Printer Friendly

Clinical characteristics of patients with intermediate uveitis/Intermediyer uveitli hastalarin klinik ozellikleri.

Giris

Intermediyer uveit (IU) Uluslararasi Uveit Calisma Grubu (IUSG) tarafindan on vitreus, periferik retina ve siliyer cismin etkilendigi, on segment inflamasyonunun minimal eslik ettigi veya hic eslik etmedigi idyopatik inflamatuar sendrom olarak tanimlanir. (1) IUSG, IU ile pars planiti es anlamli olarak kullanmistir ve IU'lerin cogunlugunu da idyopatik olarak degerlendirmistir. Uveit Terminolojisinin Standardizasyonu Calisma Grubu (SUN) ise IU'yu esas olarak vitreusun etkilendigi uveitin alt grubu olarak tanimlamistir, periferik vaskuler kiliflanmanin ve makuler odemin olmasinin siniflandirmayi degistirmedigi ifade edilmistir.2 SUN, pars planiti idyopatik, hicbir sistemik hastaligin eslik etmedigi, kartopu ve kar birikintisi gorunumunun oldugu IU'lerin alt grubu olarak tanimlamistir. (2)

IU'lerin etyolojileri tam olarak bilinmemekte, cogunlukla otoimmun olduguna inanilmaktadir, sarkoidoz, multiple skleroz (MS) ve sistemik enfeksiyon hastaliklarina eslik edebilmektedir. (3,4,5) Genellikle genc yetiskinlerde ve cocuklarda gorulur. Tum uveit olgularinin %4 ile 17'sini kapsar. (6,7,8)

Bu calismanin amaci klinigimizde intermediyer uveit tanisi konulan hastalarin klinik ozelliklerinin,etyolojik profilinin, iliskili oldugu sistemik hastaliklarin, komplikasyonlarinin ve gorme prognozunun incelenmesidir.

Gerec ve Yontem

1996-2011 yillari arasinda klinigimizde uveit tanisi konulan hastalar incelendi. SUN Calisma Grubu'nun (2) kriterlerine gore IU tanisi konulan 45 hasta calismaya alindi. Bir yildan daha az sure takip edilen hastalar calisma disi birakildi.

Calismaya alinan tum hastalarin okuler ve sistemik muayene kayitlari incelendi. Tum hastalarin ilk muayenede ve takiplerde duzeltilmis gorme keskinligi ve goz ici basinci olcumu, biyomikroskop ile on segment incelemesi, dilate fundus muayenesi ve pars plana bolgesinin indirekt oftalmoskop ile incelenmesini iceren ayrintili goz muayenesi mevcuttu. Tum hastalarin ilk muayenelerinde fundus floresein anjiyografi goruntulemesi mevcuttu. Gerekli durumlarda optik koherens tomografi ile makuler komplikasyonlarin takibi yapildi.

Intermediyer uveit tanisi konulan tum hastalar oncellikle sarkoidoz, Lyme hastaligi, sifiliz, MS ve tuberkuloz yonunden taranmisti. Tum hastalarin bazal inceleme olarak tam kan sayimi, eritrosit sedimentasyon hizi, tuberkulin deri testi, akciger grafisi ve Treponema pallidum hemaglutinasyon testi, serum anjiyotensin konverting enzim seviyesi, serum lizozimi, Borrelia serolojisi, beyin manyetik rezonans incelemesi yapilmisti. Bartonella henselae serolojisi, toksokara serolojisi, akciger bilgisayarli tomografisi ve human lokosit antijen tiplemesi gerekli durumlarda yapilmisti.

Kartopu opasitesi veya kar birikintisi gorunumu olan, sistemik enfeksiyoz ya da enflamatuar bir hastaligi olmayan hastalar pars planit grubuna alindi. Tipik pars planit goruntusu olmayan ve etyolojinin saptanamadigi hastalar idyopatik IU olarak gruplandirildi.

Ilk muayenelerinde IU tanisi konulan ancak daha sonra Behcet hastaligi tanisi konulan alti hasta ve Fuchs heterokromik iridosiklit tanisi konulan dort hasta calisma disi birakildi.

Hastalar gorme keskinlikleri 0,5'in altina dustugunde, kistoid makuler odem (KMO) varliginda, iki pozitifin ustunde vitreus bulanikligi varliginda, tikayici retinal vaskulit ve retinal neovaskularizasyon varliginda tedavi edildi. Periokuler kortikosteroid enjeksiyonu, sistemik kortikosteroid, immunsupresif ve immunmodulator tedaviler ve pars plana vitrektomi basamakli yaklasim tedavisi uygulandi. Hastalarda periokuler steroid tedavisi oncellikle uygulandi, bu tedavi ile yeterli yanit alinamayan hastalarda veya tolere edemeyen hastalarda, cocuk hastalarda sistemik steroid tedavisi uygulandi. Sistemik steroid tedavisi ciddi bilateral hastaligi olan veya vitreus opasitelerine bagli gorme kesinligi dusen hastalarda 1 mg/kg seklinde baslandi. Steroidin inflamasyonu kontrol edemedigi durumlarda veya steroidin yan etkilerinin tolere edilemedigi hastalarda immunsupresif veya immunmodulator tedaviler baslandi. Pars plana vitrektomi retina dekolmam gibi komplikasyonlar gelistiginde yapildi.

On uveit bulgularinin eslik ettigi hastalara topikal kortikosteroidler uygulandi. Enfeksiyoz hastaliklarin eslik ettigi durumlarda sistemik antimikrobiyal tedaviler uygulandi.

Bulgular

Ortalama takip suresi 6,2 yildi (2-16 yil). Ortalama tani konulma yasi 32,4 yildi (8-68 yil). Alti (% 17,1) hasta 18 yas altindaydi. Toplam 35 hastanin 23'u (%65,7) kadin ve 12'si (%34,2) erkekti.

On dokuz hastanin iki gozu de etkilenmisti (%54,3). Tek tarafli tutulum ise 16 hastada (%45,7) gozlendi. Vitrit tum hastalarda mevcuttu (%100), 34 hastada (%97,1) kartopu opasite, 23 hastada (%65,7) retinal vaskulit ve 16 hastada (%45,7) kar birikintisi gorunumu tespit edildi. Yirmi bes hastada (%71,4) iridosiklit eslik etmekteydi. Hastalarin bulgulari Tablo 1'de gosterilmistir.

Hastalarin detayli sistemik arastirmasi sonucunda sekizine MS (%22,9), dordune sarkoidoz (%11,4), birine (%2,9) tuberkulozla iliskili uveit ve birine de (%2,9) Lyme hastaligi tanisi konuldu (Tablo 2). Iki MS'li hastanin (%5,7) ve bir sarkoidozlu hastanin (%2,9) uveitten once sistemik hastalik tanilari mevcuttu. Geri kalan hastalarin sistemik bulgulari goz bulgularindan ve sistemik arastirmadan sonra ortaya cikti. On iki hastaya pars planit (%34,3), dokuz hastaya (%25,7) idyopatik IU tanisi konuldu.

Sekiz hastada sekonder glokom (%22,9), alti hastada katarakt (%17,1), alti hastada kistoid makuler odem (%17,1), bes hastada retina dekolmani (%14,2), bes hastada retinal yirtik (%14,2), bes hastada optik disk tutulumu (%14,2), uc hastada retinoskizis (%8,5) ve bir hastada (%2,9) makuler delik gelisti. Hastalarda gelisen komplikasyonlar Tablo 3'te gosterilmistir.

Iridosiklit gelisen tum hastalara topikal prednizolon asetat uygulandi. Damla sikligi enflamasyonun yogunluguna gore baslandi ve giderek azaltilarak kesildi. Otuz hasta (%85,7) periokuler kortikosteroid (triamsinolon asetat 40 mg/ml), on iki hasta (%34,3) ilave olarak sistemik kortikosteroid (metilprednizolon 1 mg/kg) ve iki hasta (%5,7) sistemik azatiopurin 2 mg/kg ile tedavi edildi. Tuberkuloz tanisi konulan hastaya antituberkuloz tedavi baslandi, Lyme hastaligi tanisi konulan hastada antibiyotik ve kortikosteroid tedavisi birlikte uygulandi.

Katarakt gelisen alti hastaya (% 17,1) fakoemulsifikasyon ve goz ici lens implantasyonu yapildi. Retina dekolmani gelisen hastalara (%14,2) pars plana vitrektomi yapildi. Retinal yirtik gelisen hastalara (%14,2) yirtik etrafina argon lazer fotokoagulasyon yapildi. Sekonder glokom gelisen sekiz hastanin altisinin goz ici basinclari anti-glokomatoz ilaclar ile kontrol altina alinabildi, iki hastaya (%5,7) trabekulektomi ameliyati yapildi.

Hastalarin ilk gorme keskinligi ortalama 0,7 [+ or -] 0,3'di (0,1-1,0). Tedavi ve takiplerin sonunda tum hastalarda gorme keskinligi yukseldi. Bir hastada optik atrofi, bir hastada makuler delik ve bir hastada kistoid makuler odem sekeline bagli gorme keskinligi 0,5'in altinda kaldi. Geri kalan hastalarin son gorme keskinligi ortalama 0,9 [+ or -] 0,2 duzeyindeydi.

Tartisma

Bu calismada uveit tam konulma yasi 32,4 yil olarak saptanmistir. Daha onceki calismalarda IU tam konulma yasi ucuncu dekat olarak belirtilmistir. (9,10) Bizim calismamizda cocuklarda gorulme oram %17,1'dir. Ben Ezra ve ark'nin11 calismasinda bu oran %41,7'dir. Tunuslu hastalarda yapilan bir calismada ise %28 olarak belirtilmistir.12 Bizim calismamizdaki cocuklarda gorulme orani bu calismalara gore daha dusuktur. Bu klinigimize daha cok yetiskin hasta refere edildigi icin olabilir.

Daha onceki calismalarda cinsiyet yonunden fark bulunmamistir. (1,12) Bizim calismamizda ise kadinlarda (%65,7) daha sik IU saptanmistir.

Bu calismada %54,3 hastada her iki goz etkilenmistir. Bu oran onceki calismalara gore daha dusuktur. Bilateralite orani %66-%80 arasinda bildiren calismalar mevcuttur. (7,9,12)

Vitrit ve kartopu opasite bu calismada en sik gorulen bulgudur (%100 ve %97,1). Onceki calismalar da bu iki bulgunun sikligim benzer vermislerdir. (9,10,12) Retinal vaskulit oram genellikle %20-%60 arasinda verilmektedir (12,13,14), bizim calismamizda da %65,7 olarak tespit edilmistir. Kar birikintisi gorunumu de bizim calismamizda %45,7 olarak tespit edilmistir ve onceki calismalarda %15-%40 arasinda degismektedir. (4-15)

Onceki calismalarda IU'lerin genellikle idyopatik oldugu belirtilmistir. (4,9,16) Bu calismada pars planit ve idyopatik IU'lerin toplam orani %60 olarak saptanmistir. IU'lerin en sik nedeni genellikle sarkoidozdur, (17,18,19) bu calismalarda genellikle %10'un uzerindedir. Bizim calismamizda da en sik etyolojik hastalik multiple skleroz (%22,9) ve sarkoidozdur (%11,4). Multiple skleroz ve IU'ler arasindaki iliski daha once gosterilmistir. (20,24) Malinowsky ve ark. (22) pars planitli hastalarin %15'nin bes yillik takiplerinde MS gelistirdigini belirtmistir.

IU'lerin tedavisinde ozellikle unilateral olgularda periokuler kortikosteroid enjeksiyonu tercih edilen tedavidir. (21,23,24) Bizim calismamizdaki olgularda her iki gozunde IU olan hastalarda da kortikosteroidin sistemik yan etkilerinden kacinmak icin bilateral periokuler steroid enjeksiyonu uygulanmistir (%85,7), bu yuzden periokuler steroid uygulama orani diger calismalara (%18) gore yuksektir, (12,21) sistemik kortikosteroid uygulanmis hasta orani da yine bu calismalara gore dusuktur. Bu calismada sistemik kortikosteroid uygulammi %34,3 iken onceki calismalarda %40 duzeyindedir. (12,21) Calismamizda cocuk hasta sayisinin diger calismalara gore az olmasi, periokuler steroid uygulama oranini yukseltmis ve oral steroid oranini dusurmustur.

IU'lerde immunsupresif tedavi eger kortikosteroid tedavisi ile enflamasyon kontrol altina alinamiyorsa veya steroide bagli yan etkiler tolere edilemiyorsa baslanmaktadir. (25,26) Cogu yayimlanmis calismada IU'lerde immunsupresif nadiren kullanilmistir, genelde %5 oranindadir. (4,16) Yalnizca Arellanes ve ark.'nin calismasinda %21 olarak belirtilmistir. (15) Bizim calismamizda da iki hastada immunsupresif tedavi uygulanmistir (%5,7).

Intermediyer uveitlerde gorulen en sik komplikasyon katarakt (%42) ve KMO'dur (%30). Bant keratopati, glokom, retina dekolmam, retinoskizis ve vitreus hemorajisi sirasiyla gorulur. (27-30) Bu calismada en sik glokom (%22,9) gelismistir. Onemli bir cogunlugu medikal tedaviyle kontrol altina alinmistir. Katarakt (%17,1) ve KMO (%17,1) gelisme orani daha dusuktur.

Intermediyer uveitlerde gorme prognozu nispeten iyidir. Etkin tedavi edilen olgularda %70 hasta gorme keskinligini 0,5 uzerinde tutulabilir. (4,16) Bu calismada da 32 hastada (%91,4) gorme keskinligi 0,5 uzerinde tutulabilmistir.

Bu calismada klinigimizde IU tanisi konulan hastalarin klinik ozellikleri incelenmistir. IU'lerin genelde idyopatik oldugu bu seride de saptanmis en sik altta yatan sistemik hastalik olarak MS ve sarkoidoz bulunmustur. Intermediyer uveitlerin inflamasyon ve komplikasyonlari etkin tedavi edilirse gorme prognozu oldukca iyidir.

DOI:10.4274/tjo.60490

Kaynaklar

(1.) Bloch-Michel E, Nussenblatt B. International uveitis study group recommendations for the evaluation of intraocular inflammatory disease. Am J Ophthalmol. 1987;103:234-35.

(2.) Jabs DA, Nussenblatt RB, Rosenbaum JT Standardization of Uveitis Nomenclature (SUN) Working Group. Standardization of uveitis nomenclature for reporting clinical data. Results of the First International Workshop. Am J Ophthalmol. 2005;140:509-16.

(3.) Zierhut M, Foster CS. Multiple sclerosis, sarcoidosis, and other diseases in patients with pars planitis. Dev Ophthalmol. 1992;23:41-7.

(4.) Donaldson MJ, Pulido JS, Herman DC, Diehl N, Hodge D. Pars planitis: a 20-year study of incidence, clinical features, and outcomes. Am J Ophthalmol. 2007;144:812-7.

(5.) De Boer J, Berendschot TT, Van der Does P, Rothova A. Long-term follow-up of intermediate uveitis in children. Am J Ophthalmol. 2006;141:616-21.

(6.) Bonfioli AA, Damico FM, Curi AL, Orefice F Intermediate uveitis. Semin Ophthalmol. 2005;20:147-54.

(7.) Kazokoglu H, Onal S, Tugal-Tutkun I, et al. Demographic and Clinical Features of Uveitis in Tertiary Centers in Turkey. Ophthalmic Epidemiology. 2008;15:285-93.

(8.) Sengun A, Karadag R, Karakurt A, Saricaoglu MS, Abdik O, Hasiripi H. Causes of Uveitis in a Referral Hospital in Ankara, Turkey. Ocular Immunol and Inflamm. 2005;13:45-50.

(9.) Malla OK, Karki DB, Byanju RN, Shrestha S. Intermediate uveitis: a hospital based study. Kathmandu Univ Med J. 2004;2:354-59.

(10.) Capone A, Aaberg TM. Intermediate uveitis. In: Albert DM, Jakobiec FA (eds) Principles and practice of ophthalmology, 1994; vol 1, chap 26. WB. Saunders, Philadelphia.

(11.) BenEzra D, Cohen E, Maftzir G. Uveitis in children and adolescents. Br J Ophthalmol. 2005;89:444-8.

(12.) Khairallah M, Hmidi K, Attia S, et al. Clinical characteristics of intermediate uveitis in Tunisian patients. Int Ophthalmol. 2010;30:531-7.

(13.) Ortega-Lorrocea G, Arrllanes-Garcia L. Pars planitis: epidemiology and clinical outcome in a large community hospital in Mexico City. Int Ophthalmol. 1995;19:117-20.

(14.) Park DW Folk JC, Whitcup SM, et al. Phakic patients with cystoid macular edema, retinal periphlebitis, and vitreous inflammation. Arch Ophthalmol. 1998;116:1025-9.

(15.) Arellanes-Gracia L, Navarro-Lopez L. Recillas-Gispert C. Pars planitis in the Mexican Mestizo population:ocular findings, treatment, and visual outcome. Ocul Inmunol Inflamm. 2003;11:53-60.

(16.) Vidovic Valentincic N, Kraut A, Hawlina M, Stunf S, Rothova A. Intermediate uveitis: long-term course and visual outcome. Br J Ophthalmol. 2009;93:477-80.

(17.) Rothova A, Buitenhuis HJ, Meenken C, et al. Uveitis and systemic disease. Br J Ophthalmol. 1992;76:137-41.

(18.) Graham EM, Edelsten C. Intermediate uveitis and sarcoidosis. Dev Ophthalmol. 1992;23:106-10.

(19.) Rodriguez A, Calonge M, Pedroza-Seres, et al. Referral patterns of uveitis in a tertiary eye care center. Arch Ophthalmol. 1996;114:593-9.

(20.) Zein G, Berta A, Foster CS. Multiple sclerosis associated uveitis. Ocul Immunol Inflamm. 2004;12:137-42.

(21.) Raja SC, Jabs DA, Dunn JP et al. Pars planitis: clinical features and class II HLA Associations. Ophthalmology. 1999;106:594-9.

(22.) Malinowski SM, Pulido JS, Folk JC. Long-term visual outcome and complications associated with pars planitis. Ophthalmology. 1993;100:818-25.

(23.) Helm CJ, Holland GN. The effects of posterior subtenon injection of triamcinolone acetonide in patients with intermediate uveitis. Am J Ophthalmol. 1995;120:55-64.

(24.) Riordan-Eva P, Lightman S. Orbital floor steroid injections in the treatment of uveitis. Eye. 1994;8:66-9.

(25.) Belfort R Jr, de Abreu MT, Petrilli AM, et al. Cytotoxic drugs in intermediate uveitis. Dev Ophthalmol. 1992; 23:171-6.

(26.) Nussenblatt RB, Palestine AG. Ciclosporin (Sandimmun) therapy: experience in the treatment of pars planitis and present therapeutic guidelines. Dev Ophthalmol. 1992 23:177-84.

(27.) Tugal-Tutkun I, Harvlikova K, Power WJ, et al. Changing patterns in uveitis of childhood. Ophthalmology. 1996;103:375-83.

(28.) Deane JS, Rosenthal AR. Course and complications of intermediate uveitis. Acta Ophthalmol Scand. 1997;75:82-4.

(29.) Merayo-Lioves J, Power WJ, Rodriguez A, Peroza-Seres M, Forster CS. Secondary glaucoma in patients with uveitis. Ophthalmologica. 1999; 213:300-4.

(30.) Lauer AK, Smith JR, Robertson JE, Rosenbaum JT. 2002 Vitreous hemorrhage is a common complication of pediatric pars planitis. Ophthalmology. 2002;109:95-8.

Sirel Gur Gungor, Yonca Aydin Akova *

Baskent Universitesi Tip Fakultesi, Goz Hastaliklari Anabilim Dali, Ankara, Turkiye * Bayindir Hastanesi, Goz Klinigi, Ankara, Turkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Sirel Gur Gungor, Baskent Universitesi Tip Fakultesi, Goz Hastaliklari Anabilim Dali, Ankara, Turkiye Tel.: +90 312 212 68 68 E-posta: sirelgur@yahoo.com Gelis Tarihi/Received: 27.09.2012 Kabul Tarihi/Accepted: 31.07.2013
Tablo 1. Intermediyer uveit tanisi konulan
hastalarin goz muayene bulgulari

Bulgular      Hasta (n)  Oran (%)

Iridosiklit     25     71,4
Vitrit       35     100
Kartopu opasite   34     97,1
Retinal vaskulit  23     65,7
Kar birikintisi   16     45,7

Tablo 2. Intermediyer uveit tanisi konulan hastalarda eslik
eden sistemik hastaliklar

Hastalik        Hasta (n)  Oran (%)

Multiple skleroz    8      22,9
Sarkoidoz       4      11,4
Tuberkuloz       1      2,9
Lyme hastaligi     1      2,9

Tablo 3. Intermediyer uveit tanisi konulan hastalarda gelisen
komplikasyonlar

Hastalik        Hasta (n)  Oran (%)

Sekonder glokom     8      22,9
Katarakt        6      17,1
Kistoid makuler odem  6      17,1
Retina dekolmani    5      14,2
Retinal yirtik     5      14,2
Optik disk tutulumu   5      14,2
Retinoskizis      3      8,5
Makuler delik      1      2,9
COPYRIGHT 2014 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2014 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Original Article/Ozgun Arastirma
Author:Gungor, Sirel Gur; Akova, Yonca Aydin
Publication:Turkish Journal of Ophthalmology
Article Type:Report
Date:Jan 1, 2014
Words:2322
Previous Article:Ocular biometry and cornea biomechanics in hypermetropic anisometropia/Hipermetropik anizometropide okuler biyometri ve kornea biyomekanigi.
Next Article:The outcomes of transcanalicular multidiode and external dacryocystorhinostomy surgeries/Transkanalikuler multidiod dakriosistorinostomi ve eksternal...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters