Printer Friendly

Cyfle i ennill tocynnau i weld Cerys; Y CELFYDDYDAU YR HERALD CYMRAEG.

MI fydd Cerys Matthews, sydd ar daith trwy wledydd Prydain ar hyn o bryd, yn teithio theatrau Cymru ym mis Tachwedd, gan ddechrau yn Galeri Caernarfon. Hwn fydd ei hunig ymddangosiad yn y gogledd fel rhan o'r daith hon, ac mae gan Yr Herald Cymraeg DDAU docyn i'r cyngerdd, fel gwobr i UN darllenydd lwcus. Atebwch y cwestiwn canlynol:

Gyda pha grwp y daeth Cerys i amlygrwydd byd-eang?

Atebion ar gerdyn post at:

Yr Herald Cymraeg, Blwch Post 202, Cyffordd Llandudno, CONWY, LL31 9ZD Dyddiad cau: Hydref 30

Ar y daith bydd Cerys a'i gitarydd, Teel, yn chwarae set acwstig, gyda nifer o ganeuon oddi ar ei halbwm ddiweddaraf "Never Said Goodbye".

Rhyddhawyd sengl newydd - "Streets of new York" - ganddi ddydd Llun hefyd.

Fel y soniwyd ar dudalen 4, mi fydd Alun Tan Lan hefyd yn ei chefnogi ar y daith.

Mae'r daith yn mynd e hi i:

Galeri Caernarfon, nos Fawrth, Tachwedd 14

Riverfront, Casnewydd, nos Fercher, Tachwedd 15

Theatr y Torch, Aberdaugleddau, nos Iau, Tachwedd 16

Theatr Brycheiniog, Aberhonddu, nos Sadwrn, Tachwedd 18

Grand Pavilion, Porthcawl, nos Sul, Tachwedd 19
COPYRIGHT 2006 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2006 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Oct 11, 2006
Words:182
Previous Article:Ceisio rhoi'r gogledd ar y gylchdaith reggae; Y CELFYDDYDAU YR HERALD CYMRAEG.
Next Article:Tu Ol i'r wyneb sarrug cuddiai coblyn o ges; YR HERALD CYMRAEG.

Terms of use | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters