Printer Friendly

Da 'di'r beirdd 'de; LLYTHYRAU.

DYMA amser y Nadolig yn nesau eto hefo'i anrhegion, ei brysurdeb, y cardiau a'r dymuniadau da.

Tybed faint sy'n cofio beth yw neges y Nadolig erbyn hyn? Rwy'n cofio pan yn yr ysgol ym Mhrenteg yn hogan bach, yn y 'room bach' cyn mynd i'r 'room fawr' (yr adran gynradd), a dysgu cn: Mae'r Nadolig wrth y drws Minnau'n disgwyl tegan tlws Nid wy'n gwybod beth a fydd Nes ei weld ar doriad dydd.

Dyna'r hyn dwi'n gofio ohoni.

Eifion Wyn a sgrifennodd y geiriau hyn: Boed lon dy lys Boed lawn dy wledd A chofio flys Yr hwn na fedd.

Dyna'r diweddar R J Rowlands, Y Bala wedyn, gyda'i englyn i Fwrdd y Wledd: Wrth fwrdd y wledd - eisteddwn O ganol digonedd y codwn, Heddiw nac anwybyddwn Waedd y lleill am weddill hwn. Tydi'r beirdd 'ma yn ei medru hi, clec cynghanedd i'w chlywed yn blaen.

Dymunaf Nadolig llawn hwyl i bawb a Blwyddyn Dda i ddilyn.

Gwyneth Johnstone, Llanrwst
COPYRIGHT 2011 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2011 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Dec 7, 2011
Words:161
Previous Article:Rory wanting no repeat of 2009; GOLF.
Next Article:Mae gennym ninnau dalent.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters