Printer Friendly

Derek yn dangos caraid@iaith.

PAM benderfynaist ti fynd ar Cariad@ Iaith eleni? Ces i fy ngwahodd y llynedd, ond doeddwn i ddim yn gallu mynd oherwydd roedd fy mam yn dathlu ei phen-blwydd yn 80 oed, felly aeth Behnaz fy nghydweithwraig yn fy lle. Dywedodd hi mai Cariad@Iaith oedd un o'r profiadau gorau yn ei bywyd felly meddyliais i, 'pam lai'?" BETH oedd dy uchafbwyntiau di o'r gyfres? Popeth! Ro'n i wrth fy modd yn gwneud y gweithgareddau ac roedd pawb yn gymaint o hwyl. Roedd hi'n wythnos ddi-stop, ond roedd y prysurdeb yn ystod y gwersi yn helpu fi i gofio geiriau a defnyddio'r iaith mewn ffordd ymarferol. Ond fy uchafbwynt mwyaf oedd gweini bwyd yn siop a chaffi Alys ym Machynlleth a rhoi'r iaith ar waith - dw i eisiau gwneud mwy o hwnna yn fy mywyd pob dydd.

PA eiriau newydd wyt ti wedi eu dysgu? Gormod i'w nodi! Ro'n i wrth fy modd a geiriau newydd fel "machlud" - handi iawn ar gyfer cyflwyno'r tywydd wrth gwrs! - ynghyd a geiriau fel "ymgasglu", "swatio" a "bricyll".

WYT ti'n meddwl byddi di'n parhau i ddysgu'r iaith ar ol y profiad cariad@iaith? Mae'r Gymraeg yn iaith wych a phrydferth ac mae'n bwysig ein bod ni'n ei chefnogi hi gymaint ag sy'n bosibl ac annog pobl i'w siarad a'i dysgu. Mae yna gynifer o gyrsiau a dosbarthiadau i oedolion gydag apiau a'r we, does dim esgus erbyn hyn! Hoffwn i fod yn rhugl rhyw ddiwrnod ond mae angen mwy o hyder ac amser i mi ddefnyddio'r iaith yn gyntaf. Dw i'n benderfynol o ddysgu mwy pan af i nol i Gaerdydd.

TRANSL888 it: It's been a long week of lessons and activities through the medium of Welsh but the time has come to crown the cariad@iaith:love4language 2015 champion. The result will be announced on tonight's programme.

cariad@iaith:love4language, S4C, heddiw (today), 9.30pm (English subtitles)

COPYRIGHT 2015 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2015 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Jun 20, 2015
Words:314
Previous Article:Dau yn cofio Rhyfel Corea.
Next Article:RHAID cyfadde 'mod i'[...].

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters