Printer Friendly

Articles from Coactivity (March 1, 2012)

1-11 out of 11 article(s)
Title Author Type Words
A work of art--the expression of human being's world and the place for communication: M. Heidegger's position/Meno kurinys--zmogaus pasaulio israika ir komunikacijos vieta: M. Heideggerio pozicija. Rimkus, Edvardas Report 4589
Benjamin Constant: the antinomies of liberty and popular sovereignty/Politine komunikacija: Benjamino Constanto atvejis. Eidukiene, Dalia Report 2272
Butis ir laikas. Heideggeris, M. 5132
Development and transformation of Chinese characters (aesthetic and communication aspects)/Kinu rasmenu raid air transformacijos (estetinis ir komunikacinis aspectai). Juzefovic, Agnieska Report 4684
Entertainment in view of politicians ancient Greece and Rome/Pramogos politiku akiratyje senoves Graikijoje ir Romoje. Pruskus, Valdas; Kocai, Elena Report 3680
Moral panic about drugs in the news portal delfi.lt/Moraline panika del narkotiku interneto dienrastyje delfi.lt. Stumbrys, Daumantas Report 3120
Panopticon in a society based on the principles of utilitarianism: the aspects of communication/Panoptikumas utilitarizmo principais grindziamoje visuomeneje: komunicaniai aspektai. Bareviciute, Jovile Report 3155
Preface/Pratarme. Kacerauskas, Tomas 883
Status of communication persfective in social sciences/Komunikacines perspektyvos statusas socialiniuose moksluose. Kirtiklis, Kestutis Report 4636
The indentity of creative centers: strategic management and communicational aspects/Kurybiniu centru identitetas: srateginio valdymo ir komunikaciniai aspektai. Reimeris, Ramojus Report 3491
Visual communication: computer graphic tools in creating logos/Vizualine komunikacija: kompiuterines grafikos irankiu, taikymas, kuriant logotipa. Danaitis, Konstantinas Stanislovas; Usovaite, Ana Report 3962

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |