Printer Friendly

Cyflymu Arloesi mewn Iechyd a Lles.

Caiff gwaith Canolfan Arloesedd Technolegau Cynorthwyol (ATiC) Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ei ddathlu am ei effaith drawsnewidiol ar blant gyda chyflyrau niwrolegol.

Mae arloesiadau dylunio cynnyrch a gefnogir gan ATiC wedi'u henwi ar restr 100 arloesiad gorau'r DU am eu heffaith sylweddol ar fywydau bob dydd pobl.

Mae gan ATiC, sy'n rhan o Goleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant, hanes cryf o ddarparu ymchwil a datblygu'n seiliedig ar ymarfer i gefnogi cwmniau meddygol ac elusennau'n gysylltiedig a gofal iechyd.

Mae gwaith y Ganolfan yn canolbwyntio'n bennaf ar bobl, gyda phwyslais ar arloesedd sy'n galluogi ymchwilwyr i gydweithio gyda busnesau a phartneriaid rhyngwladol i ddatblygu ymyriadau creadigol i wella iechyd a lles. Fe'i cynlluniwyd i gefnogi cydweithio o ran ymchwil yn y gwyddorau bywyd ar draws Cymru ac mae'n adeiladu ar enw da Y Drindod Dewi Sant o gyflawni ymchwil ac arloesedd rhagorol ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol Mae'r rhestr o arloesiadau'n dangos sut mae prifysgolion y DU wedi bod ar y blaen yn rhai o ddarganfyddiadau, ymyriadau a mentrau cymdeithasol pwysicaf y byd, gan gynnwys darganfod penisilin, gwaith ar fynd i'r afael a llygredd plastig, sganiau uwchsain i wirio iechyd babanod yn y groth a sefydlu'r Cyflog Byw.

Lluniwyd y rhestr gan Universities UK, y grwp ymbarel ar gyfer prifysgolion y DU, fel rhan o'r ymgyrch MadeAtUni i newid canfyddiad y cyhoedd o brifysgolion a dangos yn glir y gwahaniaeth maen nhw'n ei wneud i bobl, bywydau a chymunedau ar draws y DU.

Drwy'r bartneriaeth gyda Cerebra, elusen ymchwil flaenllaw sy'n gweithio i gynorthwyo plant sydd a chyflyrau niwrolegol, mae AtiC wedi datblygu nifer o ddatrysiadau dylunio cynnyrch pwrpasol i alluogi plant i chwarae, gwella eu symudedd a gwneud bywyd teuluol yn haws.

Pan nad yw cynhyrchion sydd ar gael yn fasnachol yn bodloni anghenion cymhleth y plentyn, mae tim Cerbera yn dylunio ac yn cynhyrchu cynhyrchion pwrpasol er mwyn iddyn nhw allu cyflawni eu potensial llawn a chael eu cynnwys mewn gweithgareddau prif ffrwd. Dros 10 mlynedd, mae'r tim wedi datblygu nifer o gynhyrchion pwrpasol i gynorthwyo heriau byw bob dydd plant sydd ag amrywiol gyflyrau niwrolegol fel awtistiaeth a pharlys yr ymennydd.

Mae AtiC yn gweithio gyda Cerebra i ddarparu cymorth academaidd yn canolbwyntio ar ddiwydiant ar gyfer ymchwil ac arloesi. Gall hyn gynnwys cynorthwyo gyda datblygu prototeipiau a chyngor ar weithgynhyrchu.

Lle bo'n bosibl, caiff y cynhyrchion eu trwyddedu i gwmniau trydydd parti sy'n cynhyrchu ffi breindal i'r bartneriaeth. Mae'r rhain wedi cynnwys: canw sefydlog a chadair olwyn rhedeg/seiclo i alluogi dwy ferch ifanc i gymryd rhan mewn rasys triathlon, seddi symudol cefnogol a ramp awtomatig i alluogi pobl ifanc i gymryd rhan mewn chwaraeon gan gynnwys sglefrio a syrffio, yn ogystal a helpu gyda chwsg ac adborth synhwyraidd.

Mae ATiC yn rhan o Accelerate, rhaglen PS24m a lansiwyd ac a arweinir gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru mewn cydweithrediad a Phrifysgol Caerdydd, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Mae Accelerate yn helpu i drosi syniadau arloesol yn dechnoleg, cynhyrchion a gwasanaethau newydd i'r sector iechyd a gofal yn gyflym, gan helpu mentrau i droi eu syniadau arloesol yn ddatrysiadau.

Cyd-gyllidir Accelerate gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Swyddfa Cyllido Ewropeaidd Cymru, Grwp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru, prifysgolion, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru a byrddau iechyd, a'i nod yn y pen draw yw creu gwerth economaidd yng Nghymru fydd yn para.

Dywedodd yr Athro Ian Walsh, Cyfarwyddwr ATiC a Deon Coleg Celf Abertawe: "Mae ein labordai ymchwil yng Nglannau SA1 Abertawe yn ein galluogi i dynnu ar arbenigedd cydweithwyr o bob rhan o bortffolio Y Drindod Dewi Sant er mwyn cael effaith drawsnewidiol ar fywydau'r rheini sydd angen ein cymorth.

"Mae ein dull o weithredu'n cael ei arwain gan y defnyddwyr; gan edrych ar daith y defnyddwyr wrth iddyn nhw ddefnyddio'r dechnoleg i siapio'r cynhyrchion a'r gwasanaethau rydym ni'n eu datblygu. Rydym ni'n gweithio gyda chydweithwyr mewn cwmniau preifat yn ogystal a chyrff iechyd ar draws Cymru i sefydlu cydweithio cyhoeddus/preifat sy'n cynnwys arbenigeddau clyfar a datblygu dyfeisiau clyfar a thechnolegau cynorthwyol."

Dywedodd yr Athro Medwin Hughes, DL, yr Is-Ganghellor: "Mae'r cydweithio pwerus hwn yn gwneud gwahaniaeth, ac mae hynny'n nod sy'n greiddiol i strategaeth arloesedd y Brifysgol; rydym ni am wneud gwahaniaeth er mwyn i ni allu trawsnewid bywydau er gwell."
COPYRIGHT 2019 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2019 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Jul 11, 2019
Words:713
Previous Article:Park life's just perfect for a snappy sojourn.
Next Article:'Rydym ni'n falch iawn ein bod wedi gallu cynorthwyo Tommy'.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |