Printer Friendly

Cynllun newydd i lanhau afonydd.

Byline: ffermio Meinir Howells

YN DILYN darganfyddiad diweddar y cemegyn MCPA, sef math o chwyn laddwr glaswellt yn ein hafonydd, fe wnaeth Ffermio eitem nos Lun am gynllun newydd Dwr Cymru.

Dros y blynyddoedd diwethaf maen nhw wedi tueddu i fuddsoddi eu harian mewn adeiladu gweithfeydd trin dwr newydd ledled y wlad ond eleni maen nhw nawr wedi penderfynu ceisio datrys y broblem yn gynt yn y broses.

Mi fydd yr arian yn cael ei wario i gynnig gwasanaeth llogi cyfarpar brwsio chwyn (weed wiper) am ddim i ffermwyr yn nalgylch dwy afon benodedig, er mwyn sicrhau bod yr hyn maen nhw yn ei ddefnyddio yn holliach i'r dwr.

Dydy'r lefelau ddim yn beryglus ar hyn o bryd, ond wrth drin y broblem yn yr ardaloedd gwaethaf, sef yn yr Afon Teifi yng Ngheredigion ac yn ardal yr Afon Gwy, y gobaith yw y bydd yn atal trafferth yn y dyfodol agos.

Does dim modd defnyddio MCPA yn rhan o'r cynllun hwn, a'r cyngor yw defnyddio Glyphosate. Er bod Glyphosate yn medru lladd y borfa a'r meillion, y meddylfryd yw bod y cyfarpar yn helpu i arbed y borfa.

Mewn sefyllfa ddelfrydol lle mae'r chwyn yn uwch na'r borfa, mae'r cyfarpar yn cael ei osod ar lefel lle mae'n anelu at frwsio'r chwyn yn unig, ac felly dim ond yn lladd yr hyn mae'n cyffwrdd a hynny hyd at y gwreiddiau.

Mae'r cyfarpar hwn hefyd yn haws i'w ddefnyddio mewn caeau gwlyb gan ei fod yn medru mynd tu ol i'r beic modur, ac mae'n defnyddio llai o gemegau i'w gymharu a dulliau eraill o ladd chwyn.

Canlyniad y cynllun felly yw ei fod yn well i'r boced, ac yn well i'r amgylchedd.

I'r rheini ohonoch chi sydd yn fy adnabod i, fe fyddwch yn ymwybodol fod gen i ddwy droed chwith pan mae'n dod i ddawnsio.

Er hyn fe dderbyniais i wahoddiad i feirniadu noson "Strictly Come Dancing" yn Aberystwyth ychydig wythnosau yn ol.

Na, peidiwch a phoeni, roedd y cyfan ar gyfer elusen, a fy nghyd feirniaid oedd Dai Jones Llanilar, Geraint Lloyd a Huw Tudor, felly yr oeddwn mewn cwmni da - dim un ohonom ni a llawer o syniad am ddawnsio, ond gyda'r un nod sef casglu arian ar gyfer elusen a mwynhau.

Erbyn diwedd y nos roedd dros PS5,000 wedi cael ei gasglu tuag at Ysgol Llanilar - anhygoel o swm wrth feddwl bod hi'n noson wahanol yn llawn hwyl.

COPYRIGHT 2015 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2015 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

 
Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:May 5, 2015
Words:404
Previous Article:Count blessings, not fish, and paradise is yours.
Next Article:Strong message as police showcase rural crime-fighting plan.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters