Printer Friendly

Connie'n dod adref ar gyfer cyngerdd yr Urdd.

CYHOEDDWYD manylion cyngerdd agoriadol Eisteddfod yr Urdd, sy'n cael ei chynnal eleni yn Sir Benfro.

Seren y West End, Connie Fisher - sy'n hanu o Sir Benfro - fydd un o ser cyngerdd ar nos Sul, 26 Mai, sy'n yn nodi cychwyn yr wyl . Bydd Connie yn cydarwain y cyngerdd gyda'r cyflwynydd radio a theledu. Ifan Jones Evans, ac ymhlith y r artistiaid eraill sy'n cymryd rhan mae'r tenor enwog, Rhys Meirion, a'r seren roc a phop, Elin Fflur.

Hefyd yn rhan o'r arlwy mae'r tenor ifanc o Rydymain, Huw Ynyr, a enillodd Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel y llynedd.

Bydd nifer o artistiaid lleol yn perfformio hefyd, megis Trystan Llyr Griffiths a'r gantores amryddawn, Lowri Evans. Bydd Iwan John yn diddanu gyda'i gymeriad o Stwnsh, Jac Russell, a chawn ddisgwyl perfformiad egniol gan ddawnswyr gwerin Aelwyd Hafodwenog.

Un o nodweddion arbennig y noson fydd perfformiad o rai o ganeuon Meic Stevens gan Gor Aelwydydd Sir Benfro, sydd wedi ei sefydlu yn arbennig ar gyfer yr Eisteddfod, a Band Mawr Ysgolion Sir Benfro.

Bydd rhagflas o sioe gynradd yr Eisteddfod, Pentigili a sioe gerdd yr ysgolion uwchradd, Gelli Gyfrin.

Fel cefnogwr brwd o'r Eisteddfod, bydd Connie Fisher hefyd yn Llywydd y Dydd yn yr Eisteddfod ar y dydd Iau, 30 Mai.

"Rwyf mor falch fy mod i'n cael bod yn rhan o gyngerdd agoriadol Eisteddfod yr Urdd eleni, yn enwedig gan ei bod mor agos i adref. Rwyf yn gwerthfawrogi pob cyfle ges i gystadlu yn yr Urdd ac fe helpodd y profiadau hyn i mi ddatblygu fel perfformwraig. Mae'r llwyfan a roddir gan yr Urdd i berfformwyr ifanc ddatblygu eu talent a pherfformio yn rhywbeth i'w ddathlu ac rwyf yn edrych ymlaen i fod yn rhan o'r dathliadau yn y cyngerdd agoriadol ddiwedd Mai."

? Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Sir Benfro yng Nghilwendeg ger Boncath, 27 Mai - 1 Mehefin.

CAPTION(S):

Elin Fflur

Connie Fisher
COPYRIGHT 2013 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2013 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Date:Apr 10, 2013
Words:315
Previous Article:Dyddiau difyr yn archwilio rhai o amgueddfeydd ac orielau Glasgow.
Next Article:Enwau gwymon yn peri dryswch; AIL NATUR.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |