Printer Friendly

Articles from Coactivity (March 1, 2009)

1-12 out of 12 article(s)
Title Author Type Words
Are negations of analytic propositions meaningless? Grenda, Vytautas Book review 1643
European values and globalization/Europietiskosios vertybes ir globalizacija. Theisen, Heinz Report 4033
International scientific networking as an element of political globalization/Tarptautinis mokslinis bendradarbiavimas kaip sudedamoji politines globalizacijos dalis. Mang, Herbert A. Report 2728
Is nationality basic or cultural need?/Asmens tautiskumas: reikme ar poreikis. Jasmontas, Aleksandras Grazvydas Report 3553
Is polis the answer? Hannah Arendt on democracy/Ar polis yra atsakas? Hannah Arendt apie demokratija. Bokiniec, Monika Report 3762
Liberty challenge or dangers of liberal democracy/Ismeginimas laisve, arba neliberaliosios demokratijos pavojai. Eidukiene, Dalia Report 2594
Monografija apie socialines katalikybes raiska lietuvoje. Vasiliauskiene, Aldona Book review 727
Preface/Pratarme. Kacerauskas, Tomas Editorial 372
Purpose and vitality of rumours: political aspects/Gandu paskirtis ir gajumas: politiniai aspektai. Pruskus, Valdas Report 7193
Russian democracy in the vacuum of civil society/Rusijos demokratija pilietines visuomenes nebuvimo salygomis. Sysoyeva, Lubov S. Report 4819
The cure for civiliter mortuus: complementary values of phenomenology and democracy/Vaistai nuo civiliter mortuus negalios: demokratiniu ir fenomenologiniu vertybiu komplementarumas. Briedis, Mindaugas Report 4548
The principle of power distribution as a factor of democracy: case study/Valdziu padalijimo principas kaip demokratijos veiksnys: atvejo studija. Monkevicius, Kazimieras Report 4515

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |