Printer Friendly

Cyfle'r dysgwyr i ddisgleirio ar S4C.

AE hi'n addo bod yn achlysur i'w chofio. Nos Fercher wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol draw yng Nghanolfan Iaith a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn bydd Seremoni fawreddog dan ofal Nest Williams, BBC Cymru, yn cael ei chynnal i wobrwyo Dysgwr y Flwyddyn.

Ac am y tro cyntaf erioed, bydd proffiliau o'r pedwar unigolyn sydd wedi hawlio lle yn y rownd derfynol, ac sy'n ymgiprys am y teitl eleni, yn cael eu cyflwyno ar S4C yn y nosweithiau sy'n arwain at y seremoni derfynol (Dydd Sadwrn - ddydd Mawrth).

Dewiswyd y pedwar dysgwr o blith rhyw ugain o geisiadau gwreiddiol a chynhaliwyd y rownd gyn derfynol ym mis Mai. Mae'r dysgwyr llwyddiannus yn hanu o bob cwr o Gymru a thu hwnt, ac mae gan bob un eu cymhellion gwahanol dros gydio yn y Gymraeg.

Y proffil cyntaf a gyflwynir bydd un Sue Massey, fydd yn cael ei ddangos ar y sianel nos Sadwrn am 9.40pm. Yn wreiddiol o Ellesmere Port, mae Sue bellach wedi ymgartrefu ym Mhenmaenmawr.

Yr awydd i gyfathrebu e'i ffrindiau yn y Gymraeg yn ogystal e chael hwyl yn gymdeithasol a'i hysgogodd, ac aeth ati i ymuno e dosbarthiadau lleol er mwyn dysgu'r iaith.

Nos Sul wedyn am 7.55pm ar S4C, cawn gwrdd e'r ail ddysgwr.

Ag yntau yn hanu o Reading, roedd Robert Hughes yn awyddus i fagu ei deulu drwy gyfrwng y Gymraeg, a'i gwneud yn iaith yr aelwyd. Mae e bellach yn byw yn Meddllwynog, ger Merthyr Tudful, ac yn athro Cymraeg yn Ysgol Gyfun Tredegar. Proffil o Baudewijn Morgan a gawn nos Lun, a hynny am 9.50pm. Mae gan Baudewijn ddiddordeb cynhenid mewn ieithoedd ac roedd yn teimlo rheidrwydd i ddysgu'r Gymraeg er mwyn sicrhau parhad yr iaith.

Yn gweithio i Adran Gyllid Ewropeaidd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, mae hefyd yn gwirfoddoli i Fenter Iaith Conwy.

Daw'r proffil olaf am 9.50pm nos Fawrth, pan gawn gwrdd e Gwanwyn Bartlett sy'n athrawes yn Ysgol Gynradd Gendros yn Abertawe.

Ei chymhelliad pennaf hi oedd dysgu'r Gymraeg fel ail iaith i'w disgyblion, felly dyma benderfynu mynd i'r afael e'i meistroli ei hunain. Mae Gwanwyn bellach yn aelod ffyddlon o Ferched y Wawr ac yn canu yng NghOr Tawe.

'Mae bod yng nghwmni ymgeiswyr Dysgwr y Flwyddyn bob amser yn ysbrydoliaeth,' medd Meleri Williams, Swyddog y Dysgwyr, Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

'Mae'r pedwar cystadleuydd yn hwyliog ac yn frwdfrydig iawn dros y Gymraeg ac rydym yn edrych ymlaen at noson wych yn Nant Gwrtheyrn

Dysgwr y Flwyddyn S4C, Nos Sadwrn, 9.40pm; Nos Sul, 7.55pm; Nos Lun + Nos Fawrth, 9.50pm Robert Hughes
COPYRIGHT 2005 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2005 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Jul 30, 2005
Words:426
Previous Article:food & drink: ittersweet; taste test Hywel Trewyn at Portcullis European Restaurant, Caernarfon.
Next Article:Ground rules.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters