Printer Friendly

Cynrychioli Cymru - dim profiad'gwell'i gneifiwyr rhyngwladol.

MAE tim cneifio Cymru wedi bod ar siwrnai fythgofiadwy eleni i Bencampwriaethau Cneifio a Thrin Gwlan y Byd yn Invercargill, Seland Newydd.

Fe aeth y tim ym mis Chwefror yn barod i herio'r gorau - gyda'r freuddwyd o fod yn bencampwyr byd.

Fe wnaeth camerau S4C ddilyn chwe aelod o'r tim wrth iddynt baratoi i fynd ar un o anturiaethau mwyaf eu bywydau a'r canlyniad yw'r rhaglen afaelgar Cneifio: Cymru v Y Byd heno, ar S4C.

Byddwn yn dilyn tim o chwech sy'n gyfuniad o dri phar - hen bennau hogiau'r gwellau, merched sy'n berffeithwyr ar drin gwlan, ac egni a chyhyrau bois y peiriannau.

Cawn ddilyn y paratoadau, eu siwrnai a'u haberth wrth iddyn nhw adael teuluoedd a'u gwaith ar y ffermydd adref a chyrraedd Seland Newydd. Yno byddan nhw'n ceisio dod i'r arfer a gwlad a defaid gwahanol, cyn bwrw at gyffro a gwefr y cystadlu.

Bois y gwellau ydy hen bennau'r tim - Gareth Owen o Feddgelert ac Elfed Jackson o Fethesda - dau ddyn profiadol canol oed sy'n gweithio gartre' ar eu ffermydd ac yn mwynhau cneifio fel hobi sydd bellach wedi troi'n obsesiwn.

Obsesiwn hefyd sydd gan Ffion Jones, un o hoelion wyth tim Cneifiwyr Corwen, ynghyd a Robyn Charlton o Lanandras, sydd wedi bod yn byw ac yn gweithio yn Seland Newydd ers pedair blynedd. Maen nhw'n ffrindiau da ac yn gwneud tim o drinwyr gwlan effeithiol.

Yna cawn gwrdd a bois y peiriannau - y dynion ifanc sy'n teithio'r byd i gneifio gan weithio yn bennaf yn Norwy a Seland Newydd. Dyma yw Gwion Lloyd Evans, Pencampwr Cneifio Corwen ac Ian Jones, Hundred House ger Llandrindod a gurodd record gneifio'r byd gyda Gareth Daniel o Benegoes y llynedd.

Ynghanol gwefr y cystadlu a gyda chefnogaeth cannoedd o Gymry cawn ddod i'w nabod yn well ac yn eu gweld yn tyfu, yn benderfynol ac yn brwydro ymysg mynyddoedd o wlan a defaid.

| Follow Wales' shearing team as they attempt to win the world shearing championships at Invercargill, New Zealand CNEIFIO: CYMRU V Y BYD S4C, heno, 7.30

COPYRIGHT 2017 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2017 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Date:Apr 22, 2017
Words:339
Previous Article:Ceisio adfywio'r diwydiant dillad yn Llanbed.
Next Article:Camddealltwriaeth a llond bol o chwerthin.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters