Printer Friendly

Croeso cynnes i gantorion y byd.

BOB dwy flynedd, cynhelir cystadleuaeth ganu ryngwladol o fri ym mhrifddinas Cymru.

Ers 1983, mae cystadleuaeth BBC Canwr y Byd Caerdydd wedi ennill ei phlwyf fel un o brif ornestau canu clasurol y byd. Mewn rhaglen ar S4C heno, Heledd Cynwal fydd yn edrych yn ol ar uchafbwyntiau wythnos o gystadlu am y tlws.

Mae cystadleuaeth Canwr y Byd wedi bod yn sbardun i gantorion byd enwog megis Bryn Terfel yn gynnar yn eu gyrfaoedd. Eleni, fe ymgeisiodd mwy na 300 o gantorion o bedwar ban byd am y cyfle i berfformio yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd a brwydro am yr anrhydedd a'r cyfle i godi tlws BBC Canwr y Byd 2015. Ymhlith yr 20 terfynol mae'r Gymraes o Abertawe, Celine Forrest, yn cystadlu am dair gwobr; teitl BBC Canwr y Byd, Gwobr Can BBC Canwr y Byd, a Gwobr Cynulleidfa Y Fonesig Joan Sutherland.

Cyfeilir y gystadleuaeth eleni gan ddwy gerddorfa fyd enwog; Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a arweinir gan Thomas Sondergard, a Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru, o dan arweiniad Martyn Brabbins.

"Dyma gystadleuaeth ryngwladol sydd nawr yn 32 mlwydd oed a'r hyn sy'n eich taro chi yw mawredd yr holl beth, nid yn unig oherwydd y ffaith bod y gystadleuaeth yn cael ei chynnal yng Nghymru ond ei bod hefyd yn golygu cymaint i'r cantorion sy'n dod o bob rhan o'r byd," meddai'r cyflwynydd Heledd Cynwal.

"Eleni, mae nifer ohonyn nhw'n gantorion hyn nag arfer a nifer wedi bod wrth eu gwaith ers amser ac yn dal i weld y gystadleuaeth fel rhywbeth pwysig tu hwnt o ran datblygiad gyrfa. Mae'r ffaith bod Y Fonesig Kiri Te Kanawa a Dennis O'Neill yn dal ynghlwm a'r gystadleuaeth fel cadeirydd a beirniad hefyd yn dangos bri'r digwyddiad.

"Yn y rhaglen, byddwn hefyd yn dangos deunydd ecsgliwsif o du ol i len BBC Canwr y Byd Caerdydd gyda chyfweliadau a'r cantorion yn ogystal a'r ffans, y criw sy'n gyfrifol am ddillad ac aelodau o'r gerddorfa," meddai Heledd.

TRANSL888 it: In a musical feast tonight on S4C, Heledd Cynwal will look back at this year's Cardiff Singer of the World competition.

Canwr y Byd 2015, S4C, heddiw (today), 8pm (English subtitles)

COPYRIGHT 2015 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2015 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Jun 27, 2015
Words:360
Previous Article:TUESDAY.
Next Article:Effaith streic y glowyr.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters