Printer Friendly

Articles from Current Issues of Business and Law (July 1, 2012)

1-13 out of 13 article(s)
Title Author Type Words
Accounting practices in the U.S. and Europe: law and linguistic issues in an international context/Apskaitos praktika JAV ir Europoje: teisiniai ir lingvistiniai klausimai tarptautiniame kontekste. Manzella, Pietro 8016
Corruption in the private sector: issues of criminalization/Korupcijos privaciame sektoriuje kriminalizavimo problemos. Zaksaite, Salomeja 5140
Dynamics of capital markets and its impact on the cost of equity/Kapitalo rinku dinamika ir jos itaka nuosavam kapitalui. Nenkov, Dimiter N. 7981
Enablers and qualifiers for the novel creative industry/Igalinantys ir apibreziamieji veiksniai novatoriskoje kurybineje industrijoje. De Winter, Ton 5668
Evaluation of Lithuanian mutual funds performance using the multi-criteria evaluation model/Daugiakriterinis Lietuvos investiciniu fondu veiklos efektyvumo vertinimas. Stankeviciene, Jelena; Bernataviciene, Asta 5293
Experience of growth and continuity in SMEs: a study on the growth aspects of the tourism industry in the Netherlands/Mazu ir vidutiniu imoniu augimo ir veiklos testinumo patirtis: turizmo pramones Nyderlanduose augimo studija. Tuinstra, Taeke; Mekkes, Johan; Koldijk, Hiske 4637
Impact of personnel/human resources management departments on the performance of Lithuanian enterprises/Personalo/zmogiskuju istekliu padaliniu itaka lietuvos imoniu veiklai. Cesyniene, Rima; Stankeviciene, Asta 5362
Impact of the proposal of the European Commission to recast the Brussels I Regulation on future tendencies of the European Union civil procedure/Europos komisijos pasiulymo del reglamento "Briuselis I" pakeitimo itaka Europos Sajungos civilinio proceso ateities tendencijoms. Vebraite, Vigita 3484
Is impersonalization of personal data of parties in civil proceedings necessary and lawful?/Ar civilinio proceso saliu asmens duomenu nuasmeninimas yra butinas ir teisetas? Manniko, Mari; Galubickas, Paulius; Burkevics, Andis 6129
Is the existing concept of copyright still justified in the information society?/Ar dabartine autoriu teisiu savoka vis dar pateisinama informacineje visuomeneje? Veiksa, Ingrida 5322
Legal regulation of temporary agency employment in the European Union: from the beginning to modern interpretation/Laikino darbo teisinis reglamentavimas Europos sajungoje: nuo uzuomazgu iki modernaus interpretavimo. Petrylaite, Daiva; Kuoras, Simonas 5019
Principles of evaluation of the overall quality level of financial statement audit services/Finansiniu ataskaitu auditavimo paslaugu kokybes bendrojo lygio vertinimo principai. Zvirblis, Algis 3705
Problems of regulation of the alternative dispute resolution mechanism in consumer disputes in Lithuania/Alternatyvaus vartojimo gincu sprendimo mechanizmo reguliavimo problemos Lietuvoje. Bubliene, Danguole; Zemlyte, Egle 5913

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters