Printer Friendly

Deaths.

BLAKEWAY-WINIFRED (Winnie). Died peacefully on 13th January 2011 aged 91. Much loved and will be sadly missed by her four children, grandchildren, great grandchildren and all who knew her. Funeral service to be held at Bron y N a n t C r e m a t o r i u m , Mochdre at 10.30 am on Tues sday 25th January. Family flowers only, donations to Ty Gobaith please.

CREWE -GLENYS M A I . Ionawr 15, 2011. Yn dawel gyda ei theulu yn Dyserth, ac o Oaklands Court, Wrecsam. Priod ffyddlon y diweddar Barchedigion Thomas Ogwen Goodwin a Dewi O. Crewe, mam annwyl Gareth, llysfam i Morfudd ac Alun, chwaer Meira a nain addfwyn ei wyrion a'i wyresau. Bydd eu cholled yn fawr. Gwasanaeth preifat yn amlsogfa Pentrebychan ac i ddilyn yn gyhoeddus gyda gwasanaeth coffa yng Nghapel y Groes, Wrecsam, Dydd Mawrth, Chwefror 1 am 3.00 o'r gloch. Blodau teulu yn unig ond derbynnir yn ddiolchgar roddion er cof tuag at Hosbis Ty yr Eos, trwy law Ivor Howatson a'i Fab, Ffordd Rhuthun, Dinbych. Ff eon (01745) 812061.

CREWE -GLENYS M A I . 15th January, 2011. Peacefully with her family in Dyserth, of Oaklands Court, Wrexham. Faithful wife of the late Reverends Thomas Ogwen Goodwin and Dewi O. Crewe, loving mother to Gareth, stepmother to Morfudd and Alun, sister to Meira and caring grandmother to all her grandchildren by whom she will be daily missed. Private committal at Pentrebychan Crematorium followed by a public memorial service at Capel y Groes, Wrexham on Tuesday, 1st February at 3.00 p.m. Family flowers only please, donations in lieu kindly accepted towards Nightingale House Hospice per Ivor Howatson & Son, Ruthin Road, Denbigh. Tel. (01745) 812061.

GUY -JAMES RUSSELL (JIM GUY), January 14th, 2011. Peacefully at Ysbyty Gwynedd, Bangor of Bro Trehinion Amlwch, formerly of Bull Bay, Amlwch, aged 73 years. Dear father of Ruth, Stan and Alan. Father in law of Ann. Cherished taid/granddad of Sion Wyn, Iwan, Marnie and Ethan James. Dear friend of Gwyneth. Jim will be sadly missed by all his family and all his friends. Public service at St. Eleth Church on Friday, January 21st, 2011 at 12.30 pm, followed by interment at Amlwch Cemetery. Family flowers only but donations kindly accepted towards the R.N.L.I. Enquiries and donations care of the funeral directors Arwel and Ieuan Hughes of John Hughes and Son, Amlwch. Tel: 0 1 4 0 7 830461. HARRISON -VALERIE E L I Z A B E T H (n e AINSWORTH), January 13th, 2011. Who passed away in the presence of her family, of 2 Swn-Yr-Afon, Moelfre, aged 64 years. Devoted wife of John. A loving mother and grandmother.

Val will be sadly missed by all his family and wide circle of friends. Public service at Bangor Crematorium on Friday, January 21st, 2011 at 3.00 pm. Family flowers only but donations kindly accepted towards Cancer Research Wales. Enquiries and donations care of the funeral directors Arwel and Ieuan Hughes of John Hughes and Son, Amlwch. Tel: 0 1 4 0 7 830461.

JONES -ARTHUR HEFIN. Ionawr 11eg, o 20, Heol Powys, Y Trallwng. G ewr annwyl i Josephine a thad a thaid cu i Gwyn, Gareth, Idris a Geraint a'u teuluoedd. Gwasanaeth i'r teulu yn unig yn Amlosgfa Aberystwyth am 1 2 o'r gloch ar yr 22ain o Ionawr. Derbynnir rhoddion yn garedig er cof am Arthur i elusen Lingen Davies Cancer Appeal neu i League of Friends Ysbyty Frenhinol Amwythig, trwy law yr Ymgymerwr, R.G. Peate, Ffordd Salop, Y Trallwng, Powys. SY21 7EG.

JONES -ARTHUR HEFIN. January 11th, of 20 Heol Powys, Welshpool. Dear husband of Josephine and fond father and grandfather of Gwyn, Gareth, Idris and Geraint and their families. Private family service at Aberystwyth Crematorium at 12 o'clock on January 22nd. Donations in memory of Arthur to the Lingen Davies Cancer Appeal or the Royal Shrewsbury Hospital League of Friends will be gratefully received, and may be sent to R.G. Peate, Funeral Services, Salop Road, Welshpool, Powys. SY21 7EG.

MORRIS -MARY LIZZIE, J a n u a r y 1 8 t h , 2 0 1 1. P e a c e f u l l y a t Y s b y t y Gwynedd, of 2 7 Caeau Bach, Caernarfon aged 90 years. Beloved wife of the l a t e Thomas Snowdon Morris (School of Motoring), devoted mother of Brynley and Graham, dear mother-in-law of Ann and Susan, loving Nain of Sara, Ceri, Victoria, Jonathan, Mathew a n d Rebecca, great -grandmother of Tyler, Dafydd, Aled, Dyfrig, Mared and Thomas and fond sister of Ted, Osmond and the late Kathleen, Jack, Ken and Llew. Funeral on Friday, January 21st. Service at Llanbeblig Church, Caernarfon at 1.30 p.m., followed by Interment in The New Cemetery. Family flowers only, but donations in lieu will be gratefully accepted towards The League of Friends, Eryri Hospital, Caernarfon. Further enquiries to Gwilym Jones and Son Funeral Directors, South Road, Caernarfon. Tel: 01286 673072.

PARRY -ALUN, January 15th, 2011. Peacefully at Ysbyty Gwynedd in the presence of his family, aged 74 years, of 10 Llys Dylan, Bangor. Loving father of George, John and Darren, cherished grandfather, brother and father in law. Funeral on Friday, January 21st. Public service at Eglwys y Groes, Bangor at 11.00 am, followed by interment at Bangor New Cemetery. Family flowers only but donations kindly accepted towards Cancer Research c/o the funeral director Melvin Rowlands, Minafon, Church Street, Llangefni, Anglesey, LL77 7DU.

ROBERTS -ENID OGWEN. Ionawr 15fed, 2011. Yn dawel yn Ysbyty Gwynedd ac o Glan Dd e ol, Chwilog. Yn 77 mlwydd oed. Annwyl wraig y diweddar Bob Lloyd Roberts a mam arbennig i'r diweddar Dafydd. Annwyl chwaer Noel a'r ddiweddar Eirlys a chwaer yng nghyfraith Glenys a John (Bristol). Gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys y Groes, Talybont, Bangor, dydd Llun Ionawr 24ain am 11.30 y bore. Blodau teulu yn unig, derbynnir rhoddion yn ddiolchgar at Dystrophia Myotonica in Wales. Ymholiadau pellach i J. P. Turner, Cyfarwyddwr Angladdau, Bryn Hyfryd, Pentir, Bangor. 01248 352017.

ROBERTS -ENID OGWEN. January 15th, 2011. Peacefully a t Ysbyty Gwynedd and of Glan Dd eol, Chwilog. Aged 7 7 years. Beloved wife of the late Bob Lloyd Roberts and outstanding mother of the late Dafydd. Sister of Noel and the late Eirlys. Sister in law of Glenys and John (Bristol). Funeral service at St Cross Church, Talybont, Bangor on Monday January 24th at 11.30 a.m. Family flowers only, but donations gratefully received towards the Dystrophia Myotonica in Wales. All enquiries to J. P. Turner Funeral Services, Bryn Hyfryd, Pentir, Bangor. Tel: 01248 352017.

ROBERTS -HAROLD. Ionawr 18fed, 2011. Yn dawel yn Ysbyty Gwynedd ar eo l cystudd hir o Gwynllys, Gwaun Ganol, Criccieth, gynt o Plymouth Farm, yn 82 mlwydd oed. Annwyl briod Margaret a brawd Percy. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Gorffwys Rhes Capel, Criccieth, brynhawn Sadwrn Ionawr 22ain am 12-30 o'r gloch ac i ddilyn yn Y Fynwent Newydd, Llanystumdwy. Derbynnir blodau neu roddion yn ddiolchgar os dymunir tuag at Ward Dulas, Ysbyty Gwynedd, trwy law yr ymgymerwyr Henry Jones Cyf, Rhes Capel, Criccieth. (01766) 522854.

ROBERTS -HAROLD. J a n u a r y 1 8 t h 2 0 1 1 peacefully after a long illness a t Ysbyty Gwynedd of Gwynllys, Gwaun Ganol, C r i c c i e t h , former l y of Plymouth Farm, aged 82 years. Beloved husband of Margaret and brother of Percy. Public funeral service at The Chapel of Rest, Chapel Terrace, Criccieth, on Saturday January 22nd at 12-30 p.m. followed by interment at The New Cemetery, Llanystumdwy. Flowers accepted or if desired donations gratefully received towards Dulas Ward, Ysbyty Gwynedd per Henry Jones Ltd., Funeral Directors, Chapel Terrace, Criccieth. (01766) 522854.

ROBERTS -HUGH GLYN.

Ionawr 16eg, 2011. Yn dawel yng nghwmni ei deulu yn Ysbyty Alltwen, Tremadog, o Brynffynnon, Pentrefelin, yn 88 mlwydd oed. Annwyl briod y diweddar Megan. Tad hoffus Thomas Wyn a Carol, tad yng nghyfraith Thomas a thaid arbennig Ceri a Gareth. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Jerusalem, Criccieth, brynhawn dydd Gwener, Ionawr 21ain am 1 o'r gloch ac i ddilyn ym Mynwent Tabor. Blodau'r teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar os dymunir tuag at Gyfeillion Canolfan Iechyd Criccieth ac Ysbyty Alltwen trwy law yr ymgymerwyr Henry Jones Cyf, Rhes Capel, Criccieth. (01766) 522854.

ROBERTS -HUGH GLYN. January 16th, 2011. Peacefully in the presence of his family at Ysbyty Alltwen, Tremadog, of Brynffynnon, Pentrefelin, aged 88 years. Beloved husband of the late Megan. Loving father of Thomas Wyn and Carol, father in law of Thomas and special grandfather to Ceri and Gareth. Public funeral service at Jerusalem Chapel, Criccieth on Friday, January 21st at 1 p.m. followed by interment at Tabor Cemetery. Family flowers only but donations gratefully accepted, if desired, towards The Friends of Criccieth Health Centre and Ysbyty Alltwen per Henry Jones Ltd, Funeral Directors, Chapel Terrace, Criccieth. (01766) 522854.

ROBERTS -LUCY. Ionawr 8fed, 2011. Yn dawel yn Ysbyty Glan Clwyd, gynt o 16 Rhiwlas, Abergele, yn 98 mlwydd oed. Modryb annwyl i Gwyneth, Ann, Mary, Gwyn, John a'u teuluoedd. Gwasanaeth Cyhoeddus yn Amlosgfa Bae Colwyn dydd Gwener, Ionawr 21ain am 10 o'r gloch. Blodau teulu yn unig, ond os dymunir, derbynnir rhoddion er cof yn ddiolchgar at Eglwys Mynydd Seion, Abergele trwy law R.W. Roberts a'i Fab, Stryd y Capel, Abergele (827777).

ROBERTS -LUCY. January 8th, 2011. Peacefully at Glan Clwyd Hospital, formerly of 16 Rhiwlas, Abergele, aged 98 years. Dear auntie of Gwyneth, Ann, Mary, Gwyn, John and their families. Public Funeral Service and Committal at Colwyn Bay Crematorium on Friday, January 21st at 10am. Family flowers only, but donations if desired, gratefully accepted in memory towards Mynydd Seion Chapel per R.W. Roberts & Son, Chapel Street, Abergele (827777).

ROBERTS -ROBERT CLEDWYN. (Cled). 13 Ionawr, 2011. Yn sydyn yn ei gartref Graig House, Capel Graig, Penrhosgarnedd, Bangor, yn 8 3 mlwydd oed. Priod amhrisiadwy Gwyneth, a thad arbennig Alwena, Glenda, Dilwyn a'u teuluoedd. Angladd brynhawn Iau, 20 Ionawr, 2 0 1 1 . Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Berea Newydd, Bangor am 1.30 o'r gloch gan ddilyn ar lan y bedd ym Mynwent Pentir. Dim rhoddion, ond derbynnir blodau'n ddiolchgar er cof amdano, pe dymunir. Ymholiadau pellach i Roberts & Owen, 1 5 Stryd Bangor, Caernarfon. LL55 1AT. 01286 678658.

ROBERTS -SELWYN OWEN, Ionawr 15, 2011, yn dawel yn Ysbyty Gwynedd. O Hen Siop, Caergeiliog (Swyddfa Bost) gynt o Bryngwyn, Bryngwran, yn 70 mlwydd oed. Annwyl briod Mary, tad Dylan a'i briod Sian, llys dad Gareth, Delyth a'i phriod John, taid Sel i Lowri a Siwan, a brawd yng nghyfraith Myfyr. Angladd ddydd Gwener Ionawr 21, gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Gorffwys Preswylfa, Fali am 1.30 o'r gloch. Rhoddir i orffwys ym mynwent gyhoeddus Bryngwran. Blodau'r teulu'n unig, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar os dymunir tuag at Meddygfa Bodedern a'r R.N.L.I. trwy law Griffith Roberts a'i Fab, Preswylfa, Fali. Ff eon: (01407) 740940.

ROBERTS -SELWYN OWEN, January 15, 2011, peacefully at Ysbyty Gwynedd, of Hen Shop, Caergeiliog, (Post Office), formerly of Bryngwyn, Bryngwran, aged 70 years. Beloved husband of Mary, father of Dylan and his wife Sian, step father of Gareth, Delyth and her husband John, taid Sel to Lowri and Siwan, brother in law to Myfyr. Funeral Friday, January 21. Public service at Preswylfa Chapel of Rest, Valley at 1.30 p.m. followed by interment at Bryngwran public cemetery. Family flowers only, but donations gratefully accepted if desired towards Bodedern Surgery and the R.N.L.I. per: Griffith Roberts & Son, Preswylfa, Valley. Tel: (01407) 740940.

ROBERTS -S I A N , December 2 2 , 2 0 1 0 . Peacefully at The Maelor General Hospital, Wrexham of Garth Isaf, Glyndyfrdwy, Corwen aged 3 7 years. Devoted mother of Daniel and Mary, much loved daughter of Beryl and Erfyl Roberts and sister of Carys. (Will be sadly missed by all family and friends.) Funeral on Tuesday, January 25. Public Service at Corwen Parish Church at 12.00 noon, followed by Interment at Corwen New Cemetery. Donations in lieu of flowers in memory of Sian will be gratefully accepted towards Corwen Parish Church. WENDI MARTINEK -(Edwards gynt). Yn wreiddiol o Fryngwran, yn sydyn ac yn drychinebus, yn 66 oed, yn Toronto, Canada ar y 4ydd o Ionawr, 2011. Annwyl ferch Eleanor ac Owen Evans a chwaer gariadus Gillian Mowbray, Neville Evans, Vaughan Evans, Wynne Evans a Graham Evans. Fe gynhelir amlosgiad yn Amlosgfa St James, Toronto, Canada gyda rhai o'r teulu a ffrindiau. Fe gynhelir gwasanaeth claddu yn Eglwys Bryngwran yn hwyrach ymlaen. Blodau gan y teulu yn unig.

WENDI MARTINEK -(Nee Edwards) late of Bryngwran, suddenly and tragically, aged 66 in Toronto, Canada on January 4th, 2011. Beloved daughter of Eleanor and owen Evans and much loved sister of Gillian Mowbray, Neville Evans, Vaughan Evans, Wynne Evans and Graham Evans. Cremation will be held at St James Crematorium in Toronto, Canada with a few family members and friends. A further service and burial will be held at Bryngwran Church at a later date. Family flowers only.

WILLIAMS -EIRA, 17th January, 2011. In hospital of Maes Elwy Nursing Home and formerly of 3 Chapel Street, Trefnant, aged 89 years. Beloved wife of the late David Williams (Dai The Shop). Much loved mam of J o h n a n d S i a n , d e ar mother-in-law of Dawn and Wyn, adored nain of Ellen, Geraint, Lowri, Richard and Rhian and great-nain of Lilly-Rose, Poppy and Jac. She will be sadly missed by all family and friends. Funeral Service at Holy Trinity Church, Trefnant on Wednesday, 26th January at 2.00 p.m., followed by Committal at Colwyn Bay Crematorium. Family flowers only, donations gratefully accepted towards Trefnant Village Hall Fund c/o R. Morris and Son, St. Asaph Road, Trefnant. Tel: 01745 730369.
COPYRIGHT 2011 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2011 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features; Obituaries
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Geographic Code:4EUUK
Date:Jan 19, 2011
Words:2320
Previous Article:The final steps of murder victim Jo; Actress retraces her steps.
Next Article:Go-ahead for city status campaign.

Terms of use | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters