Printer Friendly

Articles from Coactivity (March 1, 2011)

1-10 out of 10 article(s)
Title Author Type Words
A pentagon of creative economy/Kurybos ekonomikos penkiakampis. Levickaite, Rasa; Reimeris, Ramojus Essay 3972
Autopoiesis as self-creation and the source of creation/Autopoiesis kaip savikura ir kurybos istakos. Kanisauskas, Saulius Essay 3674
Creative regions between an individual and the community/Kurybos regionai tarp individo IR bendrijos. Kacerauskas, Tomas Essay 2888
Creativity and cosmic fields of world awareness/Kurybiskumas ir kosmines pasaulio samoningumo plotmes. Mickunas, Algis Essay 5720
Preface/Pratame. Juzefovic, Agnieska Essay 1258
The reflection of quantum aesthetics in Algis Mickunas cosmic philosophy/Kvantines estetikos refleksija Algio Mickuno kosmoso filosofijoje. Gajauskas, Auridas Essay 4990
Transformation of culture in creative industries: how media culture work/Kulturos transformacijos kurybinese industrijose: kaip veikia mediju kultura. Cerneviciute, Jurate Essay 3885
Transformations of rituals in contemporary lithuanian art/Ritualu perkurimas siuolaikiniame lietuvos mene. Sakalauskaite, Elena Essay 3290
Urban choreography: bodily experience, emotions and rituals/Urbanistine choreografija: kunas, emocijos ir ritualai. Lavrinec, Jekaterina Essay 5276
What Friedrich Nietzsche's Zarathustra wanted to say: creation and self-creation or how one becomes who one is?/Ka norejo pasakyti Friedricho Nietzsche's Zaratustra: kuryba ir savikura, arba kaip tampama tuo, kuo esi. Mickevicius, Arunas Essay 4059

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |