Printer Friendly

Cyrimean-congo haemorrhagic fever/Kirim kongo kanamali ates (KKKA).

T.C. Saglik Bakanligi 01.01.2009-10.08.2009 tarihleri arasinda KKKA tanisi almis 1181 vaka ve 54 olum oldugunu bildirdi (Vaka Fatalite Orani: % 4.6). En son guncellemenin yapildigi 30.07.2009 tarihinden beri 106 yeni vakanin ve 1 olumun oldugu gozlenmektedir. 2008 yilinda ayni tarihe kadar 1220 vaka ve 56 olum (Vaka Fatalite Orani: % 4.6) oldugu bildirilmis idi. Asagidaki sekil incelendiginde 2002-2008 yillari arasinda ayni donmeler icerisinde, vaka ve olum sayilarinda her yil nerdeyse iki misli bir artis gozlenirken, bu yil boyle bir katlanma gozlenmemistir. Bunun sebebi, insanlarin hastalik hakkinda daha duyarli olmalarina ve havalarin bu yil diger yillara gore daha yagisli olmasina baglanabilir.

Dr. Hasan Tezer

S.B Ankara Diskapi Cocuk Egitim ve Arastirma Hastanesi

Cocuk Enfeksiyon Klinigi, Ankara, Turkiye

Telefon: +90 312 596 96 90

E-posta: hasantezer@yahoo.com

COPYRIGHT 2009 Aves Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2009 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

 
Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:ACTUAL TOPICS, THE LAST INFORMATIONS/GUNCEL KONULAR, SON BILGILER
Author:Tezer, Hasan
Publication:Journal of Pediatric Infection
Date:Sep 1, 2009
Words:134
Previous Article:Yanit.
Next Article:Swine flu/Domuz gribi.
Topics:


Related Articles
Biological features of ticks, tick borne diseases and epidemiological data in Turkey/Kenelerin biyolojik ozellikleri, kene ile bulasan hastaliklar ve...
A case of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever and evaluation of cases admitted for tick bite/Kene tutunmasi ile basvuran olgularin degerlendirilmesi ve...
Is a tick bite of concern in children? Our data for 2008/Cocuklarda kene isirmasi onemli midir? 2008 yili verilerimiz.
Letter to the editor/Editore mektuplar.
Two distinct local complications due to tick bite/Kene isirigina bagli gelisen iki farkli lokal komplikasyon.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters