Printer Friendly

Cliff Goddard (ed).: Ethnopragmatics: Understanding Discourse in Cultural Context [Applications of Cognitive Linguistics 3].

Cliff Goddard (ed). Ethnopragmatics: Understanding Discourse in Cultural Context [Applications of Cognitive Ligusitics 3] Mouton de Gruyter, Berlin and New York, 2006.--str. vii + 278

Cilj zbornika Ethnopragmatics: Understanding Discourse in Cultural Context ?Etnopragmatika: razumijevanje diskursa u kulturalnom kontekstu??najvecim se dijelom zasniva na utemeljenju termina >>etnopragmatika<< za koji se Cliff Goddard, priredivac zbornika i autor uvodne studije, snazno zalaze (Goddardov se rad uglavnom nastavlja na rad Anne Wierzbicke), kao i na uspostavi metoda u toj disciplini. Tako bi se--po njegovu uvjerenju--nadisle nedostatnosti koje nudi takozvana univerzalisticka pragmatika. Drugim rijecima, cilj je zbornika afirmirati stajalista priredivaca o etnopragmatici, a koja su potvrdena na empirijskome materijalu iz nekoliko jezika i/ili varijeteta.

Osim uvodne studije priredivaca u kojoj je dana nova paradigma za etnopragmatiku, zbornik obuhvaca sedam studija. Prve tri studije usredotocene su na aspekte engleskog jezika. Slijedeci Wierzbicku, Goddard drzi da je >>'denaturalizacija' pragmatike engleskog jezika jedan od najurgentnijih zadataka etnopragmatike << (str. 18). U svojoj studiji Anna Wierzbicka daje opis kulturalnog scenarija (engl. cultural script) koji sprecava govornike >>angloengleske << matice da vrse pritisak (engl. putting pressure) na druge, motivirajuci, tako, sirok opseg alternativnih strategija i pomaka u konverzaciji. Cliff Goddard kontekstualizira i objasnjava specifican australski oblik bezizrazne ironije u vicevima ili salama, koje engleski govornici iz drugih podrucja ili sredina cesto pogres no razumiju. Jock Wong pokazuje kako nacini obracanja i govorne prakse povezane s tim nacinima u singapurskom engleskom reflektiraju drustvenu hijerarhiju koja se temelji na generacijskim razlikama.

Zhengdao Ye se usredotocuje na grimase i leksicke izraze koji korespondiraju s njima; autorica tvrdi da je nuzno poznavati dubinske norme kineske kulture koje su ishodiste takvim emocionalnim izrazima kako bi se razumjela njihova vaznost u kontekstu. Rie Hasada ispituje kulturalne stavove u odnosu na izrazavanja osjecaja i njihove interakcionisticke implikacije u konverzacijskom stilu japanskoga jezika. Catherine Travis zeli pokazati kako vrijednosti oblika confianza (>>povjerenje<<) i calor humano (>>ljudska toplina<<) utjecu na raznolike diskursne odlike u kolumbijskom spanjolskom. Na koncu, Felix Ameka razmatra etnopragmatiku govornih formula za >>iskazivanje zahvalnosti << u zapadnoafrickim jezicima, kao sto su ewe, akan i buli, pokazujuci kako ti jezici pretpostavljaju kulturalno dubinski kontekstualizirane vrijednosti i vjerovanja o smrti, kao i o ritualima koji su vezani za smrt.

Ukratko: studije zastupljene u knjizi ispunjavaju cilj priredivaca, jer na temelju bogatoga empirijskog materijala iz razlicitih jezika, kultura i kontinenata u najvecoj mjeri podupiru prvotnu Goddardovu namjeru, i jer--promatrane kao cjelina--impresivno demonstriraju moc i profinjenost novih metoda i tehnika jedne semanticki utemeljene etnopragmatike.

COPYRIGHT 2007 Croatian Philologic Society
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2007 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Carapic, Aleksandar
Publication:Suvremena Lingvistika
Date:Jan 1, 2007
Words:403
Previous Article:Theo van Leeuwen: Introducing Social Semiotics.
Next Article:Linguistic borrowing and purism in the Croatian language/Jezicno posudivanje i purizam u hrvatskome jeziku.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |