Printer Friendly

Dail carn yr ebol; LLYTHYRAU.

Dail carn yr ebol | o dudalen 26 Yr adeg hynny mi gredwn fod broni bawb yn yr ardal yn ysmygu, ac fe fyddan ni fel plant ceiso arbrofi ac efelychu drwy gael gafael mewn ambell i stwmp neu rhyw ychydig o faco o flwch taid ac yna bwyta nionyn i gael gwared a'r ogla smocio cyn mynd adra.

Yna cael cyngor gan rhyw gymeriad mai y peth gorau i ni fel plant i'w ysmygu oedd dail carn yr ebol. Mynd ati wedyn i gasglu y dail.

Ei crasu'n grimpyn yn y pobty, prynu paced o Rizla am geiniog, a rowlio cigarette dew, wel son am dagu a chyfogi wedi dim ond un anadl o'r mwg sawrus.

Serch y cyngor doeth roedd yna dipyn gwell blas ar yr hen Woodbine a fyddai weithiau, drwy rhyw ddirgel ffyrdd, yn dod i'n meddiant.

Ond o ddeall o'r erthygl am ddefnydd y dail fel triniaeth i afiechydion yr ysgyfaint y mae yn awr yn ymddangos fod y cyngor gwamal a gefais flynyddoedd maith yn ol yn un doeth iawn.

Cyril Jones-Evans, Porthoer, Pwllheli

COPYRIGHT 2017 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2017 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Date:Apr 26, 2017
Words:179
Previous Article:Gwys a gwahoddiad; LLYTHYRAU.
Next Article:Bale looks set to miss European showdown.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters