Printer Friendly

Datrys dirgelwch y dail hocys; LLEN Y LLYSIAU.

YN dilyn fy ymholiad am y "dail rocos", mi dderbyniais lythyr a'r dail gan Ceinwen Jones wnaeth son amdanynt yn y noson yn Hen Golwyn.

Diolch yn fawr iawn i chi am fynd i'r drafferth o chwilio amdanynt a'u hanfon ataf. Rydach chi'n nodi eich bod wedi'u cael ar ochr y clawdd rhwng Pensarn ac Abergele.

Rydw i'n weddol siwr mai dail hocys (Malva sylvestris) ydyn nhw, y "common mallow" yn Saesneg. Mi es i chwilio yn llyfr Dafydd Davies ac Arthur Jones, "Enwau Cymraeg ar Blanhigion" ac mae yna nifer o enwau Cymraeg ar y planhigyn yma gan gynnwys "Rhocos".

Wel, dwi mor falch mod i wedi llwyddo i ddatrys y dirgelwch yna, ac erbyn meddwl mae 'rhocos' a 'hocys' yn ddau air digon tebyg i'w gilydd.

Mae'r dail wedi cael eu defnyddio i'w rhoi fel powltris ar ddoluriau, cleisiau, wlserau, penaddynod ac unrhyw fath o chwydd ar y croen - yn union fel y soniodd Mrs Jones. Defnyddiwyd hefyd i esmwythau effeithiau peswch, anwyd, dolur gwddw a'r fogfa.

Diolch i Jenkin Griffiths, Bethel am gyfeirio at gwcw Ceiriog, ac i Goronwy O. Parry am ei lythyr am y rheswm am brinder yr eirin duon (y damsons).

www.llenyllysiau.com; Daily Post Cymraeg, Blwch Post 202, Cyffordd Llandudno, Conwy LL31 9ZD; e-bost: hyweltrewyn@dailypost.co.uk
COPYRIGHT 2008 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2008 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Nov 26, 2008
Words:216
Previous Article:Argoelion am Nadolig ardderchog; BYD NATUR.
Next Article:Canrif o hynt a hanes teulu; Y CELFYDDYDAU Nofel yn olrhain newid oes.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters