Printer Friendly

Browse Colina-Marquez, Jose A.; Castilla-Caballero, Deyler R.

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
Mineralizacion fotocatalitica de agua residual contaminada con dicloxacilina comercial en un reactor solar CPC a escala piloto. Jun 1, 2013 4106

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |