Printer Friendly

David Crystal: Language and the Internet.

David Crystal Language and the Internet Cambridge University Press, 2006.-str. 304

Pred nama je drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje knjige D. Crystala iz 2001. godine, cije je ponovno izdavanje prije svega potaknuto aktualnoscu tematike i brzim promjenama koje se zbivaju u svijetu suvremenih komunikacijskih tehnologija, od kojih prvo mjesto zauzima internet. Ova je knjiga pristupacan i praktican pregled specificnosti jezika kakav se rabi u razlic itim oblicima internetske komunikacije. Ujedno je to i prva monografija koja internet u cijelosti promatra iz lingvisticke perspektive.

U uvodnim se poglavljima Crystal bavi opcim znacajkama jezika interneta, uvodeci pojam Netspeak kojim oznacava karakteristican internetski jezicni varijetet. To je pisani jezik s prepoznatljivim utjecajima govorenoga, ali ga zbog specificnosti Crystal radije naziva zasebnim ztrecim medijemz. Opisujuci Netspeak, osvrc e se na teme pragmaticke prirode poput komunikacijske ucinkovitosti, ali i na specificna obiljezja poput emotikona i kratica te ispituje primjenjivost Griceovih maksima na oblike internetske komunikacije. U sredisnjim poglavljima autor podrobno analizira jezik kako se rabi u sest razlicitih internetskih situacija, i to porukama elektronicke poste, brbljaonicama, virtualnim svjetovima, svjetskoj mrezi (engl. world wide web) te blogovima i sustavima za trenutacno slanje poruka (engl. instant messagingi). Ova posljednja dva tipa ujedno su novo poglavlje u drugome izdanju. U svakoj od navedenih jezicnih situacija Crystal otkriva znakove prepoznatljivoga jezicnog varijeteta uvjetovanoga tehnoloskim obiljezjima situacije, ali i namjerama, aktivnostima i osobnostima korisnika.

Crystal pise popularno, bez ozbiljnijih znanstvenih osvrta na razloge nastalih jezicnih promjena, semanticko-sintaktickih analiza ili drugih pitanja poput onih sociolingvisticke naravi. Takoder bi mu se moglo prigovoriti da se bavi iskljucivo utjecajem interneta na engleski jezik. Medutim, iako pisana za siri krug citateljstva, ova knjiga pruza izuzetno kvalitetno polaziste za nova specijaliziranija lingvisticka istrazivanja jezika interneta, ali i drugih suvremenih pisanih oblika komunikacije poput SMS poruka, jer definira i klasificira nastale promjene i sto je najvaznije, pridaje im status zasebnih varijeteta vrijednih pozornosti lingvista.

COPYRIGHT 2007 Croatian Philologic Society
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2007 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

 
Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Vukovic, Nina Tudman
Publication:Suvremena Lingvistika
Date:Jan 1, 2007
Words:309
Previous Article:Lanita Jacobs-Huey: From the Kitchen to the Parlor. Language and Becoming in African American Women's Hair Care.
Next Article:Jan Fibras: Functional sentence perspective in written and spoken communication.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters