Printer Friendly

Dathlu a dagrau'r Wyl.

SIN A SINS4C, Dydd Nadolig, 9pm, Transl888/889 Ailddarllediad, Nos Galan, 9.45pm, S4C

Adeg o ddathlu ydy'r Nadolig i fod ac mae Sian (Janet Aethwy) yn trio'i gorau glas i joio. Mae ei chymydog Sion (Jonathan Nefydd) hefyd yn ymladd i roi gwen ar ei wyneb yntau ar ol i'w wraig, Eira, ei daflu allan - am fachgen prin allan o'i gewynnau.

Stori chwerwfelys am ddau sy'n cyrraedd trobwynt yn eu bywydau - dyna a gawn ni yn ffilm ddydd Nadolig S4C eleni. Ond mae Sion a Sian yn llawer mwy na stori fach Nadoligaidd dwt a del. Mae hefyd yn ddarlun sylwgar sy'n cyfuno'r difrif a'r doniol o unigolion ar eu hanwylaf a'u creulonaf, ac o gymdeithas ar ei mwyaf comig a thrasig.

Mae Sion a Sian yn byw yn yr un bloc o fflatiau ynghyd a ffrind gorau Sian, Meinir. Mae Meinir (Nia Roberts) dipyn yn iau na Sian ac wedi dyweddio a Harry. Mae'r ffaith bod Meinir yn priodi yn poeni Sian, sy'n ofni y bydd yn effeithio ar eu cyfeillgarwch. Dyw'r ffaith bod Sian ar fin troi'n ddeugain ddim yn helpu'r sefyllfa chwaith - heb son am ei bod hi'n Ddolig.

Mae Sian wedi hen arfer a bod ar ei phen ei hun ond mae'n brofiad hollol newydd i Sion. Ond a fydd dathliadau'r Dolig yn cynhesu'u calonnau fel gwydraid o sieri neu'n eu gadael cyn oered a sbarions y twrci ar ddydd San Steffan...?

CERYS S4C, Dydd Nadolig, 10.50pm, Transl888 Ailddarllediad, Nos Galan, 6.25pm

Bu'r ddwy flynedd diwethaf yn gyfnod o newid aruthrol i'r gantores Cerys Matthews.

Bydd y ffilm ddogfen 'Cerys' a ddarlledir ar S4C ddydd Nadolig yn dilyn y newid cerddorol a welwyd ynddi ers gadael Catatonia a symud i faes canu gwlad. Bu criw camera POP1 o dan lyw'r cyfarwyddwr Emyr Penlan a'r cynhyrchydd Dafydd Rhys yn dilyn bywyd Cerys o'i dyddiau cynnar yn Nashville hyd at ryddhau'r CD.

Bydd y ffilm yn cynnwys perfformiadau a dehongliadau fideo o ganeuon Cockahoop fel The Good In Goodbye, Louisiana ac Arglwydd Dyma Fi nas gwelwyd o'r blaen. Bydd hefyd yn cynnwys caneuon fel Banjo Moon nad ydynt wedi'u cynnwys ar y CD ac sydd heb eu darlledu o'r blaen.

'Mae'r newid sydd wedi digwydd i Cerys yn gyffredinol yn anhygoel,' meddai'r cyfarwyddwr Emyr Penlan, sy'n gyn aelod o'r grwp Jess ac yn ffrind i'r gantores.

'Mae'r ffordd o fyw mor wahanol; mae'r elfen wyllt wedi mynd, ond mae'r hen Cerys yn dal yno. Mae'r hiwmor yn dal yno'n gryf. Mae hi'n hapus ac wedi setlo ond mae'r siwrnai gerddorol yn para yn un gyffrous.'

CNEXS4C, Dydd Nadolig, 10.30pm

Bydd cyfres newydd o Cnex yn dechrau yn y flwyddyn newydd

Dai Jones yn ymweld ag Osama Bin Laden? Bryn Terfel yn canu deuawd gydag Eminem? Ydy'r byd wedi mynd yn wallgof?

Na, mae animeiddwyr a dychanwyr Cymru wedi dod ynghyd - a does neb pwysig yn saff rhag yr hiwmor miniog. Croeso i CNEX... Rydym ar fin gweld y byd trwy lygaid newydd.

Bydd cymeriadau cartn CNEX yn cynnwys cymeriadau o bob agwedd ar fywyd cyhoeddus. Yn eu plith bydd ser y byd adloniant, o Tom Jones i Dai Jones ac o Sian Lloyd i Catherine Zeta Jones a bydd llwybrau'r bobl fwyaf croes i'w gilydd yn cwrdd yn annisgwyl. Beth tybed fydd gan George Bush i'w ddweud wrth Osama Bin Laden mewn Cymraeg glan, gloyw?

'Mae CNEX fath a comic sy'n symud i oedolion,' meddai Dylan Huws, cynhyrchydd y gyfres o gwmni cynhyrchu Cwmni Da. 'Mae'r gyfres hon yn trin pawb yr un fath, yn enwogion, gwleidyddion a ffigurau cyhoeddus amlwg. Does dim dianc i unrhywun!'

BYD PWS MEWN PISHYS, S4C, Dydd Nadolig, 7pm

Fe fydd Dewi Pws yn eich rhoi chi yn eich dyblau dros y Nadolig mewn rhaglen o bigion digri o'i gyfres deithio Byd Pws.

Dros y tair cyfres, mae Pws wedi ymweld a lleoedd pur egsotig a weithiau pellennig mewn 18 gwlad wahanol dros saith cyfandir. Mae wedi cwrdd a phobl mor gofiadwy a llwyth crwydrol y Bedouin yng Ngwlad yr Iorddonen, Indiaid De Dakota, y diweddar Crocodile Dundee gwreiddiol, Don Ansell, cowbois Wyoming, ac offeiriaid Bwdiaidd yn yr Himalayas.

Mae'r rhaglen arbennig hon yn cynnwys deunydd ecsgliwsif o'r gyfres arobryn nas gwelwyd ar deledu o'r blaen, gan gynnwys cryn dipyn o ddireidi rhwng Pws a'i ddyn camera cymharol swil o Lanberis, Alun Hughes. Mae'n ddeunydd a dorrwyd yn yr ystafell olygu gan olygyddion call y gyfres, ond diolch byth darganfuwyd y deunydd o'r newydd. Ac mae gweld 'Pws mewn Bts' dros yr Wyl yn well na'r un panto Dolig!

ORIAU ESTYNEDIG O HWYL AR PLANED PLANT

Bydd digon o raglenni i gadw'r plant yn ddiddan dros yr Wyl eleni gyda'r nifer mwyaf erioed o oriau yn cael eu darlledu ar Planed Plant Bach a Planed Plant rhwng 22 Rhagfyr a 2 Ionawr.

Bob bore rhwng 7 ac 8 bydd cartwnau lliwgar ar gyfer y plant oedran meithrin, gyda chyfle i ail weld y rhain ar S4C Digidol yn unig rhwng 12.30 a 1.30pm.

Bydd Planed Plant yn darlledu'n fyw rhwng 8 a 10 bob bore gydag Elain, Alun, Branwen a Rhydian yn cyflwyno llond sach o raglenni Nadolig. Bydd cyfle hefyd i ffonio, e-bostio neu decstio'r cyflwynwyr gyda chyfarchion tymhorol.

Ymysg uchafbwyntiau arlwy'r prynhawn rhwng 4.00 a 5.30 bob dydd (4.00 tan 6.00 ar Ddydd Nadolig) bydd rhaglenni poblogaidd fel Y Rhaglen Wirion 'Na, Hotel Eddie, Ioan, Matthew a Rhodri a'r cartn Donner. Hefyd, bydd cyfle i ddilyn hanes sialensiau cyflwynwyr Uned 5 mewn pedair rhaglen unigol. Bydd rhaglen arbennig o Noc Noc i'w gweld ar Noswyl Nadolig, gyda'r rhaglen ar Ddydd Nadolig yn dod o gartref Sion Corn ei hun yn Y Lapdir.
COPYRIGHT 2003 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2003 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Dec 20, 2003
Words:951
Previous Article:FIVE GOLD RINGS.
Next Article:Hell of a tale of a social butterfly.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters