi ile akral melanom riski arasinda bir iliski olmadigini gostermislerdir. (9) Bizim calismamizda da melanom teshis edilen hastada bir adet nevus bulunurken, fazla nevusu olan hastalarin lezyonlari benin ozellikte idi.

Lezyonlarin lokalizasyonlarina gore dagilimlarina bakildiginda en sik ic arkus (%20) ve parmaklarda (%18,4) yerlestikleri gorulmustur. Paralel oluk paterni genel olarak cogu lokalizasyonda yuksek olmakla beraber en sik parmaklarda gorulmekteyken, fibriler patern en sik dis arkusta, homojen patern ise en sik ic arkusta gorulmustur. Miyazaki ve ark., bizim sonuclarimiza benzer sekilde, fibriler paternin, basinca fazla maruz kalan ayak tabaninin periferinde daha sik goruldugunu; kafes benzeri paternin ise ayak arkusunda sik goruldugunu belirtmislerdir. (10) Altamura ve ark., lezyonlari el, ayak ve parmaklarin volar veya lateral yuzleri seklinde anatomik bolgelere ayirarak degerlendirdikleri calismalarinda fibriler, kafes benzeri, tipik olmayan ve homojen paternlerin anlamli olarak en sik ayakta goruldugunu belirtmislerdir. (5)

Uluslararasi dermoskopi birliginin onerilerine gore tipik olmayan patern gosteren akral melanositik lezyonlar ya yakin takibe alinmali ya da eksize edilmelidir. (11) Calismamizda 7 lezyonda tipik olmayan patern gorulmus ve dijital dermoskopi ile takibe alinmistir. Bazi akral melanositik nevuslerin kisa sureli takiplerinde bile paternlerinde degisiklik olabilecegi bilinmektedir. (4,8) Altamura ve ark.'nin akral nevuslerin takibini inceledikleri calismalarinda en sik paralel oluk paterninde degisim izlenmistir. Ancak butun degisimler benin karakterde olup histopatolojik olarak regresyon gorulmemistir. (8) Takiplerinde belirgin dermoskopik degisiklik gorulen lezyonlar ile Saida'nin yayinlamis oldugu kriterlere gore akral bolgelerde yerlesmis 7 mm ve uzerindeki pigmente lezyonlar malinite suphesi nedeniyle patern ozelligine bakilmaksizin eksize edilmelidir. (6,11) Calismamizda 2 adet lezyonun 7 mm uzerinde oldugu tesbit edildi. Bunlardan birisi paralel sirt paterni gosteren ve melanom tanisi alan lezyondu. Digeri ise cift sirali paralel oluk paterni ve santral mavi-gri renk degisikligi gosteren lezyondu. Bu da dermal nevus olarak tani almisti. Buradaki mavi-gri rengin dermal melanofajlara bagli oldugu dusunuldu.

Akral lentiginoz melanom, siyah irkta en sik rastlanan melanom tipidir. Beyaz irkta ise akral melanom tum melanomlarin %4,5 ile %7'sini olusturmaktadir. Japonya'da gorulen melanom olgularinin yarisinda lezyonlann akral bolgelerde goruldugu tesbit edilmistir. (12) Bu lokalizasyon-larin %30'una yakini da plantar bolge yerlesimlidir. (12,13) Akral melanom-da gorulen major patern paralel sirt paternidir. Paralel sirt paterni in situ melanomlarin %94'unde, malin melanomlarin ise %98'inde gorulen ozel bir paterndir. (14) Bizim calismamizda tesbit edilen bir adet paralel sirt paterni el lokalizasyonluydu. Melanoma ozgu olmasina ragmen yakin zamanda gosterilen bazi benin akral lezyonlarda paralel sirt paterni goruldugu unutulmamalidir. Bu benin durumlar parafenilendiamin boyasi ve 5-fluorourasil kullanimina bagli pigmentasyon, Peutz-Jeghers ve Laugier-Hunziker sendromu ile iliskili akral pigmente makuller, akral subkorneal hemoraji ve pigmente verrudur. (13,15)

Calismamizdaki lezyonlarda paralel sirt disinda malinite suphesi gosteren diger bulgular ise siyah irreguler leke, pigment ag yapisinda kalinlasma, irreguler nokta ve globullerin gorulmesiydi. Leke/pigmentasyon (blotch), derindeki yapilarin dermatoskop ile gorulmesini engelleyen koyu kahve, siyah ve/veya gri renkte yapisiz alanlardir. Benin lezyonlarda reguler bolgesel veya diffuz lekeler olurken, malin lezyonlarda irreguler bolgesel veya diffuz olabilir. (16) Bizim calismamizda 2 lezyonda siyah irreguler leke gorulmus ve histopatolojik olarak kompound nevus ve dermal nevus tanisi almistir.

Calismamizda akral nevuslerde en sik tesbit edilen uc patern sirasiyla paralel oluk, homojen ve kafes benzeri paterndir. Paralel oluk paterni en sik parmaklarda, fibriler patern en sik dis arkusta ve homojen patern en sik ic arkusta gorulmustur. Olgularimizin birinde paralel sirt paterni tesbit edilmis ve histopatolojik olarak malin melanom tanisi almistir. Akral melanositik lezyonlann dermoskopik paternlerinin bilinmesi erken donem melanom tanisi icin onemlidir. Bu sekilde benin lezyonlann gereksiz eksizyonlari da onlenmis olacaktir. Diger yerlerdeki nevuslere gore gec fark edilmesinden dolayi tanida gecikmeyi onlemek icin rutin muayenelerde palmoplantar nevus varligi arastirilmali ve dermoskopik degerlendirilmeleri yapilmalidir.

DOI: 10.4274/turkderm.04568

Kaynaklar

(1.) Zalaudek I, Docimo G, Argenziano G: Using dermoscopic criteria and patient-related factors for the management of pigmented melanocytic nevi. Arch Dermatol 2009;145:816-26.

(2.) Akay BN: Dermoscopy of palmoplantar and nail lesions. Turkiye Klinikleri J Int Med Sci 2007;3:64-71.

(3.) Tanaka M: Dermoscopy. J Dermatol 2006;33:513-17.

(4.) Ozdemir F, Kilinc Karaarslan I, Akalin T: Variations in the dermoscopic features of acquired acral melanocytic nevi. Arch Dermatol 2007;143:137884.

(5.) Altamura D, Altobelli E, Micantonio T, Piccolo D, Fargnoli MC, Peris K: Dermoscopic patterns of acral melanocytic nevi and melanomas in a white population in central Italy. Arch Dermatol 2006;142:1123-8.

(6.) Saida T: Malignant melanoma in situ on the sole of the foot: its clinical and histopathologic characteristics. Am J Dermatopathol 1989;11:124-30.

(7.) Malvehy J, Puig S: Dermoscopic patterns of benign volar melanocytic lesions in patients with atypical mole syndrome. Arch Dermatol 2004;140:538-44.

(8.) Altamura D, Zalaudek I, Sera E Argenziano G, Fargnoli MC, Rossiello L, et al: Dermoscopic changes in acral melanocytic nevi during digital follow-up. Arch Dermatol 2007;143:1372-76.

(9.) Rokuhara S, Saida X Oguchi M, Matsumoto K, Murase S, Oguchi S: Number of acquired melanocytic nevi in patients with melanoma and control subjects in Japan: Nevus count is a significant risk factor for nonacral melanoma but not for acral melanoma. J Am Acad Dermatol 2004;50:695-700.

(10.) Miyazaki A, Saida T, Koga H, Oguchi S, Suzuki T, Tsuchida T: Anatomical and histopathological correlates of the dermoscopic patterns seen in melanocytic nevi on the sole: a retrospective study. J Am Acad Dermatol 2005;53:230-6.

(11.) Bowling J, Argenziano G, Azenha A, Bandic J, Bergman R, Blum A, et al: Dermoscopy key points: Reccomendations from the International Dermoscopy Society. Dermatology 2007;214:3-5.

(12.) Ishihara K, Saida T Yamamoto A: Update statistical data for malignant melanoma in Japan. Int J Clin Oncol 2001;6:109-16.

(13.) Saida T, Oguchi S, Miyazaki A: Dermoscopy for acral pigmented skin lesions. Clin Dermatol 2002;20:279-85.

(14.) Saida T Miyazaki A, Oguchi S, Ishihara Y Yamazaki Y Murase S, et al: Significance of dermoscopic patterns in detecting malignant melanoma on acral volar skin: results of a multicenter study in Japan. Arch Dermatol 2004;140:1233-8.

(15.) Tanioka M: Benign acral lesions showing parallel ridge pattern on dermoscopy. J Dermatol 2011;38:414.

(16.) Argenziano G, Soyer HP, Chimenti S, Talamini R, Corona R, Sera E et al: Dermoscopy of pigmented skin lesions: results of a consensus meeting via the Internet. J Am Acad Dermatol 2003;48:679-93.

Filiz Canpolat, Havva Kaya Akis, Bengu Nisa Akay *, Cengizhan Erdem *

Diskapi Yildirim Beyazit Egitim ve Arastirma Hastanesi, 2. Deri ve Zuhrevi Hastaliklar Klinigi, Ankara, Turkiye

* Ankara Universitesi Tip Fakultesi, Deri ve Zuhrevi Hastaliklar Anabilim Dali, Ankara, Turkiye

Address for Correspondence/Yazisma Adresi: Dr. Filiz Canpolat, Diskapi Yildirim Beyazit Egitim ve Arastirma Hastanesi, 2. Deri ve Zuhrevi Hastaliklar Klinigi, Ankara, Turkiye GSM:+90 0 505 566 87 18 E-posta: ffecanpolat@hotmail.com Received/Gelis Tarihi: 19.04.2011 Accepted/Kabul Tarihi: 15.06.2011
Tablo 1. Akral melanositik nevuslerin lokalizasyonlarina
gore dagilimi

              N (%)

El           92 (47)
Ayak          104 (53)
Ic arkus        39 (20)
Parmak:   El     22 (11,2)
      Ayak    14 (7,1)
Hipotenar        25 (12,7)
Orta bolge: El     16 (8,2)
      Ayak     9 (4,5)
Tenar          23 (11,7)
Dis arkus        20 (10,2)
Metatars        17 (8,7)
Topuk          11 (5,6)

Tablo 2. Akral melanositik nevus dermoskopik paternlerinin farkli
calismalardaki dagilimlarinin karsilastirilmasi

              Malvehy J   Altamura D    Ozdemir F
             (2004) (7)   (2006) (4)   (2007) (6)
              (n=165)     (n=723)     (n=188)

Dermoskopik paternler   Sayi (%)    Sayi (%)    Sayi (%)
Paralel oluk       111 (%52,9)   304 (%42,1)   110 (%58,5)
Fibriler          13 (%6,2)   78 (%10,8)   23 (%12,2)
Kafes benzeri       26 (% 12,4)   108 (%14,9)   12 (%6,4)
Homojen          15 (%7,1)    67 (%9,3)    12 (%6,4)
Retikuler         5 (%2,4)    15 (%2,1)    8 (%4,3)
Globuler          11 (5,2)    39 (%5,4)    4 (%2,1)
Tipik olmayan         --     99 (%13,7)    6 (%3,2)
Gecis             --      13 (%1,8)
Malinite suphesi       --      10 (%1,3)    3 (%1,6)

             Altamura D     Bizim
             (2007) (8)   cal?smamiz
              (n=230)     (n=196)

Dermoskopik paternler   Sayi (%)    Sayi (%)
Paralel oluk       112 (%48,7)   80 (%40,8)
Fibriler         25 (%10,8)    19 (%9,7)
Kafes benzeri       35 (%15,2)   23 (%11,7)
Homojen          11 (%4,8)   31 (%15,8)
Retikuler         6 (%2,6)    11 (%5,6)
Globuler          8 (%3,5)    19 (%9,7)
Tipik olmayan       25 (%10,8)    7 (%3,6)
Gecis           8 (%3,5)     2 (%1)
Malinite suphesi       --      4 (%2,0)
COPYRIGHT 2011 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2011 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

 
Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Original Investigation/Orijinal Arastirma
Author:Canpolat, Filiz; Akis, Havva Kaya; Akay, Bengu Nisa; Erdem, Cengizhan
Publication:Archives of the Turkish Dermatology and Venerology
Article Type:Report
Geographic Code:6BENI
Date:Dec 1, 2011
Words:3321
Previous Article:Investigation of the relationship between molluscum pendulum and impairment of carbohydrate metabolism/ Molluskum pendulum ile karbonhidrat...
Next Article:Patch test results in patients with allergic contact dermatitis in the Western black sea region: a five-year retrospective study/ Bati karadeniz...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters