Printer Friendly

Delivery Of Medicinal Products To The Hospital Pharmacy Of The Independent Public Specialist Hospital Of Lung Diseases In Zakopane.

Contract notice: Delivery of medicinal products to the hospital pharmacy of the Independent Public Specialist Hospital of Lung Diseases in Zakopane.

Przedmiotem zamwienia jest sukcesywna dostawa produktw leczniczych do Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorb Pluc w Zakopanem.

This contract is divided into lots: yes

Deposits and Guarantees required: 1. Kazdy wykonawca jest zobowiazany wniesc dla oferowanego lub oferowanych pakietw wadium w wysokosci, odpowiednioPakiet nr 1 19 000 PLNPakiet nr 2 140 PLNPakiet nr 3 1 800 PLNPakiet nr 4 800 PLNPakiet nr 5 400 PLNPakiet nr 6 4 000 PLNPakiet nr 7 190 PLNPakiet nr 8 1 700 PLNPakiet nr 9 360 PLNRazem 28 390 PLN2. Wadium moze byc wnoszone w nastepujacych formach2.1. pieniadzu;2.2 poreczeniach bankowych lub poreczeniach spldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;2.3. gwarancjach bankowych;2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;2.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U. z 2014 r., poz. 1804, z 2015 r.poz. 978 i 1240).3. Wadium przetargowe w pieniadzu nalezy wplacic przelewem na konto zamawiajacego w PKO BANK POLSKI S.A. nr 24 1020 3453 0000 8802 0141 8961. Wadium winno znajdowac sie na koncie zamawiajacego najpzniej w terminie skladania ofert tj. 14.07.2017 r. godz. 930 Kopie przelewu nalezy wlozyc do oferty.4. Wadium wnoszone w pozostalych formach nalezy zlozyc w postaci oryginalu, najpzniej w terminie skladania ofert tj. 14.07.2017 r. godz. 930 w siedzibie zamawiajacego w Sekretariacie (pok. nr 03 niski parter budynku). UWAGA! Nie wolno oryginalw tych dokumentw wkladac do oferty. Kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodnosc z oryginalem powinna byc dolaczona do oferty.

Time limit for receipt of tenders or requests to participate: 14.7.2017 - 09:30

Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up: Polish.

Major organization : SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORB PLUC IM. DR O. SOKOLOWSKIEGO

Address : Ul. Gladkie 1

34-500 Zakopane

Poland

For the attention of: Sylwia Kolasa

Country :Poland

Email : s.kolasa@szpitalsokolowski.pl

Url : www.szpitalsokolowski.pl

Tender notice number : 222123-2017

Notice type : Tender Notice

Open date : 2017-07-14

Tender documents : T40180205.html

[c] 2017 Al Bawaba (Albawaba.com) Provided by SyndiGate Media Inc. ( Syndigate.info ).

COPYRIGHT 2017 SyndiGate Media Inc.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2017 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

 
Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Mena Report
Date:Jun 11, 2017
Words:384
Previous Article:Delivery Of Containers For Collection And Preparation Of Blood Zp/Bs 7/17.
Next Article:Supply Of Consumables To The Cath Lab.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters