Printer Friendly

DAN Y MICROSGOP ELECTRON.

Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe yw'r cartref newydd i un o'r microsgopau electron mwyaf soffistigedig o safbwynt technolegol yn y DU.

Mae gan y dyfais, a adwaenir fel microsgop electron cryo-sganio, eglurdeb llun o lai na biliynfed o fetr a chaiff ei ddefnyddio i gynnal ymchwil a datblygu lefel uchel mewn amrywiaeth o sectorau o ofal iechyd a dur i electroneg brintiedig a chelloedd solar.

Cafodd ei adeiladu ar archeb i sicrhau ei fod yn ymgorffori nifer o nodweddion arbenigol iawn, gan ei wneud yn un o ddau ficrosgop o'i fath yn unig yn y DU. Mae'r dyfais yn gallu mwyhau delweddau hyd at filiwn o weithiau neu fil o weithiau yn fwy na microsgop optegol arferol a gall gael ei ddefnyddio fel arf hanfodol ar gyfer archwilio samplau organig neu fiolegol a fyddai fel arfer yn cael eu dinistrio neu eu niweidio yn ystod delweddu traddodiadol.

Gan roi sylwadau ar allu'r microsgop, meddai Dr Thierry Maffeis, Darlithydd yn y Coleg Peirianneg: "Byddai'r datblygiad hanfodol o ymchwil sylfaenol i brototeipio a masnacheiddio nano-dyfeisiau yn anodd iawn heb y cyfleuster hwn. Mae'r microsgop yn ein galluogi i edrych ar feinwe a chelloedd biolegol dan dymereddau isel iawn yn ogstal -- nano-tiwbiau carbon a nano-strwythurau synthetig eraill, gan ei gwneud yn bosibl, er enghraifft, i weld sut mae nanostrwythurau sydd wedi'u peiriannu yn rhyngweithio -- chelloedd.

"Bydd y microsgop electron cryo-sganio yn cynorthwyo'n fawr iawn gyda phrosiectau sydd O'r chwith i gyfeiriad y cloc: Delweddau Microsgop Electron o Bryf Glas. Delweddau Microsgop Electron o Ronyn Paill. Dr Owen Guy yn defnyddio'r SME i edrych ar feicroddyfeisiau ar waith yn Abertawe - gan gynnwys y gwaith o ddatblygu biosynwyryddion a ddefnyddir i ganfod celloedd canseraidd, sgaffaldiau ar gyfer peirianneg meinweoedd ac yn llythrennol filoedd o gymwysiadau eraill."

Cyllidwyd y microsgop ar 'l derbyn cyllid o pounds 267,700 gan Raglen Arbenigedd Academaidd ar gyfer Busnes (A4B) Llywodraeth Cynulliad Cymru.
COPYRIGHT 2011 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2011 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Jun 29, 2011
Words:312
Previous Article:MYFYRWYR YN FODLON AR Y PROFIAD I FYFYRWYR YN ABERTAWE.
Next Article:Ysgoloriaethau ar gael i fyfyrwyr 'l-raddedig o'r DU a'r UE.

Terms of use | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters