Printer Friendly

Deaths.

DAVIES - MORFUDD. Mai 25ain 2015 yn dawel yn ei chartref 18 Bro Dinas, Llangefni yng ngofal tyner ei theulu yn 64 mlwydd oed. Mam annwyl Kevin, Gareth, Alan, Delyth a'r diweddar Steven bach, merch werthfawr Jane Hilda a'r diweddar Trevor Jones, nain falch i Liam, Charlie, Connor, Dylan, Lilly bach, Osian a Kai. Bydd yn golled enfawr i'w theulu a ffrindiau oll. Angladd ddydd Gwener Mai 29ain, gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys Cyngar Sant, Llangefni am 2.00y prynhawn. Rhoddir i orffwys ym mynwent y Dref. Blodau teulu yn unig ond derbynnir rhoddion er cof yn ddiolchgar tuag at Ward Alaw, Ysbyty Gwynedd trwy law'r ymgymerwr Melvin Rowlands, Minafon, Stryd yr Eglwys, Llangefni, Ynys Mon, LL77 7DU. Rhif ffon: 01248 723111 DAVIES - NIGEL, 18th May, 2015. Peacefully at Wrexham Maelor Hospital, of Wrexham and originally of Corwen, aged 58 years. Dear husband of Doreen, loving son of Ellis and the late Joyce, much loved brother of Val, a sadly missed brother-inlaw and uncle. Funeral Service at Pentrebychan Crematorium at 12.00 noon on Friday, 29th May, 2015. Family flowers only please, donations if desired may be given in memory via the offertory plates for Evington Ward, Wrexham Maelor Hospital. All enquiries please to Roberts Bros. Funeral Directors, 4 High Street, Pentre Broughton, LL11 6AG. Tel: 01978 756997.

HAYES - ELIZABETH (BETTY), 23rd May, 2015. Peacefully, after a short illness, at Denbigh Infirmary, of Clos y Berllan, Rhuddlan, aged 94 years. Beloved wife of the late Bob, caring mum and mother-in law to Beryl and the late Adrian, Ian and Joan and Godfrey and Pauline, proud nanna of Mark, Sion and Nicky, Martin and Robert, and Louise and Phil, and nanna Bet to Keyana, Toby and Theo, Lewis and Zak, and Jack, George and Freddie. She will be sadly missed by all her family and friends. Funeral on Wednesday June 3rd 2015. Service at St. Mary's Parish Church, Rhuddlan at 12.30 p.m. with Interment to follow at the Town Cemetery. Family flowers only, but donations in memory of Betty will be gratefully accepted towards the British Heart Foundation and St. Kentigern Hospice c/o R. W. Roberts & Son, Gorffwysfa, Ystrad Road, Denbigh. Tel: 01745 812935.

HUGHES - MARY. 22 Mai 2015 yn dawel yng nghwmni ei merch yng Nghartref Glan Rhos, Brynsiencyn dan ofal arbennig y staff, gynt o 9 Tan y Foel, Llanerchymedd a Thalwrn, yn 96 mlwydd oed. Gwraig y diweddar Owen John, mam a ffrind annwyl Hefina a'r ddiweddar Ceridwen, mam yng nghyfraith Edgar a Richard, nain arbennig Eirian, Nia, Gethin, Iestyn ac Esyllt, hen nain garedig ei gor wyrion a wyresau, chwaer hoffus Elenor a'i diweddar frodyr a chwiorydd, modryb hoff a ffrind i lawer. Angladd dydd Gwener, 29 Mai. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Soar, Brynteg am 12.00 o'r gloch. Rhoddir i orffwys ym Mynwent y Capel. Dim blodau, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar os dymunir tuag at Uned Staff Glan Rhos trwy law Griffith Roberts a'i Fab, Preswylfa, Fali. Ffon (01407) 740 940.

HUGHES - PAUL (TED), 19th May, 2015. Passed away peacefully at The Countess of Chester Hospital, after a hard fought battle, aged 57 years. Much loved son of the late Tom and Margaret. Devoted husband of Diane, loving stepfather of Angela and father-inlaw of Dean, loving and adored grandfather of Mia-Grace and Isabella Faith. Loving brother of Colin and brother-in-law of Bev. A close friend and guiding star to many. Funeral Service at St. David's Church, Pantasaph on Tuesday, 2nd June 2015 at 12.45 p.m., followed by Committal at Pentrebychan Crematorium, nr. Wrexham. Family flowers only please, but donations may be given in memory of Paul for The Multiple Sclerosis Society. All enquiries to Cliff Tierney Funeral Directors, Chester Road, Flint. Tel: 01352 732145.

ILSLEY - REGINALD CHARLES (Reg) May 21, 2015 Peacefully in the presence of his family at Cerrig yr Afon, Felinheli, of 20 Bron y Waun, Rhiwlas, aged 82 years. Beloved husband of Margaret; caring father of Thomas and Kevin; fond brother. Will be sadly missed and fondly remembered by family and friends. Private funeral service at Bangor Crematorium on Friday, May 29, 2015 at 12:00 p.m. No flowers but donations gratefully accepted towards Alzheimers. Further enquiries to Dylan & Meinir Griffith, Funeral Directors, Tros y Waen, Penisarwaen. Phone 01286 871833/ 676232 JOHNSON - JANET ELIZABETH, May 21, 2015. Peacefully at Ysbyty Gwynedd, Bangor aged 74 years of Penrhiw, Maentwrog, Gwynedd. Beloved wife of Tegid, loving mother of Sally, mother in law of Luca, sister of Pam, sister in law of Annie and John. Public Service at Bangor Crematorium on Thursday May 28 at 10.00am. No flowers, donations in memory if desired gratefully received to Stroke Association. Enquiries Gareth Williams (John Williams & Son) Funeral Directors, 15 Dorvil Street, Blaenau Ffestiniog. Tel 01766 830441.

JONES - ROBERT ANTHONY (Tony), of Gwenlais, Padarn Crescent, Aberystwyth, suddenly on 20th May 2015 at Bronglais Hospital. Beloved husband of Awel; cherished father of Ffion and Sioned and their partners John and Rob; proud Taidi to Osian and Rhys; dear son of Mary and sister to Valerie; son-in-law to Rhiannon and fond brother-in-law of John and Caroline. Public funeral at Capel y Morfa, Aberystwyth at 11am on Friday 29th May 2015 followed by a private burial at Cefnllan cemetery, Aberystwyth. Family flowers only but donations in his memory gratefully accepted towards the Cardiac Monitoring Unit at Bronglais Hospital c/o Dai Alun Jones, Afallon, 107 Maesceinion, Waunfawr, Aberystwyth, SY23 3QQ. Enquiries to DJ Evans Funeral Directors, Penrhyncoch. 01970 820249.

JONES - ROBERT ANTHONY (Tony), Gwenlais, Cilgant Padarn, Aberystwyth, yn sydyn ar y 20fed o Fai 2015 yn Ysbyty Bronglais. Annwyl wr Awel, tad hoffus Ffion a Sioned a'u partneriaid John a Rob, taidi arbennig i Osian a Rhys, mab gofalus Mary, brawd Valerie, mab-yng-nghyfraith Rhiannon a brawd yng-nghyfraith John a Caroline. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel y Morfa, Aberystwyth am 11 y bore ar ddydd Gwener 29ain o Fai 2015 a chladdu preifat i ddilyn ym mynwent Cefnllan, Aberystwyth. Blodau'r teulu yn unig ond derbynnir rhoddion er cof yn ddiolchgar tuag at Adran Fonitro'r Galon yn Ysbyty Bronglais trwy law Dai Alun Jones, Afallon, 107 Maesceinion, Waun Fawr, Aberystwyth, SY23 3QQ. Ymholiadau i D.J. Evans Cyfarwyddwyr Angladdau, Penrhyncoch. 01970 820249.

JONES - AMY HILDA. Widow of Edward Goody Jones (Ted Yr Ogof). Much loved stepmother of Johnny and Grandmother to Danny, Amy and Francesanna. Sorely missed.

JONES - CARYS BONNER. 23 Mai, 2015. Yn dawel yn ei chwsg yn Ysbyty Gwynedd, Bangor, ac o 9 Tai'r Ffridd, Rhosgadfan, yn 83 mlwydd oed. Priod ffyddlon, annwyl a chariadus y diweddar George, a mam arbennig Glyn, Gwenda a Bethan; mam-yngnghyfraith addfwyn Viv, Phillip ac Elfyn, a chwaer hoff Eirian, Jack, Harry, Ann a'r diweddar Menai. Angladd fore Llun, 1af o Fehefin, 2015. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Salem, Caernarfon am 11.30 o'r gloch, gan ddilyn ar lan y bedd ym Mynwent Cefnfaes, Rhos Isaf. Blodau'r teulu'n unig, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof amdani tuag at Crohn's UK ac elusennau lleol. Ymholiadau pellach i Roberts & Owen, 15 Stryd Bangor, Caernarfon. LL55 1AT. 01286 678658.

JONES - CARYS BONNER. 23 May, 2015. Peacefully, in her sleep, at Ysbyty Gwynedd, Bangor, and of 9 Tai'r Ffridd, Rhosgadfan, aged 83 years. The loving, dear and faithful wife of the late George, and cherished mother of Glyn, Gwenda and Bethan; beloved mother-in-law of Viv, Phillip and Elfyn, and fond sister of Eirian, Jack, Harry, Ann and the late Menai. Funeral on Monday, 1st of June, 2015. Public service at Salem Chapel, Caernarfon at 11.30 a.m., she will then be laid to rest at Cefnfaes Cemetery, Rhos Isaf. Family flowers only, but donations in memory will be gratefully accepted towards Crohn's UK and local charities. Further enquiries to Roberts & Owen, 15 Bangor Street, Caernarfon. LL55 1AT. 01286 678658.

JONES - OLWEN. Mai 23, 2015 yn ei chartref Gwenfro, Llanbedrgoch, Ynys Mon, yn 93 mlwydd oed. Priod y diweddar Shem Glyn Jones, Mam ofalus Wenda, Robert ac Evan, mam yng nghyfraith John, Ceinwen ac Yvonne, Nain falch i Catrin, Rhodri, Dewi, Sion, Eleri, Euros, Iwan ar diweddar Owen a hen nain i Awel, Aron, Cian ac Eli. Angladd cyhoeddus ddydd Llun Mehefin 1af yn Eglwys Sant Pedr Llanbedrgoch gwasanaeth am 1.30yp ac i ddilyn yn Amlosgfa Bangor am 3yp. Dim blodau yn ol ei dymuniad ond derbynnir rhoddion os dymunir tuag at yr Eglwys trwy law yr Ymgymerwyr R. Hughes a'i Fab, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Mon. LL77 7EF. Ffon: 01248 723 497.

LINLEY - WINIFRED BEATRICE (WINNIE), 18th May, 2015. Peacefully at the Old Vicarage, Pandy Tudur and previously of Isfryn, Gwytherin, aged 92 years. Beloved wife of the late Bob and a caring mom, grandmother and great-grandmother who will be sadly missed by all her family and friends. Funeral on Monday, 1st June. Service at St. Digain's Parish Church, Llangernyw at 2.00 p.m. with Interment to follow at Gwytherin Community Cemetery. Family flowers only, but donations in memory of Winnie will be gratefully accepted towards Dr. Barnados c/o R. W. Roberts & Son, Gorffwysfa, Ystrad Road, Denbigh. Tel: 01745 812935.

MAXWELL - JOHN IDWAL. Mai 22, 2015. Yn dawel gartref, 4 Tan y Foel, Gallt y Foel, Deiniolen, yng nghwmni ei deulu ac wedi brwydr ddewr yn 73 mlwydd oed. Gwr cariadus a ffyddlon Liz; tad arwrol i Haydn, Tony a Gwynant; tad-yng-nghyfraith annwyl; taid balch ac amhrisiadwy Arwyn, Gethin, Dion, Dwynwen, Iwan, Sion, Cai, Llion ac Ela; brawd a brawd-yng-nghyfraith hoffus. Gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys Crist Llandinorwig, Deiniolen ddydd Sadwrn, Mai 30, 2015 am 10.30 y bore a rhoddir i orffwys ym Mynwent Macpelah, Deiniolen. Blodau'r teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof tuag at Feddygfa Llanberis ac Ymchwil Cancr. Ymholiadau pellach i Dylan a Meinir Griffith, Cyfarwyddwyr Angladdau, Tros y Waen, Penisarwaen, Caernarfon. Ffon: 01286 871833 PRITCHARD -MOELWYN PHILIP (Mol), Mai 25ain 2015 yn dawel yng Nghartref Preswyl Y Rhos, Malltraeth gynt o Tegfryn, Dwyran yn 88 mlwydd oed. Priod annwyl Gwen, tad a thaid caredig ag addfwyn Ann a Gwen Holland. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Bangor dydd Gwener Mai 29ain am 3.00 o'r gloch. Derbynnir rhoddion os y dymunir tuag at Gartref Preswyl Y Rhos, Malltraeth trwy law Gwenan Roberts o W. O. a M. Williams, Rose & Thistle, Llanedwen, LL61 6PX. Ffon 01248 430312.

ROBERTS - CAPTEN ROBERT ELLIS. 22 Mai 2015 yn dawel yng nghwmni ei deulu yn ei gartref Bron Castell, Llanfairynghornwy yn 85 mlwydd oed. Priod annwyl y diweddar Louie, tad arbennig Rhian, Nia a'i phartner Geraint, taid balch Dan a Lisa, Alys, Elen a Beca, brawd hoffus Elizabeth, David a'r diweddar Harry, brawd yng nghyfraith hoff Gwenfron a Dilys. Gwasanaeth i'r teulu yn Eglwys y Santes Fair, Llanfairynghornwy, dydd Mercher, 27 Mai 2015 am 1.30 o'r gloch. Dim blodau. Derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at Meddygfa Cemaes neu Cronfa Mynwent Eglwys y Santes Fair Llanfairynghornwy trwy law Griffith Roberts a'i Fab, Preswylfa, Fali. Ffon: (01407) 740 940.

ROBERTS - EDNA GLENYS. Mai 25ain 2015 yn dawel yn ei chartref Cae Coch, Llanrhaeadr. Priod annwyl y diweddar Hugh Trevor Roberts, mam gofalus Gwyn, Pam a Haydn a nana caredig Barry ac Eirian, Jane a David a hen nana i Cari, Huw a Martha. Angladd hollol breifat.

ROBERTS - EDNA GLENYS. May 25th 2015 peacefully at home, Cae Coch, Llanrhaeadr. Loving wife of the late Hugh Trevor Roberts, dear mother of Gwyn, Pam and Haydn. Fond Nana of Barry and Eirian, Jane and David and great-nana of Cari, Huw and Martha. Funeral strictly private.

ROWLANDS -MARGARET. Mai 25, 2015 yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, Bangor o 94 Maes Padarn, Llanberis, yn 75 mlwydd oed. Gwraig ffyddlon Ifan (Ifan Rol), mam gariadus Valerie, Nigel a Wendy a mam yng nghyfraith Noel a Gwyn, nain arbennig Karl, Shane, Kimberley, Dawn, Donna, Craig, Isla, Lee, Cara, Shion, Lisa ac Emma, chwaer annwyl Dewi a'r diweddar Raymond. Colled trist i'w theulu a'i ffrindiau oll. Gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys Sant Padarn, Llanberis, ddydd Llun, Mehefin 1, 2015 am 11 o'r gloch ac i ddilyn ym Mynwent Macpela, Penygroes am oddeutu 12.15 o'r gloch. Blodau'r teulu yn unig ond os dymunir derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at elusennau lleol. Ymholiadau E W Pritchard, 62 Stryd Fawr, Llanberis 01286 870202.

ROWLANDS -MARGARET. May 25, 2015 peacefully at Ysbyty Gwynedd, Bangor of 94 Maes Padarn, Llanberis, aged 75 years. Devoted wife of Ifan (Ifan Rol), loving mother of Valerie, Nigel and Wendy and mother in law of Noel and Gwyn, much loved nain of Karl, Shane, Kimberley, Dawn, Donna, Craig, Isla, Lee, Cara, Shion, Lisa and Emma, dear sister of Dewi and the late Raymond. Sadly missed by all her family and friends. Public service at St Padarn's Church, Llanberis on Monday, June 1, 2015 at 11am followed by interment at Macpela Cemetery, Penygroes at approx 12.15pm. Family flowers only but if desired donations gratefully received towards local charities. Enquiries E W Pritchard, 62 High Street, Llanberis 01286 870202.

THOMAS - OLWEN. 23 Mai 2015. Yn dawel yng nghwmni ei theulu yn Ysbyty Gwynedd, Bangor, yn 79 mlwydd oed, o 1, Cilfor, Talsarnau. Priod annwyl Bill, Mam gariadus Bethan, Deilwen a Gwynedd, Mam yng nghyfraith Alan a Gerallt a Nain hynod falch Melanie a Samantha. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Soar, Talsarnau ar ddydd Sadwrn 30 Mai 2015 am 11.00yb ac yna i ddilyn ym Mynwent Llanfihangel y Traethau. Blodau'r teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at Ymchwil Cancr ac Ambiwlans Awyr Cymru drwy law'r ymgymerwyr Pritchard a Griffiths Cyf, Stryd Dulyn, Tremadog. 01766 512091
COPYRIGHT 2015 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2015 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Geographic Code:7IRAN
Date:May 27, 2015
Words:2248
Previous Article:Tube trains heading for N.Wales tracks? UNION RAISES SAFETY CONCERNS OVER USE OF OLD ROLLING STOCK.
Next Article:Put an end to annual 'spend spend spend' LETTERS.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters