Printer Friendly

Cwrw Carmen.

Byline: GAN TUDUR H JONES

MAE gofyn bod yn benderfynol iawn os ydach chi'n ferch yn gweithio mewn diwydiant sy'n cael ei reoli gan ddynion. Ond un felly ydy Carmen Pierce.

Gadawodd yr ysgol heb fawr o gymwysterau, ond bellach mae hi'n rhedeg tafarn lwyddiannus, maes gwersylla poblogaidd dros ben, ac yn cyflogi hyd at 20 o staff pan mae'r tymor gwyliau ar ei anterth.

Ond nid dyna yw unig gamp Carmen, o na. Mae hi hefyd yn bragu hyd at naw gwahanol math o gwrw unigryw.

Welwch chi mohono fo mewn unrhyw dafarn arall, nag ar silffoedd unrhyw siop. Ond mae ei chwrw yn denu pobl o bell ac agos i dafarn y Snowdonia Parc yn Waunfawr ger Caernarfon. Ac maen nhw'n dod yn l am fwy bob tro.

Mae hi'n bragu'r cwrw mewn stafell bwrpasol yng nghefn y dafarn, ac mae'n debyg mai hi yw'r unig ferch sy'n gwneud y math yma o waith yng ngogledd Cymru.

Ewch yn l bump neu chwe mlynedd, a dim ond un neu ddau o gwmniau bychan oedd yn bragu cwrw yn yr ardal. Ond bellach mae mwy a mwy yn mentro, ac mae'n ymddangos eu bod nhw'n mynd o nerth i nerth.

Mae bragdy'r Mwes Piws ym Mhorthmadog yn enghraifft dda, ac mae'r diweddaraf ohonynt - Cwrw Llyen - yn prysur wneud ei farc.

Mae'r rhan fwyaf o'r cwmniau yma yn gwerthu eu cwrw mewn ambell i dafarn a siop, ond yn achos cwrw Carmen, dim ond yn ei thafarn hi y gallwch ei brynu.

Cyn-berchennog y Snowdonia Parc, Karen Humphreys, a'i mab Gareth, ddechreuodd fragu yn y dafarn, meddai.

Roedd Carmen yn gweithio yno ers blynyddoedd beth bynnag, a phan fu farw Mrs Humphreys chwe mlynedd yn l, cymerodd Carmen y lle drosodd.

Ond doedd hi ddim yn rhy llwyddiannus fel bragwr ar y cychwyn, nes iddi gyfarfod Paul Jeffries - prif fragwr (master brewer), gyda blynyddoedd o brofiad tu l iddo.

"Doeddwn i ddim yn siwr iawn be oeddwn i'n wneud cyn hynny, ond mae Paul wedi fy rhoi ar ben ffordd, a dwi'n mwynhau fy hun yn ofnadwy rwan," meddai Carmen.

"O'r blaen fyddwn i byth yn siarad am y cwrw, ond rwan dwi'n methu peidio siarad amdano fo!" Ac mae pobl wedi dechrau clywed mae'n amlwg. Enillodd y Snowdonia Parc wobr gan Camra (Campaign for Real Ale) yn ddiweddar am y dafarn orau yng Ngwynedd a Mn dros dymor y Gwanwyn. Mae'r dafarn hefyd yn cael ei henwi yn eu llawlyfr.

Tu allan i'r tymor ymwelwyr mae Carmen yn bragu dau neu dri gwahanol gwrw bob wythnos, ond yn ystod yr haf eleni roedd hi'n gwneud hyd at naw gwahanol math.

"Does gan gwrw go-iawn ddim 'shelf-life' hir. Dydi o'n da i ddim os ydi o'n aros yn y peipiau, ond mae'n rhaid fod pobl yn ei fwynhau o, achos mae o wedi bod yn gwerthu'n dda drwy'r haf.

Mae cynnwys y cwrw yn gyfrinach, ond mae eu henwau yn dweud llawer amdanynt: Carmen Sutra (ei phrif gwrw 4.4%); OMG (cwrw cryf iawn 10%); Welsh Highland Bitter (5.2%, mae'r trn bach rhwng Caernarfon a Phorthmadog yn rhedeg heibio'r dafarn); Aur Eryri (4%, cwrw haf, golau ac ysgafn); Gwyrfai (cwrw cyffredin 3.8%); a Dark & delicious (cwrw tywyll, ond heb fod yn drwm. 5%) "Mi oeddwn i'n arfer cadw mathau eraill o gwrw go-iawn, ac yn cael ambell i 'guest beer' i mewn," meddai, "ond erbyn hyn dim ond fy nghwrw fi'n hun dwi'n werthu yma, a lagers a Guinness a petha felly wrth gwrs."

Mae'r broses o fragu yn cael ei reoli gan gyfrifiadur, ac mae hynny'n gwneud y cwrw yn llawer mwy cyson.

"Mae o yr un fath bob tro, wythnos ar l wythnos, a dyna be mae pobol isio," meddai.

"Fel hogan o Waunfawr mi oeddwn i'n arfer meddwl y basa'n neis rhedeg tafarn y pentref rhyw ddiwrnod. Ond wnes i rioed feddwl y baswn i'n gwneud hynny, heb sn am wneud fy nghwrw fy hun!"

CAPTION(S):

Carmen Pierce yn ei bragdy yng nghefn y dafarn
COPYRIGHT 2011 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2011 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Sep 28, 2011
Words:671
Previous Article:Whatever your problem.
Next Article:Planhigion at bopeth; LLYTHYRAU.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters